Det ropades i skymningen... Vidskepelse och trolldomstro på Gotland

Det ropades i skymningen... Vidskepelse och trolldomstro på Gotland

En folkloristisk-historisk framställning som behandlar en gången tids tro, tänkande och världsbilder.

Författare: Bodil Nildin-Wall, Jan-Inge Wall
Utgivningsår: 1996

Föreliggande framställning visar den betydelse som trosföreställningar och sägner hade för människorna på Gotland under främst sista hälften av 1600-talet och de första årtiondena av 1700-talet.

Boken behandlar trosföreställningar och berättelser om övernaturliga fenomen och väsen. Den är avsedd att framvisa den stora betydelse dylika företeelser hade för människorna i gången tid och hur tro och dikt påverkade deras uppfattning av omvärlden och präglade deras beteende.

De två första kapitlen är avsedda att ge en inblick i den tankevärld som fanns och bilda en bakgrund till det tredje kapitlet som behandlar en trolldomsprocess i Visby och dess följder.