Internationella nomineringar

Nu är det möjligt att ansöka om internationell nominering till Registret över goda metodiska exempel – Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Mellan den 15 februari och den 31 mars 2022 finns det möjlighet att lämna förslag på program, projekt och aktiviteter till Unescos internationella register över goda metodiska exempel. Förslagen kan nomineras utan att ingå i den nationella förteckningen Levande traditioner.

Registret innehåller program, projekt och aktiviteter som visar hur man kan arbeta för att dokumentera och/eller föra vidare kunskap, och som kan tjäna som förebilder för arbetet med konventionen. Eftersom Unesco har begränsade resurser för att behandla nomineringar, kommer vi endast att kunna gå vidare med ett förslag.

Gör så här

Frågor och svar

Vilka metodiska exempel går att föreslå?

Program, projekt eller aktiviteter som kan tjäna som förebilder för arbetet med konventionen och som visar hur man kan arbeta för att dokumentera, trygga och/eller föra vidare kunskapen om det immateriella kulturarvet.

Vem kan föreslå?

Nomineringar kan föreslås av exempelvis föreningar, privatpersoner och institutioner/organisationer. Förslag kan inte lämnas av företrädare för kommersiella intressen eller politiska organisationer.

Underlaget ska i möjligaste mån utformas i samverkan med utövarna. Den som lämnar förslag måste vara beredd på att lägga ner mycket tid och arbete på processen.

Hur ska nomineringar föreslås?

Nomineringar föreslås via ett formulär som kan skickas in via e-post till levandetraditioner@isof.se senast den 31 mars 2022.

Det går också att skicka förslaget per post till adressen: Levande traditioner, Institutet för språk och folkminnen, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg, Vallgatan 22, 411 16 Göteborg.

Formuläret kan du hämta här Word, 48.5 kB.

Vad tar vi hänsyn till i bedömningen?

Nomineringarna granskas utifrån konventionens kriterier samt de rekommendationer som ges för införande på registret. Inlämnade förslag utvärderas på vetenskaplig grund av en expertkommitté. Alla inkomna förslag kommer att behandlas.

Särskild hänsyn tas bland annat till det civila samhällets betydelse för ett levande kulturarv med förankring och engagemang bland utövarna. Prioriterade områden är förslag som främjar hållbar utveckling och projekt som omfattar flera länder.

Eftersom Unesco har begränsade resurser för att behandla nomineringar, och i linje med Sveriges hållning i Unescofrågor, kommer vi endast att kunna gå vidare med ett förslag.

Vad händer sedan?

Ett besked om bedömningen skickas senast den 30 juni 2022. En positiv bedömning leder till vidare arbete, där underlaget kvalitetssäkras i dialog med förslagsställarna.

Under hösten 2022 fattas beslut ifall det är möjligt att lämna in nomineringen till Unesco redan vid nästa nomineringstillfälle (senast den 31 mars 2023).

I slutändan är det regeringen som på grundval av expertkommittén och Isofs bedömning, fattar beslut om vad som ska nomineras från Sverige. Möjligheten att lämna internationella nomineringsförslag är öppen en gång årligen.

Vad händer om förslaget förs upp på registret?

Om en nominering godkänns av den mellanstatliga kommittén och förs upp på det internationella registret innebär det framförallt ett synliggörande av en verksamhet som kan tjäna som förebild och inspiration för andra att ta efter.

Registret är även en digital plattform på Unescos webbplats. Där sprids informationen vidare till såväl organisationer som individer över hela världen. Registret utgör en inspirationskälla för alla som är intresserade av att trygga det immateriella kulturarvet och ger både kunskap om och vägledning i hur man kan utveckla lämpliga metoder för vidareförande av immateriella kulturarv. Antagandet till konventionens register omfattar inte några ekonomiska bidrag.