Södermanland

I Södermanland möts de mellansvenska och uppsvenska målen.

Genom Södermanland går en diagonal dialektgräns mellan uppsvenska mål i nordöst (med centrum i Södertörn) och mellansvenska mål i sydväst med starka götamålsinslag i talspråket. Här möts alltså två olika traditioner.

I nordöst bevaras -nk- och -nd- i uttalet i ord som brinken och randen, medans i sydväst har man nasalassimilation enligt götamålsregeln, vilket gör att samma ord i södra och västra Södermanland istället uttalas [brickan] 'brinken, branten' och [ranna] 'randen'.

I nordöstra Södermanland uttalas ord som till exempel kol, korv, råg med å-ljud [kåL], [kårv], [råg], till skillnad från sydvästra Södermanland där de uttalas [kôL], [kôrv] och [rôg] med vokalen ô (som är ett öppet ö-ljud, som ligger mellan u och å), som är vanligt förekommande i götamålen. (Orden kol, korv och råg uttalades med u i fornnordiska, vilket lever kvar i nynorska där man fortfarande säger kul ’kol’, kurv ’korv’ och rug ’råg’.) I sydvästra Södermanland säger man också [kåmm] för ’kam’ och [bånn] för ’band’ i likhet med götamålen.

Exempel: Eskilstuna

Intervjuer med man född år 1919. Den första inspelningen är gjord år 1967, och den andra är gjord år 1995. Intervjupersonen var vid inspelningarna alltså 48 respektive 76 år.

Transkription

– hur mycke eh du har jur också
– ja har inga jur seru / för dä där går inte / för eh (..) förr i tidn då jick dä ju bra här men nu fick man ju sitta hemma varenda sönda å titta om foLk stängde grindar
– jaa
– fö dä har ju bivi den (..) den orningen på foLk å särskilt nu / dom här mopedernas intåg vet du då har dom ju hoftång i fickan å kLipper av trådarna
– hmhm / mm
– så fick man gå eh varje kväll å laga / all trå
– mm
– för annars rink- ringde dom här om nätterna å sa nu ä konna i Nyfors / nu ä’Lom i Granjärde
– ((skratt)) mm
– så dä va dä va ente så roLit
– mm
– man fick inte hat ifre nånting helt
– näe / nä de måste ju va probLem när de ligger så nära
– jaa / förr då va ju foLk eh (..) fostrade te dä att eh s- ä rä en grinn så ska den stängas
– mm
– men du vet dä ä sjlut på dä 

Transkription

– va ha- va had- va hade ni för jordbruk här / hade ni nå jur nån gång eller
– oj ja / här ja
– jaa
– här (ha vi) hästar å grisar å kor å (..) allting / men sen sjluta vi mä kor (..) nittenasexti / för då kan man gott säja så här att (..) mopedens (..) infarande här i samhälle då jick dä inte / för då stängde inte människer grindar / å då (..) dom kLippte av taggtrådar å / då jick då inte å hålla på längre
– nää
– för dä fanns ett tillstånd här när polisen stog här å lyste (dom) sa så här nu får ni efter konna för dom är vi Tunavallen / (på en nå mornar) / för då stängde int- då var dä sjlut mä dä där m- när mopederna kom / dom stängde ju aldri nåra grindar / ungdomar
– orka inte gå av å s-
– ja å sen kLippte dom av trådar å dom / vet
– jaha
– så då jick dä inte längre / sen hade vi ungjur kvar här till nittenhundra (..) sjutti