Om svenska språket

Det svenska språket har uppskattningsvis 10 miljoner talare. Svenskan kan därför räknas till gruppen stora språk, ett av de hundra största bland världens drygt 7 000 språk

träd som visar den indoeuropeiska språkfamiljen

Den indoeuropeiska språkfamiljen. Svenskan är ett germanskt språk och på nära håll släkt med de andra nordiska språken. Svenskan är på längre håll även besläktad med språk som engelska och tyska, och ytterst med andra indoeuropeiska språk.

10 miljoner talare

Svenska talas av ungefär 10 miljoner människor, framför allt i Sverige, men också i Finland där knappt 300 000 personer har svenska som sitt förstaspråk. Svenska talas också, som förstaspråk eller som ett arvspråk, av ett fåtal talare i USA och Estland. I Sverige och runt om i världen studerar människor också svenska. Det ges universitetskurser i svenska på ungefär 225 utländska universitet, och uppskattningsvis 25 000 personer studerar svenska på kvällskurser och studiecirklar, huvudsakligen i Tyskland.

Svenskans ställning

Svenskan är ett av världens 100 största språk sett till antalet talare. Svenskans ställning är också stark på det sättet att infrastrukturen runt språket är god. Det finns moderna ordlistor, grammatiska beskrivningar, skrivregler, läromedel och tillgängliga digitala resurser för den som vill skriva eller tala svenska. Andra faktorer som gynnar ett språk finns också för svenskan: litteratur, media, utbildning på alla nivåer, samt ett samhälls- och arbetsliv på svenska.

Svenskans släktingar

Svenskan är ett germanskt språk och på nära håll släkt med de andra nordiska språken: danska, norska, isländska och färöiska (läs mer i kunskapsbanken Lär dig mer om de nordiska språken). Svenskan är på längre håll även besläktad med språk som engelska, tyska och holländska, och ytterst med andra indoeuropeiska språk, en språkgrupp som många europeiska språk tillhör.

Svenskans variation

Skriven svenska ser i stort sett likadan ut överallt där den används. Den talade svenskan varierar mer, och man räknar med att det finns sex stora dialektområden, varav ett utgörs av det östsvenska dialektområdet i Finland.

Språket, i synnerhet talspråket, varierar inte bara geografiskt. Faktorer som ålder, socioekonomisk bakgrund och identitet påverkar också hur svenskan låter. Det gör att det finns varianter av svenska, eller varieteter, som är typiska för till exempel förorter eller för grupper av människor med liknande social bakgrund eller yrkesbakgrund. Svenskan, som andra språk, varierar också med uppgiften och situationen där den talas. Det gör att variationen blir ännu större.

Varje svensktalandes språk är helt unikt, oavsett vilket dialektområde eller vilken grupp hen tillhör. Det språk som en person talar kallas idiolekt, och det finns alltså mer än 10 miljoner idiolekter av svenska. De är dock tillräckligt lika varandra för att de ska vara ömsesidigt begripliga och kunna sägas utgöra exempel på samma språk: svenska.

Du kan läsa mer om dialekter i kunskapsbanken Lär dig mer om svenska dialekter.