Visa utan namn (Magga Lotta lysnar)

En ny wisa häller Kommison

på wärs utesatt äty 2-ne:

Acter dän första skide på

höskullen dän andra j

stugan j pigans Säng

Personerna woro Maja Lotta

Mattis Pälle och Matmodren

huru många warge akt

jnnehåller är obekant

dåk kan af fölgande

wärser jnhämtas att på

höskullen under dän

tiden Pälle war där

skede twänne jnträden

__________________

Nu kommer wisan

Magga Lotta lysnar

sörger öfwer Mattij

länge dröger säger att

han borde wara här när

han wet hur kiär jag är

wrider \wänder/ om sin matta krop

gispar reser Sig af äng-

slan op suckar pustar

låter nästan liksom

gråter gör sig eij om

Mattij hop ¤¤¤ _ _

Hör hur wädret en-

sligt susar och hur wå-

gen swallar brusar

skogen dånar nattsens foglar

hörs hännes gärta slor och Rörs

tänker j sin fruktan på

Sin wän muntrar sig

män blifwer Rädd jgän då

hon skräms för busen och

när katten musen spän-

ner just bredwid däs säng _

När hon utij dässa tankar

Matis lika häftiit <s>wankar till</s>

lankar till sin lilla öf-

wergröna äng Som däs

husbonde gått j säng Lotta

börjar nu af gärtat be

när som hon sin lilla

wän fek se för wars tiär-

kels loga hon utstatt dän

plåga som en mörker

qwäll kan ge ¤¤¤

Mattijs genom dören

hastar och sig uppå skullen

kastar dragen af sig både

råk och wäst skor och strum-

porna där näst tar sin

nästuk och ombinder så

hufwudet att jntet något

strå skall däs sömn

förstöra honom oro göra mä-

dan han hos lotta låg ___

¤¤¤

Mattis straxt j bädden

klifwer Lotta honom fam-

tag gifwer trycker honom

och uppå däs mun gav en

stys på stun talar om sin

stora ängslighet skogens dån

och thät som gort förträt

hur som taket brakat

pysk som gått och smakat

katten dän som musen fint(?)

¤¤¤¤¤

Nu så börjar tiär-

lek delas jnga nögen me-

ra felas Kyss och famtag stän-

digt delas ut dät blef

jntet slut Lotta sade

lilla Mattis \lile/ jag är för

kiär will jke ju

39

du min kärlek löna

lätt din tupp min höna

trampa just på stunden nu

¤¤¤

Mattij war eij swår

att låka ty han gärna

mäd will hoppa saken

han eij mäd adgerar

Lamt utan ganska alwar-

samt sakta han nu

uppå sarken drar och med

handen uppå busken tar

Lotta öpnar låren Mattis

plöger foror som en flink

och hurtig Kar ¤¤¤

Mattij litet sig

ned lägger Lotta honom

åter ägger båd med kys-

sar och sitt Söta Smek

att nyo hålla lek

stackars Mattij han blef

Rådlos då undra hur dän

saken skulle gå \straxt?/ tögden

gifwit stroken slaker

blifwit harts(?) war eij att

stryka på ¤¤¤ ____

Flickans ord och kyssar

söta äfwen lilla buken

blöta bruna Dufwan och

och däs miuka patt tog

war Mattij fatt neka

kund han eij till sådan

sak utan måste utij

sakta mak åter till

att fäkta mäd sin pil

att siakta så att Rofw(?)

braka bak

Säden Lottas swåra

plåg och däs kiärleks

heta loga war nu släk-

ter och sij Mattij satt

swittig troter dan och mat

till att torka swetten

af sig då som war

jfrån hufwud ned

till tå mädan på

en timma öfwer buk

fiäle simma 2-ne

gånger kosta på

¤¤¤¤

Sän de myket Resonera

om dän Ro de haft mäd me-

ra huru stroken sista gången

så slakna att han eij kund

stå natten led och däm till-

fälle gafs att de änteligen

tysnat af och så sakta dom-

na trotta då insomna

ända jntill jusan dag

¤¤¤

De sig trodde på thäd

ställe wara säker män en

Pälle som om dessa twänne

foglars bur war bekant

han låg på lur hörde uppå

hela deras Ro tager så och

gömmer deras skor män när

Som de wakna och Sin Sak-

--- ker Sakna tänk hwad

j däm skulle gro ¤¤¤¤ _

Begge twå de sökte leta

äfter sitt de kund eij weta

att en sådan skalk har

lurat däm och däs Saker

tagit dän Råd nu felles

för däm bägge twå Mattij

kunde jntet jgen få _

hwarken skor häll strumpa

utan måste lunka bar-

fot hem thät kosta på _

¤¤¤¤

Nu de Lottas matmor sade

att hon uppå skullen hade

lilla Mattij hos sig warge

natt som en flinker muse

Katt utaf skullen hon kör

jumfrun ju dät war

annat än wid Mattis Sin

ligga som en dåka låta

honom plåka Blommer utaf

Cransen Sin _ ¤¤¤____________

Lotta blef helt full

mäd ängslan öfwer dänna

swåra fängslan att så Mattis

täd war här ju Nästan at

dels fåfängt nu män så

hittar hon likwäl på Råd

huru hon skall ---

kunna honom få alla qwäl-

lar drilla sakta tyst och stil-

la jn jn j sängen dar

hon låg ¤¤¤¤

Ty sän Matmor

somnat sakta Lotta elden

och utakta(?) skiutit spiället

och till sista slut änte-

ligen skull gå ut smyger

sakta då hon åter går jn

j huset Mats wid dören

står har där länge wäntat

änslat suskat tränktat

tränktat uppå nöget som

han får _ ¤¤¤

Dätta puss(?) de länge

drefe jnnan Som att

någon blefwe därom warse

häller dätta fan ty dät war

galant män wad hände

lykan wände Sig och wår

Mattis måtte skiljas wid warrmen

miuka Sängen och dän bru-

na ängen warpå lagd my-

ken flit _ ¤¤¤

Ty en swåran dröm

up wäkte och så graselig

förskräkte Lottas Matmor att

on jke mer kunnat Som-

nar mer wisk och taslan genast

däm gumman fek eij mer \ägde(?)/

någon söm skull till(?) blås

up liuset Mattis mast

ur huset och helt sakta

lunka hem _ _

Gumman börga till

att läsa öfwer \Lotta/ sugifsa(?) fråga

här wad thät war för en

man genom dören nu

utsprang stackars lotta

Swara jntet ord färrän

gumman till Karbasen tog

då hon måst bekiänna

hela Saken dänna skam

fek lotta Som war stor

¤¤¤¤

Aldrig tordes Lotta

mera en Så Rolig Sak

adgera fast hon likawäl

är anlägen män hon håls

nu mer jstyr nu är

Mattis fuller innom(?) Siaäg

män Snaskar likawäl j

miugg män att Så gra-

sera uppenbart han mera

icke törs därfor är pläg(?)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Om visan

Denna visa inleds med orden ”Magga Lotha” och möjligen står det lysning. Botwids hustru hette ju Maja, så möjligen står det Majja Lotha. Dock tycker inget på att hon hette mer än Maja. Övrig text är svårläst.

Fakta

Kategori: Kärleksvisa

Sida i den digitaliserade visboken: 18–19

Samling: Botwid Persons visbok

Arkiv: Göteborg

Accessionsnummer: DAG tb00027

Transkriberat av: Torbjörn Axelson