Källförteckning Sveriges medeltida personnamn

Källor betecknade med fetstil markerar handskriftssigna. Enbart årtal och dag före belägg anger att källan är ett pergamentsbrev i RA:s huvudserie.

Källor A – C

A = Kopiebok från medeltiden, RA. 1—23.

A. 134 = Förbönslängd från Närke, KB.

A. 134c = Själamässolängd från Vadstena(?) kloster, KB.

AD = Annales Danici medii ævi. Ed. E. Jørgensen. 1—2. 1920.

Adam = Magistri Adam Bremensis, Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum. Ed. B. Schmeidler. 1917.

Adel. Brevkister, se Danske adelige Brevkister.

AGM = G. Lindström, Anteckningar om Gotlands medeltid. 1—2. 1892—95.

Ahnlund, Inledning till "Ansgars levnad" = N. Ahnlund, [Inledning till:] "Ansgars levnad", övers. av G. Rudberg. 2 uppl. 1930.

Ahnlund, Jtl:s och Hjd:s hist. 1/Ahnlund, Jämtland 1 = N. Ahnlund, Jämtlands och Härjedalens historia. 1. 1948.

Ahnlund, Kring Frösöstenens personnamn = N. Ahnlund, Kring Frösöstenens personnamn. I: Festskrift till Iwan Wikström 1947. 1947.

Ahnlund, Sthlms hist. före Gustav Vasa = N. Ahnlund, Stockholms historia före Gustav Vasa. 1953.

AKH = Aktsamling till kungsådreinstitutets historia. Ed. K. G. Westman. 1920.

Akter rör. äbpsvalet = Akter rörande ärkebiskopsvalet i Uppsala 1432. Ed. A. Lindblom. 1903. (KHFS 4:2.)

Alfta = Medeltidsbrev från Alfta kyrkoarkiv. Deposition i RA.

Almquist, Civilrättens historia = J. E. Almquist, Strödda bidrag till civilrättens historia. 1953.

Almquist, Frälsegodsen = J. A. Almquist, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning. 1–4. 1931–76.

Almquist, Herrgårdarna = J. E. Almquist, Herrgårdarna i Sverige under reformationstiden. 1960.

AM = Medeltidsbrev i Det Arnamagnæanske Institut, Köpenhamn.

Andersson, Gydhukulli = Th. Andersson, Gydhukulli — från personbinamn till ortnamn. 1989.

Andersson, Svenska häradsnamn = Th. Andersson, Svenska häradsnamn. 1965.

ANF = Arkiv för nordisk filologi. 1—. 1883 ff.

ANH = Arkiv för norrländsk hembygdsforskning. 1—. Ed. Kulturhistoriska föreningen Murberget, Härnösand. 1918 ff.

Ann. Holm. = Annales Holmienses annis 1457—1463. I: SRS 3:1. 1871.

Ann. Sigt. = Annales Sigtunenses. 1208—1288. I: SRS 3:1. 1871.

Annot. Hist. = Annotationes historicæ ab anno 845 ad annum 1445. I: SRS 3:1. 1871.

ANO = Aarb¢ger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 1—. 1866 ff.

Anthoni, Finlands m(e)d(e)lt(ida) frälse = E. Anthoni, Finlands medeltida frälse och 1500-talsadel. 1970.

APD = Acta pontificum Danica. Paavelige Aktstykker vedr¢rende Danmark 1316—1536. 1—7. Ed. L. Moltesen & al. 1904—43.

APhS = Acta philologica Scandinavica. 1—35. 1926—88.

APS = Acta pontificum Svecica. (Diplomatarium Svecanum, appendix.) Ed. L. M. Bååth. 1936—57.

Arboga = Medeltidsbrev i Arboga stadsarkiv. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 3.

Arboga stads hist. 1, se Ljung, Arboga stads hist.

Arcadius m.fl., Växjö stifts herdam. 1, se HMVäxjö.

Arfstv = Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451—1480. Ed. K. H. Karlsson. 1908. (SFSS 40.)

Arkivvet. stud. = Arkivvetenskapliga studier. 1—. 1950 ff.

AS = Anthroponymica Suecana. 1—. 1955 ff.

AS 3, se Sundqvist.

AS 7, se Fredriksson, Sv. dopn.

ASG = A. Noreen, Altschwedische grammatik mit einschluss des altgutnischen. 1904.

