En mycket waker wisa (Dän lefwer helt förnögder)

Dän lefwer helt förnög-

der Som har en trogen wän

fal:: dän äger tusen frögder

Som ensam lefwer än fal::

eij störe nögge wara må än

kiärlig wänskap milan twå fal::

Neij batre är att

äga Sin frihet tykes mig:

:när du will wänskap plä-

ga wad nöge fattas dig : gå

mäd en karl Som ärlig

är och städs upriktig fin-

nes thär fal:: _ _ _

Så will du aldrig

wörda thet adla jumfru

Kiön:: Neij kiärlkes tunga

börda ger aldrig mödan lön

Naturen lär dåk alla jur

att älska äfter Sin na-

tur :: _ _ _

Will han att jag

lära af juren Sådan

art:: tät är för dig en

ära och synäs allom Rart::

på Sådant Sätt hör jag

j dag wad ehr är kiärt thät

hatar jag fal:: _ _ _

All lust är tig betagen

wad brukar du för Ro::

jo wet han wad om dagen

står jag j mina skor:: wad

äter häller driker du när

jngen bryger bakar nu ::

Alt Sådant gör min

piga och Rasten gör min dräng:

nar tu j Sang will stiga

wem bäddar då up dänn

min piga Som jag Sade för

hon lika ledes tvätta gör ::

Män Sofwer tu eij jlla

är natten tig eij lång: eij

män jag Sofwer stilla eij

waknar någon gång: när

Kalla wintren komma på

war har du Som dig

wärmer då:: _ _ _

jo will hon Sådant we-

ta af kläder blir jag

warm: wad tro dän lärer

heta Som sofwer på din

arm: eij annat än thän

mörka natt dän tager

jag j sömnen fatt:: _

Ja will tu altid

wara j sådan ensamhet:

thärom har jngen fara

jag blir då lika fet:

Rättun jag måste Säga

Snart tu lär eij hafwa

mänskowet:: _ _ _ _

Till döden will jag

wara en fri och ledig mann

åt wem will du då Spara

wad Som hopSamlas kan:

tag tig en hustru Som är

from lätt barnen få

tin egendom :: _ _ _

Min jumfru kan

jag fina hon talar Rätt ga-

lant: en gång lär du be-

Sinna att jag har Sagt

tig Sant: från dig jag

mig nu wända will adiö

du magra glasgoSill::_

Wår glasgoSill min herre

fy Så gemen du så: jag

kan wäl Sägga werre blir

jag wid galt humör: eij förr

skall jag jag på dören gå

än mera Smärlek höra

få:: _ _ _ _ _

Gak bort min kiära

flicka kom aldrig mer till

mig jag må j harmmen

spricka och gråta bitterlig:

Sörg sörg och gråt j

all din dag din frihet

jntet mig betar::_

Så Gud j klostret kiäne och

blij en Eremit: han må eij

Sig beswara om jag går

hit häller dit: nå nå

min herre pas man på

tro kiärlek hittar dig

endå:: _ _ _ _

Wad kiärlek will

hon Säga wad hittar hon

nu på: jo om hon mig

eij wägar att en gång

famtag få: tank nu

Så Säger hon Rent ut

ty gö jag på Samtalet

Slut::: _ _ _ _

Fakta

Kategori: Kärleksvisa

Sida i den digitaliserade visboken: 20–23

Samling: Botwid Persons visbok

Arkiv: Göteborg

Accessionsnummer: DAG tb00027

Transkriberat av: Torbjörn Axelson