Skrivrådet: Vi kan alla hjälpas åt att stötta personer som lär sig svenska

Att kunna svenska i Sverige är viktigt för att man som invandrad person ska få tillgång till arbete, men också till sina barns vardag i skolan, till nya vänner i fotbollsklubben och till information om allt från vaccin till val.

Bokomslag.

Vägledningen Flerspråkighet i arbete.

I många fall erbjuder samhället information på andra språk och ibland finns möjlighet till tolk, men det är knappast en lösning som någon ny talare är helt nöjd med. Då missar man fortfarande mycket som händer i hallen på förskolan eller sägs på nyheterna.

Och runt om i landet görs stora insatser och ansträngningar både i sfi-klassrum och utanför dem, där nya talare av svenska försöker bemästra språket. (Sfi = svenska för invandrare.) Ofta ses de här ansträngningarna som lösningen för ett flerspråkigt samhälle: de som har andra förstaspråk måste lära sig svenska.

Men kommunikation är som bekant en process som omfattar fler deltagare än en. Den som har svenska som förstaspråk eller har talat det länge är en stor resurs för den som ska lära sig. Det finns mycket att göra på arbetsplatser och i andra delar av samhället för att underlätta för den som ska lära sig svenska. En ny skrift från Språkrådet, Flerspråkighet i arbete, tar upp den här frågan. Det är en vägledning som vänder sig till den som har goda kunskaper i svenska och som är chef för, eller kollega till, flerspråkiga personer. Den ger en bakgrund till hur flerspråkighet och språkinlärning fungerar, tillsammans med handfasta råd om hur man kan organisera möten som stöttar en fler språkig kollega och hur en anställningsintervju eller ett institutionellt samtal kan ordnas för att den nya talaren ska komma till sin rätt.

Att arbetsplatser fungerar är arbetsledningens ansvar, och även arbete med språk ska uppmärksammas. Det finns en risk att det är den flerspråkigas närmsta arbetskamrater som måste hjälpa till att hitta lösningar, och många kan känna sig osäkra i den rollen. Men praktiskt, systematiskt arbete med språk är något som arbetsgivaren eller ledningen, gärna med hjälp av en språkkonsult, kan bistå med genom att utse och utbilda språkstödjare, utveckla mallar för återkommande texter och mycket mer. Dessutom kan alla arbetsplatser utnyttja det faktum att den som kan mindre svenska kan mer av något annat språk, som kan komma till nytta i verksamheten.

Skriften tar också upp strategier för att utnyttja flerspråkigheten till de anställdas och verksamhetens fördel. Flerspråkighet i arbete kan användas i utbildningar och studiecirklar för språkutvecklande arbete. Den innehåller också diskussionsfrågor som knyter teori till vardaglig praktik – så att alla ska kunna delta i samhället.

Sofia Tingsell
Språkvårdare i svenska på Språkrådet

Läs vägledningen på isof.se

Vägledningar: Flerspråkighet i arbete