ATA = Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

ATb = Arboga stads tänkebok. 1—4. Ed. E. Noreen & T. Wennström. Register av S. Ljung. 1935—50. (SFSS 53.)

ATJ = Arvid Trolles jordebok 1498 ... Ed. J. A. Almquist. 1938. (HH 31.)

ATS = Antikvarisk tidskrift för Sverige. 1—22. 1864—1924.

Axnäs, Slavisch-baltisches in altnordischen Beinamen = K. Axnäs, Slavisch-baltisches in altnordischen Beinamen. 1937.

B = Kopiebok eller avskriftssamling från senare tid, RA. 1—38.

B 99, se CFM och NFM.

Bach = A. Bach, Deutsche Namenkunde. 1. Die deutschen Personennamen. 1:1—2. 2. stark erw. Aufl. 1952—53.

Barner, Rosenkrantz 1 = K. Barner, Familjen Rosenkrantzs Historie. 1. Fra de ældste Tider til Begyndelsen af det 16. Arhundrede. 1874.

Bauer, Calender = R. W. Bauer, Calender for Aarene fra 601 til 2200 efter Christi F¢dsel. 1868.

Be = Medeltidsbrev i Bergshammarsamlingen, RA.

Beckman, Matts Kättilmundsson = B. Beckman, Matts Kättilmundsson och hans tid. 1—2. 1953—54.

Belsheim = E. Belsheim, Norge og Vest-Europa i gammel tid. 1925—33.

BFH = Bidrag till Finlands historia. 1—7. Ed. R. Hausen & al. 1881—1917.

BGG = Bröderne af S. Gertruds gille i Stockholm 1419—1484. I: Småst. 1. 1868—81.

BHL = Bibliotheca historica Lundensis. 1—. 1955 ff.

Biby = Medeltidsbrev i Biby fideikommiss arkiv. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 4.

Biskop Hans Brasks släktbok, se Brasks släktbok.

Bjurling, Karl VIII:s jb = O. Bjurling, Karl VIII:s jordebok över Färingö. 1977.

Bjurling, Steuerbuch = O. Bjurling, Das Steuerbuch König Eriks XIII. 1962.

Björkman, Eigennamen im Beowulf = E. Björkman, Studien über die Eigennamen im Beowulf. 1920.

Björkman, Nord. Personennamen in England, se NPE.

Björkman, Zur engl. Namenk(unde) = E. Björkman, Zur englischen Namenkunde. 1912.

Blomqvist, Lunds hist. 1 = R. Blomqvist, Lunds historia. 1. 1951.

Bo, se L Bo.

Boëthius, Kopparbergslagen = B. Boëthius, Kopparbergslagen fram till 1570-talets genombrott. 1965.

Bolin, Sthlms uppkomst = G. Bolin, Stockholms uppkomst. 1933.

Bolstads krb = Bolstads kyrkas räkenskapsbok, GLA.

Bonav. = Bonaventuras betraktelser öfver Christi lefverne. Ed. G. E. Klemming. 1859—60. (SFSS 15.)

Brasks släktbok (, kommentar) = Biskop Hans Brasks släktbok. Ed. Personhistoriska samfundet genom H. Gillingstam & G. Setterkrans. 1970.

Brilioth, se Brilioth, Påfl. beskattn.

Brilioth 2, se Brilioth, Svensk kyrka.

Brilioth, Påfl. beskattn. = Y. Brilioth, Den påfliga beskattningen af Sverige intill den stora schismen. 1915.

Brilioth, Svensk kyrka = Y. Brilioth, Svensk kyrka, kungadöme och påvemakt 1363—1414. 1925.

Bringåsen = Medeltidsbrev i privatägd samling. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 13.

Broomé, Posse = B. Broomé, Ätten Posses historia 1500—1625. 2. 1980.

Br¢ndum-Nielsen (, Glda. Gr.) = J. Br¢ndum-Nielsen, Gammeldansk Grammatik i sproghistorisk Fremstilling. 2. Udg. 1. 1950. 2. 1957. 3. 1966.

BSH = Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver. Ed. C. G. Styffe. 1—5. 1859—84.

BSK = Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria. 7. Ed. J. Wahlfisk. 1899.

Bugge, Sämundar Edda = Sæmundar Edda. Ed. S. Bugge. 1867.

Bureus = Hj. Lindroth, J. Th. Bureus, den svenska grammatikens fader. 1911—12. (SFSS 42.)

