Destination Göteborg: Berättelser om liv, migration, religion och språk

bokomslag

Boken Destination Göteborg innehåller intervjuer med människor som börjat ett nytt liv i Göteborg.

Sverige har alltid präglats av folkomflyttningar. Både nu och genom historien har migration satt djupa spår i samhället och hos individer, och många i vårt land bär med sig minnet av att tvingas lämna den plats och det sammanhang där man växt upp. Vissa har tvingats på flykt, andra har frivilligt valt det.

Att fly sitt land och möta ett nytt språk, nya traditioner och nya sociala strukturer är i dag en erfarenhet som präglar många svenskars liv. Trots det är just den erfarenheten inte särskilt väl dokumenterad, i alla fall inte i form av berättelser från migranterna själva. I Destination Göteborg står ett antal enskilda göteborgares berättelser i fokus.

Författare: Ratiba Hanoush, Charlotte Hyltén-Cavallius, Maria Löfdahl och Lena Wenner
Utgivningsår: 2023
Förlag: Bokförlaget Korpen

Boken är utgiven av förlag och går inte att beställa via Isof.

Om boken

Att fly sitt land och möta ett nytt språk, nya traditioner och nya sociala strukturer är en erfarenhet som präglar många svenskars liv. Boken Destination Göteborg innehåller intervjuer med människor som börjat ett nytt liv i Göteborg.

Även om berättelserna utspelar sig i specifik göteborgsk miljö lyfter de allmängiltiga frågor, framförallt upplevelsen av att lämna sitt hem bakom sig och att tvingas skapa sig ett nytt liv. De intervjuades röster visar på olika aspekter av migration men sammantaget ger de en bild av de komplexa frågor som individen ställs inför när man tvingats lämna allt välbekant och finna sig tillrätta i ett helt nytt sammanhang.

Boken innehåller även kontextualiserande texter som ger perspektiv på några av de teman som förekommer i berättelserna. I en av dem diskuteras berättelserna utifrån att de är just migrationsberättelser. En annan text diskuterar sfi som skolform och hur den förändrats över tid.

Boken är ett resultat av projektet Nya göteborgare – liv, minnen, berättelser och språk var syfte har varit att genom intervjuer dokumentera, bevara, tillgängliggöra och sprida kunskaper om erfarenheter och minnen från de som i boken kallas nya göteborgare.