Tillgänglig information för alla – även under en kris

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller lika för alla. En av dessa rättigheter handlar om rätten till information. Att som individ kunna ta del av information är viktigt för att kunna vara en del av samhället. Att i kris kunna ta del av information kan vara livsavgörande. Därför är tillgänglig samhällsinformation av största vikt.

Porträtt.

Daniel Frelén. Foto: MTM.

Men vem har egentligen ansvaret för att alla kan ta del av samhällsinformation i Sverige? I kris gäller ansvarsprincipen, som säger att den aktör som har ansvar under normala förhållanden också har ansvaret under en krissituation. Detta ställer stora krav på kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Covid-19 har visat att samhället brister just kring tillgänglig samhällsinformation. Bristerna har blivit särskilt tydliga när det exempelvis handlat om att ta fram information som varierar från region till region.

Kunskapen om hur man tar fram tillgänglig information i tillgängliga format är i dag för låg på alla myndighetsnivåer i Sverige. Ett av MTM:s uppdrag är att främja tillgänglig samhällsinformation och att vara ett kunskapscenter för tillgänglig läsning. Vi har och utvecklar kunskap om målgruppernas behov och kan vara ett stöd när olika format ska testas, utvecklas och spridas. Detta för att allas rätt till information ska kunna tillgodoses.

Daniel Frelén
Verksamhetsutvecklare på Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)