Bygdén, Hernösands stifts herdam., se HMHärnösand.

Bygdén, Piteå = A. Bygdén, Källorna till Piteå sockens äldsta historia. 1921.

C = Världslig jordebok, räkenskap, dombok eller brevförteckning från medeltiden, RA. 1-55.

Cal(endarium) Troll(ianum) = Calendarium Trollianum. I: SRS 1:1. 1818.

Calissendorff, K. - Fritz, M. i Jernkontorets bergshist. utskott hft 36 = K. Calissendorff & M. Fritz, Bergslagsdelen av Jöns Ulfsson Roos jordebok 1498 (C 36). 1985. (Jernkontorets bergshistoriska utskott. 36.)

Callmer, Sv. stud. = C. Callmer, Svenska studenter i Rostock 1419—1828. I: PHT 84. 1988.

Carlsson, Gadh = G. Carlsson, Hemming Gadh. En statsman och prelat från Sturetiden. 1915.

Carstens, Bremische Familiennamen = K. Carstens, Beiträge zur Geschichte der bremischen Familiennamen. 1906.

Cawallin, Lunds stifts herdam., se HMLund.

CCS = Corpus codicum Suecicorum medii aevi. 1—20. 1943—67.

CDL, se LU.

CFM = Calendarium fratrum minorum (i Visby), i hs. B 99, KB.

Chartularium Univ. Parisiensis = Chartularium Universitatis Parisiensis. Ed. H. Denifle. 1. 1200—1286. 1889. 2. 1286—1350. 1891. 3. 1350—1394. 1894. 4. 1394—1452. 1897.

Chron. Anonymi = Chronologia anonymi veteris ab anno 826 ad annum 1415. I: SRS 1:1. 1818.

Chron. Svec(ica) = Chronologia Svecica ex codice minoritarum Wisbyensium ab anno 815 ad annum 1412. I: SRS 1:1. 1818.

Chron(ologia) Vetus(ta) = Chronologia vetusta ab anno 880 ad annum 1430. I: SRS 1:1. 1818.

Cod. Bureanus = Ett forn-svenskt legendarium. Ed. G. Stephens. 1. 1847. (SFSS 7:1.)

Cod. Esrom. = Codex Esromensis. Esrom klosters brevbog. Ed. O. Nielsen. 1880—81.

Collijn..., se Handl. ang. ä. arkivalieomslag.

Corpus Inscriptionum Latinarum = Corpus inscriptionum Latinarum ... Ed. E. Bormann & G. Henzen. 1876—1933.

CRS = Catalogus regum Sveciæ. I: SRS 1:1. 1818.

Källor D – F

D = Medeltidsbrev i DRA.

D = Kyrklig jordebok, räkenskap och brevförteckning från medeltiden, RA. 1—15.

D 16, se UDR 2.

DAA, se Danmarks Adels Aarbog.

Daae, Matrikler = Matrikler over nordiske Studerende ved fremmede Universiteter. Ed. L. Daae. 1885.

Dahlbäck, Uppsala dkas godsinnehav = G. Dahlbäck, Uppsala domkyrkas godsinnehav, med särskild hänsyn till perioden 1334—1527. 1977.

Dahlby, Helgondagar = F. Dahlby, Helgondagar. 1959.

Danmarks Adels Aarbog = Danmarks Adels Aarbog. 1—. 1884 ff.

Danske adelige Brevkister = Danske adelige Brevkister. Registraturer fra det 15—17 Aarhundrede. Ed. A. Thiset. 1897.

Danske Magazin = Danske Magazin, indeholdende allehaande Sma-stykker og Anmerkninger til Historiens og Sprogets Oplysning. 1745—1957.

DAS = Danske adelige Sigiller. Ed. H. Petersen & A. Thiset. 1897—1905.

DBL = Dansk biografisk Leksikon. 1—27. 1933—44. Reviderad uppl. 1—16. 1979—84.

DCP = Diplomatarium Christierni primi. Ed. C. F. Wegener. 1856.

DD = Diplomatarium Danicum. Række 1:1—. 1957 ff. Række 2:1—. 1938 ff. Række 3:1—. 1958 ff.

DDal = Diplomatarium Dalekarlicum. Ed. C. G. Kröningssvärd & J. Lidén. 1—3. 1842—46. Supplement. 1853.

Det medeltida Sverige, se DMSv.

