Automatisk textuppläsning på webben – till nytta för vem?

Boktrave

Syftet med rapporten från Språkrådet är att inventera utbudet av automatiska uppläsningsfunktioner för webben och gå igenom forskningen om deras användbarhet med fokus på personer med andra modersmål än svenska.

Författare: Rickard Domeij, Ola Karlsson
Utgivningsår: 2015

Rapporten är uppdelad i fyra delar. I den första delen redogör vi för vad talsyntes är och hur det används som hjälpmedel vid läsning på nätet. I del två går vi igenom vilka hjälpmedel som finns för uppläsning av text på webben och vilken funktionalitet de har. Vi ser också på vilka råd det finns för användningen av dem. Vi berör även kort de skärmläsare som finns på marknaden, dvs. uppläsningshjälpmedel som användaren själv installerat på sin dator. I del tre redogör vi för den forskning som finns om användbarheten av uppläsningshjälpmedel för olika grupper av användare med särskilt fokus på personer med andra modersmål än svenska. I del fyra drar vi slutsatser och blickar framåt.