Hemming

Hemming är ett nordiskt namn med omstridd härledning. Bl.a. har framförts att namnet är identiskt med fornnordiskt hemingr ’skinnet på bakfoten av ett djur’. Sannolikare är tolkningen att namnet är bildat till fornvästnordiskt hamr ’förklädnad, skepnad’.

Tidigare har man antagit att namnet har lånats in från kontinenten men med hänsyn till spridningen kan förhållandet vara det omvända. Namnet kom efterhand att sammanblandas med det tyska Henning.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 22/5.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten heminkr
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen