Kontinuitet, samordning och helhetssyn för bättre flerspråkig kommunikation

Hur kan svenska myndigheter kommunicera bättre med enskilda som inte behärskar svenska?

porträtt

Marie Mattson och Karin Hansson.

Tolkutredningen från 2018 gav ett förslag på det: att ta fram flerspråkigt myndighetsgemensamt terminologiskt stöd för tolkar och översättare, samordnat av Språkrådet på Isof. Detta ledde till pilotprojektet Flersamterm, som under tio månader har samlat representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen, Skatteverket och Socialstyrelsen i en gemensam arbetsgrupp.

Tillsammans har vi tagit fram en flerspråkig termlista med 27 termposter som ska översättas till arabiska, engelska, finska och romska (kelderash och lovari) och sedan publiceras i Rikstermbanken. Förutom det praktiska arbetet med termsamlingen har projektet även inhämtat erfarenheter och synpunkter från andra myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner samt yrkesverksamma tolkar och översättare.

Det främsta resultatet av pilotprojektet är inte termsamlingen i sig utan ett förslag på fortsatt arbete baserat på tre centrala utgångspunkter: kontinuitet, samordning och helhetssyn.

Kontinuitet

Kanske det viktigaste som kommit fram i Flersamterm är nödvändigheten av kontinuitet för att lyckas mer långsiktigt med att ta fram och underhålla en flerspråkig termsamling. Det finns flera exempel på korta projekt som har resulterat i flerspråkiga termlistor men som inte underhållits efter projektets slut och sedan fallit i glömska.

Samordning

Det behövs också någon som samordnar den här typen av arbete på nationell nivå. Vi tror att Tolkutredningen hade helt rätt i att Isof som ju är Sveriges enda språkmyndighet bör ha samordningsansvaret även efter Flersamterms slut.

Något som också blivit väldigt tydligt under pilotprojektet är att det pågår många arbeten med koppling till flerspråkig terminologi där kunskapsutbyte skulle vara till stor nytta. Men i dag finns ingen given instans som har ansvar för att omvärldsbevaka området. Även här tänker vi oss att Isof bör spela en samordnande roll i framtiden.

Helhetssyn

Slutligen har Flersamterm tydligt visat hur nära terminologi, klarspråk, tolkning och översättning hänger ihop. Till exempel har vi sett under arbetets gång att en myndighets översättningsarbete (med interna översättare eller inköpt) gynnas av om det finns arbete inom terminologi och klarspråk på myndigheten, eftersom både definitioner av begrepp och tydliga källtexter underlättar översättning.

Vad händer sen?

Den sista maj överlämnar Isof sin rapport till Kulturdepartementet med förslag för framtiden. Kort sagt föreslår Isof att arbetet ska fortsätta och att Isof ska ges möjligheter att samordna det.

Karin Hansson
Samordnare Flersamterm, Språkrådet

Marie Mattson
Projektassistent Flersamterm, Språkrådet