”Synliggör de nationella minoriteterna och deras språk och kultur”

Regeringens särskilda utredare Lennart Rohdin har följt upp den svenska minoritetspolitiken och bland annat undersökt hur väl svenska kommuner följer minoritetslagen.

Flera flaggor på rad, den svenska flaggan och den samiska flaggan.

Den samiska flaggan. Foto: Johannes Jansson, Norden.org

I november presenterade han sitt slutbetänkande om en stärkt minoritetspolitik, Nästa steg?. Vi ställde några frågor till Lennart.

Vad beror det på att så många kommuner inte lever upp till minoritetslagens krav och till exempel inte har information på de nationella minoritetsspråken?

”Jag tror framför allt att okunnigheten om de nationella minoriteterna i Sverige, såväl historiskt som i dag, är monumental. De kraftiga och överraskade reaktionerna från många av dem som sett filmen Sameblod visar hur effektivt vi i Sverige osynliggjort våra inhemska minoriteter. Skolan har genom att skambelägga de nationella minoriteterna, deras språk och kultur väldigt effektivt fått dem som tillhör dessa att synas så lite som möjligt. Det som är annorlunda är mindre värt och skamligt. På så sätt har majoritetssamhället undgått att varsebli den mångfald landet Sverige alltid varit.”

”Det finns också en utbredd vantolkning att folkhemsuppfattningen om alla människors lika värde betyder att i Sverige är vi alla lika. Att människor som kommer från främmande länder är olika är inte så konstigt, men är man från Sverige så är man lika. Det är en skandal att den svenska skolan i mer än hundra år undvikit, och fortfarande alldeles för ofta totalt undviker, att berätta om vårt lands mångfald. Detta har stor betydelse för människors bild av Sverige – en bild som fortfarande sitter väldigt djupt hos många politiker och kommunala tjänstemän.”

Hur kan kunskaperna om de nationella minoritetsspråken öka?

”Minoriteter och minoritetsspråk måste synliggöras i det offentliga rummet. Det kan gälla t.ex. vägskyltar med de ursprungliga namnen eller att man skyltar på minoritetsspråk i kommunala utrymmen. Skolan måste ta läroplanens krav på att lära ut om de nationella minoriteternas historia, språk och kultur på allvar. Och inte minst måste media sluta att närmast totalt tiga ihjäl vårt lands historiska mångfald. Nyheter om de nationella minoriteterna hör hemma också i majoritetsmedia. Lärar- och journalistutbildningar måste innefatta kunskap om vårt lands historiska mångfald.”

Vilka är de viktigaste förslagen i betänkandet?

Alla landets 290 kommuner och 21 landsting och regioner ska vara skyldiga att informera om de nationella minoriteternas rättigheter, och de ska vara skyldiga att anta dokumenterade mål och riktlinjer för sitt arbete med att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kultur. Det arbetet måste genomsyra all kommunal verksamhet på samma sätt som jämställdhet och barnens rättigheter numera gör.”

Lennart Rohdin
Minoritetsutredare