App underlättar i mödrahälsovården

Forskare vid Linnéuniversitetet utvecklar en app på arabiska och svenska som ska fungera som kommunikationsstöd i mödrahälsovården.

Ett par händer håller i en surfplatta med text på arabiska, och knappar i rött och grönt.

Pekskärm på arabiska. Foto: Per Olofsson.

I projektet Vänta barn på arabiska och svenska! Normkritisk, innovativ design för interaktiv mödrahälsovård utvecklar vi, språkvetare och vårdvetare vid Linnéuniversitetet, en app för pekplattor som kommunikationsstöd i mödrahälsovården.

”Tidigare studier har visat ökad risk under graviditet och förlossning för gravida som inte talar svenska, vilket tros hänga samman med kommunikationsproblem och bristande information”, berättar projektledaren Gunilla Byrman, professor i svenska språket.

Tvåspråkig på arabiska och svenska

Appen som utvecklas i projektet är tvåspråkig på arabiska och svenska, för möten mellan svensktalande barnmorskor och arabisktalande gravida. Den är tänkt som ett komplement till, och inte en ersättning för, tolkade samtal.

Vi utvecklade en första prototyp under hösten 2017. Den innehåller en rad korta filmer som tagits fram i projektet, med information om mödrahälsovården, förlossning, preventivmedel och livsstilsfrågor som kost, motion, alkohol och droger. Alla filmer finns i två versioner, med text och tal på arabiska respektive svenska.

Appen innehåller också omkring 100 frågor med svarsalternativ, för att samla in bakgrundsinformation och medicinsk och obstetrisk historik om den gravida. Särskilda frågor och svar ger också möjlighet för personalen att kommunicera med patienter som dyker upp utan bokad tid, då tolkar inte finns på plats.

Prototyp testas under våren 2018

Nu under våren 2018 testar vi prototypen i mödrahälsovården i Landstinget i Kalmar län. Samtal spelas då in med hjälp av appen, och både barnmorskor och gravida kommer att intervjuas om sina upplevelser av appen.

Vi kommer sedan att producera en ny version av appen. Den kommer att göras fritt tillgänglig efter projektets slut, år 2020.

Normkritiken i projektet innebär att vi kontinuerligt ifrågasätter de normer i förhållande till exempelvis kön, sexualitet och etnicitet som förmedlas i mödrahälsovården och i de filmer och texter som vi framställer för appen.

Prototypen har i stora drag utgått från de frågor som ställs i mödrahälsovårdens inskrivnings- och hälsosamtal och den information som ges under graviditetens olika veckor. När vi har omarbetat materialet för appen har vi samtidigt klarspråksanpassat språket.

Tvåspråkigheten på svenska och arabiska har också inneburit att vi har fått göra särskilda anpassningar, eftersom målet är att förmedla information som är så likartad som möjligt på de båda språken. En fundering om att använda det könsneutrala medförälder föll till exempel bort på grund av att ett motsvarande ord saknas på arabiska.

Projektet finansieras av Vinnova och Familjen Kamprads stiftelse och pågår till början av 2020.

Stina Ericsson
Professor i svenska språket vid Linnéuniversitetet