DFm = Medeltidsbrev tillhörigt Dalarnas fornminnesförening, Dalarnas museum, Falun. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 6.

DGA = DelaGardiska Archivet, eller Handlingar ur Grefl. DelaGardiska Bibliotheket på Löberöd. 1—20. Ed. P. Wieselgren. 1831—43.

DGestr = Diplomatarium Gestricium. Hs. i Vasaskolans bibliotek, Gävle. Kopia i RA.

DGF/DgF = Danmarks gamle Folkeviser. Ved S. Grundtvig & al. 1—12. 1853—1976.

D Gotl. räk. = Gotländsk räkenskap för åren 1523—1524, DRA.

DGP = Danmarks gamle Personnavne. Ed. G. Knudsen, M. Kristensen & R. Hornby. 1. Fornavne. 1936—48. 2. Tilnavne. 1949—64.

DGS = Danske gejstlige Sigiller fra Middelalderen. Ed. H. Petersen. 1886.

DHF = Dalarnas hembygds-förbunds tidskrift. 1—10. 1921—30.

DHT = Historisk Tidsskrift. Ed. Den danske historiske Forening. 1—. 1840 ff.

Di = Sagan om Didrik af Bern. Ed. G. O. Hyltén-Cavallius. 1850—54. (SFSS 10.)

Dipl. AM, se AM.

DK = Diplomatariekommittén [numera: Svenskt diplomatarium], RA.

DKB = Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn.

DKfot = Filmad eller fotokopierad medeltidshandling hos DK.

DMS = Diarium fratrum minorum Stockholmensium ab anno 1008 ad annum 1502. I: SRS 1:1. 1818.

DMSv = Det medeltida Sverige. Ed. Riksantikvarieämbetet, Stockholm. 1—. 1972 ff.

DMW = Diarium minoritarum Wisbyensium ab anno 686 ad annum 1525. I: SRS 1:1. 1818.

DN = Diplomatarium Norvegicum. 1—. 1847—.

DNO = B. Lindén, Dalska namn- och ordstudier. 1—3. 1947—54. (SvLm B 49, 55, 57.)

DNorc = Norrköpings medeltid. Ett diplomatarium Norcopense. Ed. A. Nordén. 1918.

Donner, Striden om arvet efter Jakob Frese = G. A. Donner, Striden om arvet efter köpmannen Jakob Frese 1455–1519. 1930.

DR = Danmarks runeindskrifter. Ed. L. Jacobsen & E. Moltke under medvirkning af A. Bæksted & K. M. Nielsen. Text. 1942. Atlas. 1941.

DRA = Rigsarkivet, Köpenhamn.

(D)RA = Medeltidsbrev, överförda till RA från DRA 1929.

Dra = Medeltidsbrev i Drakesamlingen, RA.

DS = Diplomatarium Suecanum (Svenskt diplomatarium). 1—. 1829 ff.

DuC = C. du Fresne Du Cange, Glossarium mediæ et infimæ Latinitatis. 1—10. 1883—87.

DW = Diarium Vadstenense. ("Vadstena klosters minnesbok".) Ed. E. Nygren. 1963. (CCS 16.)

E = Medeltidsbrev i Ericsbergsarkivet. Deposition i RA.

Edestam, Karlstads stifts herdam., se HMKarlstad.

E. Flemings jb = Erik Flemings jordeböcker. Ed. A. Oja. 1964. (BFH 7.)

Eimer, Gotland unter dem Deutschen Orden = B. Eimer, Gotland unter dem Deutschen Orden und die Komturei Schweden zu Årsta. 1966.

EK = Erikskrönikan. Ed. R. Pipping. 1921. (SFSS 47.)

Ekström, Mörkö = C. U. Ekström, Beskrifning öfver Mörkö socken i Södermanland. 1828.

Ekström(, Västerås stifts herdam.), se HMVästerås.

Engström, Bo Jonsson 1 = S. Engström, Bo Jonsson. 1. Till 1375. 1935.

Engsö (bil.) = Bilagor till C. A. Klingspor & B. Schlegel, Svenska slott: Engsö. 1877.

Erslev, Test., se Test.

Esp = Medeltidsbrev i Esplundaarkivet. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 18.

Everöd = Medeltidsbrev i privatägd samling. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 8.

Falk, Odensheite = Hj. Falk, Odensheite. 1924.

