En mycket waker wisa (Jag skrifwer et bref)

Jag skrifwer et bref

utaf kiärlighet stor dät

skikar dit där min

Kiäraste bor och ber hon

will wänta ett år häller

tu: till däs jag blir

färdig till dess jag blir

färdig att Resa här jfrån

Kom hog när wij talte

de lönliga ord när Som

jag tog afsked och från dig

bort for de orden wij tal-

de wid sista afsied jag

skall igän komma: till

trolofningstid

Hålt stilla hålt

stilla lät klafwren gå lätt

dig eij inbilla jag Swik-

ker dig Så will gud och

jag lefwer jag kommer

igän då hopas \jag/ träffas mäd

glädie min wän _ _ _

Ak finge jag lefwa j frid

och j Ro grönskande rosor se

wäxsa och gror jag skulle dig

alska j hog och j Sin ak kun-

de jag önska att du wore min

¤¤

jag har j tankar ewart

jag och far båd dagar och

nätter Så har jag dig

qwar om dagen Så tänker

städse på dig om nat-

ten j drömmar Som

oroa mig ¤¤¤

Ak finge jag lefwa till

dän dagen kom att jag

finge Sofwa på din liufwa

arm ak ak du min lilla

aldra kiäraste wän (struket) min

ak tänk på de orden j

enslighet din ¤¤¤¤¤

Ack hade jag wingar

lik Såsom en And och ---

--- kunde Så flyga

till watten och land så

skulle jag flyga till

watten och land dig min

wän kiär Som jag önskar

finna jfrån beswär

b??illed tid? önskar jag

dig städs må wäl befaller

dig gudij till lif och till siäl

för blifwer till döden din

trognaste wän Som jag ön-

skar finna mäd glädie j-

gän

Fakta

Kategori: Kärleksvisa

Sida i den digitaliserade visboken: 29–30

Samling: Botwid Persons visbok

Arkiv: Göteborg

Accessionsnummer: DAG tb00027

Transkriberat av: Torbjörn Axelson