Från förslag till lista

Levande traditioner som finns på den nationella förteckningen kan nomineras till Unescos lista över immateriella kulturarv i världen.

Varje år kan den som vill skicka förslag på vilka traditioner som ska nomineras till Unescos lista över immateriella kulturarv i världen. Det är regeringen som i slutändan beslutar om vilka nomineringar som Sverige ska göra.

Efter att nomineringen skickats in ska nomineringen utredas av Unesco. Beslutet om vilka traditioner som tas upp på den internationella listan fattas sedan av den mellanstatliga kommittén.

Hela processen, från inskickat nomineringsförslag tills dess att kommittén tar beslut, tar uppskattningsvis knappt tre år. Här nedan ser du de olika stegen.

Februari – mars (år 1)

Nomineringsförslag skickas in

Under perioden 1 februari till och med den 31 mars varje år kan den som vill skicka in förslag på vilka traditioner som ska nomineras till Unescos lista. Förslagen skickas in via ett formulär på webbplatsen www.levandetraditioner.se.

April – maj (år 1)

Bedömning

Nomineringsförslagen bedöms av en expertgrupp.

Juni – augusti (år 1)

Återkoppling och komplettering

De som skickat in nomineringsförslag får återkoppling. De som får positivt besked att gå vidare med förslaget arbetar vidare med det utifrån Unescos nomineringsunderlag. Nytt underlag lämnas till Isof senast 31 augusti.

September – november (år 1)

Kvalitetssäkring

Nomineringsförslagen kvalitetssäkras av förslagsställarna i samarbete med Isof.

Januari – februari (år 2)

Nomineringsförslag till regeringen

De fullständiga förslagen skickas till Kulturdepartementet och Svenska Unescorådet.

Mars (år 2)

Regeringsbeslut

Under mars månad fattar regeringen slutgiltigt beslut om att nominera till Unescos lista över immateriella kulturarv i världen.

Nominering skickas in

Senast den 31 mars ska nomineringen skickas in till Unesco.

April – juni (år 2)

Bedömning och komplettering

Unescos sekretariat registrerar och behandlar nomineringen samt ber om eventuella kompletteringar. Alla kompletteringar ska vara inskickade senast den 30 september.

December (år 2) – juni (år 3)

Utvärdering

Nomineringarna granskas av konventionens utvärderande organ. Slutlig bedömning sker i april – juni.

November – december (år 3)

Kommitténs beslut

Det är den mellanstatliga kommittén som tar det slutgiltiga beslutet om den nominerade traditionen ska upp på Unescos lista över immateriellt kulturarv i världen. Besluten om nya element på listan fattas vid kommitténs årliga möte i november – december.