Bäst genomslag tidigt i lagstiftningsprocessen

När en författning publiceras på svenskförfattningssamling.se är det slutet på en lång process som ibland pågått i flera år.

Fyra kvinnor står uppställda bredvid varandra och tittar in i kameran.

Språkexperterna Louise Wassdahl, Stina Malmberg, Anne-Marie Hasselrot och Eva Thorén. Foto: Ninni Andersson.

Alla författningar som skrivs i Regeringskansliet passerar Statsrådsberedningens granskningskansli. Där är vi fyra språkexperter som granskar texterna i varje led i lagstiftningsprocessen, från kommittédirektiv till proposition.

Språkexperter och jurister arbetar i par och är tillsammans kontaktpersoner för olika departement. Utifrån var sitt exemplar av texten föreslår vi ändringar, lämnar synpunkter och ställer frågor. Slutligen stämmer vi av synpunkterna med varandra och skickar dem till handläggaren i det departement som står bakom texten. Handläggaren tar ställning till synpunkterna, förankrar dem i sitt departement och återkopplar sedan till både språkexperten och juristen.

Ett nära samarbete med handläggaren är mycket värt, särskilt när det gäller den språkliga utformningen. Att tidigt i processen identifiera och lösa problem med strukturen eller med oklara eller ålderdomliga formuleringar, underlättar för alla som arbetar vidare med förslaget att koncentrera sig på sakfrågorna.

För att uppmuntra till tidig dialog erbjuder vi skrivarverkstäder. En verkstad pågår i en timme och inleds oftast med att handläggaren kort redogör för innehållet med egna ord. Vi resonerar om vad som bör lyftas fram, strykas eller formuleras om så att det sakliga innehållet tydligt syns.

När handläggarna har frågor om både juridik och språk medverkar även någon av juristerna. Det personliga mötet ger ofta mer än vad ett skriftligt svar på en mejlfråga ger. En till synes liten språkfråga kan visa sig bottna i något större.

Vi håller kurser i författningsskrivning och propositionsarbete som båda tar upp olika aspekter på språk: Varför skriver handläggarna och för vem? Hur ska det skrivas för att få bäst effekt? Vi har lanserat en e-utbildning om kommittédirektiv, en av de texttyper vi granskar. Den fungerar som ett alternativ eller komplement till en verkstad.

På kansliets veckovisa språkmöten tar vi upp komplicerade språkfrågor där vi behöver rådfråga varandra, alltifrån att ersätta ålderdomliga skrivningar med nutida till att snabbt hantera aktuella frågor om nya termer eller benämningar. Från mötena tar vi med oss förslag till lösningar.

När en författning väl har publicerats kan vi peka på skrivningen i senare diskussioner. Goda exempel är guld värda i arbetet för ett modernare författningsspråk.

Louise Wassdahl, Stina Malmberg,
Anne-Marie Hasselrot och Eva Thorén

Språkexperter vid granskningskansliet i Statsrådsberedningen