Attityd, interferens, genitivsyntax. Studier i nutida överkalixmål

Attityd, interferens, genitivsyntax. Studier i nutida överkalixmål

Eftertryck av doktorsavhandling framlagd vid Uppsala universitet 1990. Avhandlingen handlar om överkalixmålet och dess förutsättningar i de områden där de talas.

Författare: Margareta Källskog
Utgivningsår: 1992

En av förutsättningarna innebär en utveckling som på sikt leder till språkdöd och språkbyte. I den första delstudien, som bygger på en enkätundersökning, diskuteras överkalixmålets nuvarande ställning och överkalixbornas attityd till dialekten. I den andra delstudien undersöks möjliga interferenser från de omgivande språken finska och samiska i överkalixmålet i allmänhet och i flerspråkiga informanters överkalixmål i synnerhet. Den tredje delstudien, föranledd av ett fall av individuell finsk interferens i en informants överkalixmål, redovisar hur genitivbegreppet uttrycks i överkalixmålet.