En mycket waker wisa (Jag wet utaf en jumfru)

Jag wet utaf en jumfru så

fager och och så fin jag wet

utaf en jumfru så fager

och fin jag wet utaf en

jumfru så fager---

Ni Salen eder häst och

låcken eder hun Så Rider

nij eder åt grönnaste

lund där skolen j mig få

möta---

Där plåka de Rosor där

plåka de blad där gore

de Sig en Selkes Säng

där af alt under linden

dän gröna---

Dan jumfrun Satt Sig

up hon flätar up Sit hår

Så go jumfru är jag j

dag Som j går jag har

Sufwit hos en unger

ungerswen Så blyger---

Dän ungerswän han tog dän

jumfrun till sig mån al-

drig skall du gå möö j

från mig jag har suwit

hos en jumfru så dristig

Dän jumfrun Satt Sig

up hon Rifwer up Sitt

hår och gudnåde mig för

de ord jag Sa i går min

mödom dän har jag

förlorat---

Män när skall wij steke och

när skal wij siu och när

skall wij gästerna till os biu

och när skall wij bröllopet

hålla

Steke och Sjude får du

för dig siälf och siälfwer får

du gasterna till dig biu

och siälf får du bröllopet

hålla

Mitt brölop skall stånda på

min faders gård där alla

blad och blommor står och alla

små örter står gröna---

Dän ungerswän han Siöt

sin Sin båt i från land dän

jumfrun hon står på dän

snöwita stran hon twätta sina

händer i tårar---

Hwart skal du nu Segla

wart skall du nu Ro från

östan till wästan där Jngen

mera bor där jngen tager

hus om qwälln---

I från mig är båd fader

och Moder blefwen död och

jag är nu kåmen uti

dän Sorgeö war skall jag

min gud jgän finna---

Din Gud kan du finna alt

under en bro där jngen

Kan Segla och jngen kan Ro

där alla Små Näker

de Spela---

Dän ungerswän han lyfter

uppå Sin hatt Så biu-

der han dän jumfrun Så

mången godnatt jag kom-

mer här aldrig mera ---

Om visan

Möjligen är En mycket waker wisa samma visa som går under titeln Neckvisa, då den visan inleds med samma ord.

Fakta

Kategori: Kärleksvisa

Sida i den digitaliserade visboken: 2–4

Samling: Botwid Persons visbok

Arkiv: Göteborg

Accessionsnummer: DAG tb00027

Transkriberat av: Torbjörn Axelson