Internationella nomineringar

Det finns vid särskilda tidpunkter möjligheter att föreslå svenska nomineringar till de internationella listorna och registret.

Du kan läsa mer om de internationella listorna och registret, samt om de svenska nomineringarna på sidorna Unescos immateriella listor och Från förslag till lista.

Nästa nomineringstillfälle infaller i februari 2023.

Frågor och svar

Vem kan föreslå?

Nomineringar kan föreslås av exempelvis föreningar, privatpersoner och institutioner/organisationer. Förslag kan inte lämnas av företrädare för kommersiella intressen eller politiska organisationer.

Underlaget ska i möjligaste mån utformas i samverkan med utövarna. Den som lämnar förslag måste vara beredd på att lägga ner mycket tid och arbete på processen.

Hur ska nomineringar föreslås?

Nomineringar föreslås via ett formulär som publiceras på levandetraditioner.se under nomineringsperioden.

Vad tar vi hänsyn till i bedömningen?

Nomineringarna granskas utifrån konventionens kriterier samt de rekommendationer som ges för införande på registret. Inlämnade förslag utvärderas på vetenskaplig grund av en expertkommitté. Alla inkomna förslag kommer att behandlas.

Särskild hänsyn tas bland annat till det civila samhällets betydelse för ett levande kulturarv med förankring och engagemang bland utövarna. Prioriterade områden är förslag som främjar hållbar utveckling och projekt som omfattar flera länder.

Eftersom Unesco har begränsade resurser för att behandla nomineringar, och i linje med Sveriges hållning i Unescofrågor, kommer vi endast att kunna gå vidare med ett förslag.

Vad händer sedan?

Ett besked om bedömningen skickas senast under juni månad. En positiv bedömning leder till vidare arbete, där underlaget kvalitetssäkras i dialog med förslagsställarna.

Under hösten fattas beslut ifall det är möjligt att lämna in nomineringen till Unesco redan vid nästa nomineringstillfälle.

I slutändan är det regeringen som på grundval av expertkommittén och Isofs bedömning, fattar beslut om vad som ska nomineras från Sverige. Möjligheten att lämna internationella nomineringsförslag är öppen en gång årligen.