6. Slutuppgift: Vad säger nyorden om svenskan?

Varje dag dyker nya ord och uttryck upp. Hur bildas de, och vad säger de om svenskan?

Uppgifter

Nyordslistan redovisar ett urval av nya ord i svenskan, men varje år kommer det in många fler. Du har kanske börjat använda andra ord som du utan större problem kan göra dig förstådd med och som du lätt kan anpassa till olika sammanhang.

Diskutera:

  • Hur lätt/svårt verkar det vara att bilda nya ord? Vilken typ av ord bildar vi?
  • I vilka sammanhang passar det att använda de nya orden?
  • Till vilka ordklasser hör de nya orden oftast?
  • Varför förändras ord i stavning och betydelse över tid?
  • Hur lätt/svårt verkar det vara att ta in nya ord i svenskan? Vilka problem kan uppstå? Varför?
  • Varför förändras svenskans ordförråd?

Summera: Vilka slutsatser kan vi dra om svenskans mottaglighet för nya ord?

Redovisning

Skriv en reflektion eller ett kåseri där du sammanfattar dina tankar och slutsatser om hur mottaglig svenskan är för nya ord. Glöm inte att understödja ditt resonemang med exempel. Målgruppen för texten är barn och ungdomar som läser till exempel skoltidningen eller Kamratposten.