The Economy in Names

Values, Branding and Globalization

Omslag till rapporten The Economy in names. En flaska skapad av vita ord mot gråa, dess etikett utgörs av ord i mörkturkos. Alla ord är tagna från rapportens olika kapitelnamn.

Proceedings of Names in the Economy 6 International Conference,
Uppsala, 3–5 June 2019.

Konferensrapporten The Economy in Names studerar särskilt de ekonomiska aspekter som mer eller mindre tydligt finns i olika typer av namn.

Redaktörer: Katharina Leibring, Leila Mattfolk, Kristina Neumüller, Staffan Nyström och Elin Pihl
Utgivningsår: 2021

Denna konferensrapport innehåller ett urval refereegranskade artiklar baserade på de presentationer som hölls vid den sjätte konferensen i serien Names in the Economy (NITE) i Uppsala i juni 2019. Rapporten är på engelska.

Konferensvolymen studerar särskilt de ekonomiska aspekter som mer eller mindre tydligt finns i olika typer av namn: hur namn kan innehålla olika värden och bära med sig olika värderingar; hur namn kan användas eller utnyttjas för att lyfta fram sådana värden; hur namn kan användas för att bygga varumärken samt på vilket sätt ett namn kan vara en ekonomisk resurs i den globala världen.

Volymen bjuder på ett brett urval artiklar om kommersiella namn och om hur namn kan kopplas till ekonomiska faktorer och marknadsföring. De ämnen som tas upp spänner innehållsligt från en studie av hur de personnamn och varumärken som används i reklam i veckotidningar kan ge synkron information om attityder och åsikter till en studie av hur olika kulturer och språk representeras i det lingvistiska landskapet i en flerspråkig miljö. Ett par artiklar handlar om områden som hittills varit mindre undersökta. En lyfter den komplicerade frågan om ordmärken, inklusive varumärken, och betraktar dem ur en juridisk synvinkel, en annan ser på byggfirmornas påverkan på namngivningen där nya stadsområden växer fram.