Från förslag till lista eller register

Varje år finns möjlighet att lämna förslag på vilka levande traditioner eller metodiska exempel som ska nomineras till Unescos internationella listor. 

Levande traditioner som finns på den nationella förteckningen kan nomineras till Unescos internationella listor. Projekt eller aktiviteter som syftar till att vidareföra traditioner kan nomineras utan att ingå i den nationella förteckningen. Möjligheten att lämna förslag till något/några av dessa kommer att utlysas en gång årligen. Det är regeringen som i slutändan beslutar om vilka nomineringar som Sverige ska göra.

Efter att nomineringen skickats in ska den granskas av Unesco och utvärderas av en expertgrupp. Beslutet om vilka traditioner eller projekt som godkänns fattas sedan av den mellanstatliga kommittén.

Hela processen, från inskickat nomineringsförslag tills dess att kommittén tar beslut, tar uppskattningsvis knappt tre år. Här nedan ser du de olika stegen.

Februari – mars (år 1)

Nomineringsförslag skickas in

Under perioden 15 februari till och med den 31 mars varje år öppnas möjligheten att lämna förslag . Närmare information om till vilken lista/register tillkännages i samband med utlysningen. Förslagen skickas in via ett formulär på webbplatsen www.levandetraditioner.se.

April – maj (år 1)

Bedömning

Nomineringsförslagen bedöms av en expertgrupp.

Juni – augusti (år 1)

Återkoppling och komplettering

De som skickat in nomineringsförslag får återkoppling. De som får positivt besked att gå vidare med förslaget arbetar vidare med det utifrån Unescos nomineringsunderlag. Nytt underlag lämnas till Isof senast 31 augusti.

September – november (år 1)

Kvalitetssäkring

Nomineringsförslagen kvalitetssäkras av förslagsställarna i samarbete med Isof.

Januari – februari (år 2)

Nomineringsförslag till regeringen

De fullständiga förslagen skickas till Kulturdepartementet och Svenska Unescorådet.

Mars (år 2)

Regeringsbeslut

Under mars månad kan regeringen slutgiltigt fatta beslut om att nominera till någon av Unescos listor eller till registret.

Nominering skickas in

Senast den 31 mars ska nomineringen skickas in till Unesco.

April – juni (år 2)

Bedömning och komplettering

Unescos sekretariat registrerar och behandlar nomineringen samt ber om eventuella kompletteringar. Alla kompletteringar ska vara inskickade senast den 30 september.

December (år 2) – juni (år 3)

Utvärdering

Nomineringarna granskas av konventionens utvärderande organ. Slutlig bedömning sker i april – juni.

November – december (år 3)

Kommitténs beslut

Det är den mellanstatliga kommittén som tar det slutgiltiga beslutet om nomineringen ska föras upp på någon av konventionens båda listor eller registret. Besluten fattas vid kommitténs årliga möte i november – december.