Södra Småland

I södra delen av Småland talas dialekter som i mångt och mycket ansluter till de angränsande delarna av Halland, Skåne och Blekinge.

Småland genomkorsas av gränsbältet mellan å ena sidan de sydsvenska målen och å andra sidan götamålen i nordväst och sveamålen i nordost. Kronobergs län ligger i sin helhet i det sydsvenska dialektområdet medan delar av Jönköpings län ligger i götamålsområdet och delar av Kalmar län ligger i det mellansvenska dialektområdet.

I den del av Småland som hör till det sydsvenska dialektområdet talas eller har talats dialekter som i mångt och mycket ansluter till de angränsande delarna av Halland, Skåne och Blekinge. Här har de traditionella dialekterna tunt l, bakre r och inga supradentaler. Markaryds socken hör till det sydhalländska dialektområdet medan Hallaryds socken är en del av Skånemålsområdet; här talas Göingemål av samma snitt som i den skånska grannsocknen Loshult.

I Småland är det bara i Markaryd och Hallaryd som p, t och k har blivit b, d och g. Den egentliga småländskan särpräglas i ett sydsvenskt sammanhang bland annat av frånvaron av denna ljudövergång och av att reglerna för betoning och tonaccent i sammansatta ord följer de mellan- och centraluppsvenska reglerna, med i stort sett genomgående förledsbetoning och accent 2.

Vokalisering och bortfall av r efter vokal är vanligt i mellersta och östra Sydsmåland. Här är också böjningssystemet hos adjektiv och adjektiviska pronomen relativt ålderdomligt, precis som i nordöstra Skåne och i Blekinge. I hela den del av Småland som hör till det sydsvenska dialektområdet är fornspråkets långa a och e diftongerade till ao och ai med varianter. Som mest dissimilerade är diftongerna i de mellersta och östra delarna.

Flera dialektområden i Småland

I landskapet Småland talas sydsvenska mål, götamål och mellansvenska mål:

  • Dialekterna i norra Småland hör till götamålen och omfattar östra Jönköpings län och ett litet område nordväst om Jönköping.
  • Dialekterna i nordöstra Småland hör till sveamålen och omfattar Östersjöns kuststräcka ner till Kalmar.
  • Dialekterna i södra Småland hör till sydsvenska mål och omfattar området söder om gränslinjen Varberg ­– Månsarp – Kalmar.

Gränsområdet mellan sydsvenska mål, götamål och mellansvenska mål utgörs inte av en rak linje som klyver Småland på mitten, utan påminner mer om ett slags kil. Det sydsvenska målområdet kan man säga börjar ungefär strax söder om Varberg i Halland och går sedan upp mot Månsarp strax söder om Jönköping i Småland och från Månsarp går gränslinjen sedan ner mot Kalmar.

Småländska på Dialektkartan

På Dialektkartan hittar du äldre inspelningar från Småland och från resten av Sverige.