Bebyggelsenamnen i Bergs kommun

Hackås och Ovikens socknar

Denna del i serien Sveriges ortnamn behandlar bebyggelsenamnen i två socknar i Bergs kommun i Jämtland. Vilka bynamn är de äldsta i bygden? Vad kan ortnamnen i Hackås och Oviken berätta om områdets gradvisa kolonisering, eller om äldre uppfattningar om landskapsgränser eller väderstreck?

Författare: Josefin Devine
Utgivningsår: 2024
Serie: Sveriges ortnamn: Ortnamnen i Jämtlands län 2:1.

Denna del av serien Sveriges ortnamn omfattar bebyggelsenamnen i Hackås och
Ovikens socknar i Jämtland. Socknarna ligger på ömse sida om Storsjöns södra utlöpare
och utgör en del av Bergs kommun. I väster gränsar undersökningsområdet
till Storsjö och Undersåkers socknar, i norr ligger Hallen, Marby, Norderö och
Sunne, söder om Oviken och Hackås finns Åsarne, Myssjö och Berg, medan Näs
och Bodsjö socknar tar vid österut.

Utöver enskilda namnartiklar ingår också kommentarer kring fäbodnamnen i respektive socken, och särskilda fördjupningar om ofta förekommande ortnamnselement som -sta, -gården och -åsen.

Boken är en omarbetning av författarens avhandling Bygden, byarna och buan (Devine 2021). En förändring jämfört med avhandlingen är att fördjupningskapitelet om fäbodnamn har integrerats i den övriga texten. En sammanfattning finns som en del av inledningen, och de enskilda namnen tas upp sist i respektive i socken.