Fant(—Låstbom), Upsala ärkestifts herdam., se HMUppsala.

(v.) Feilitzen(, Domesday Book) = O. von Feilitzen, The pre-Conquest personal names of Domesday Book. 1937.

Feist, Vergleichendes Wörterbuch = S. Feist, Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. 3. Aufl. 1939.

Fellows Jensen, East Midlands = G. Fellows Jensen, Scandinavian settlement names in the East Midlands. 1978.

Fellows Jensen, Lincolnshire (— Yorkshire) = G. Fellows Jensen, Scandinavian personal names in Lincolnshire and Yorkshire. 1968.

Fellows Jensen, Yorkshire = G. Fellows Jensen, Scandinavian settlement names in Yorkshire. 1972.

Fernow, Beskr. ö. Wärmel. = E. Fernow, Beskrifning öfwer Wärmeland. 1—3. 1773.

Finl(ands) Häfder = Handlingar till upplysning af Finlands häfder. 1—10. Ed. A. I. Arwidsson. 1846—58.

FKJ = Fogdö klosters jordebok 1257. Avskrift på papper från 1500-talet, UUB.

Flb/Flateyjarbók = Flateyjarbók. En samling af norske kongesagaer ... 1—3. Ed. G. Vigfússon & C. R. Unger. 1860—68.

Fm = E. Förstemann, Altdeutsches namenbuch. 1. Personennamen. 2., völlig umgearb. aufl. 1900.

FMS = Finlands medeltidssigill. Ed. R. Hausen. 1900.

Fmst = Folkmålsstudier. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi i Helsingfors. 1933 ff.

FMU = Finlands medeltidsurkunder. 1—8. Ed. R. Hausen. 1910—35.

Fornaldar sögur norÐurlanda = Fornaldar sögur norÐurlanda. 1—4. Ed. G. Jónsson. 1950.

Fornvårdaren = Fornvårdaren. 1—. 1925 ff.

Forssner(, Cont.-germ. names) = Th. Forssner, Continental-Germanic personal names in England, in Old and Middle English times. 1916.

FRA = Riksarkivet (Valtionarkisto), Helsingfors.

FRA = Medeltidsbrev i FRA. Fotokopia i DK.

Fredriksson, Sv. dopn. = I. Fredriksson, Svenskt dopnamnsskick vid 1500-talets slut. 1974. (AS 7.)

Fredriksson(, Sv. personn.st.) = I. Fredriksson, Svenska personnamnsstudier. 1961.

v. Friesen, Om de germ. mediageminatorna = O. v. Friesen, Om de germanska mediageminatorna. 1897. (UUÅ 1897:2.)

v. Friesen, Rökstenen = O. v. Friesen, Rökstenen. 1920.

v. Friesen, Rö-stenen = O. v. Friesen, Rö-stenen i Bohuslän och runorna i Norden under folkvandringstiden. 1924. (UUÅ 1924:4.)

Fritz, Hus, land och län = B. Fritz, Hus, land och län. 1—2. 1972—73.

Fru Annas jb = "Fru Annas av Vinstorp jordebok". Hs. X 265, UUB.

Från bergslag och bondebygd = Från bergslag och bondebygd. Årsbok för Örebro läns hembygdsförbund och Stiftelsen Örebro läns museum. 1935 ff.

Funbo krb = Funbo kyrkas räkenskapsbok. Hs. E 216, UUB.

Funäsdalen = Medeltidsbrev i privatägd samling. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 14.

Fv = Fornvännen. Tidskrift för svensk antikvarisk forskning. 1—. 1906 ff.

Förstemann, se Fm.

Källor G – I

G [+ nr] = Gotlands runinskrifter. 1—2. 1962—78. (SR 11—12.)

G&Lsk = Danmarks gilde- og lavsskraaer fra middelalderen. Ed. C. Nyrop. 1–2. 1895–1904.

G 29 = "Gamle herr Stens jordebok". Kopiebok i LSB. Fotokopia i DK.

Gamla krönikan = Den gamble swenske crönica. I: SRS 1:1. 1818.

Gammeldanske Kr¢niker = Gammeldanske Kr¢niker. Ed. M. Lorenzen. 1887—1913.

Gejrot = C. Gejrot, Diarium Vadstenense. 1988.

Gen = Genealogica, serie i RA.

Gertz, Vitae sanctorum = M. C. Gertz, Vitae sanctorum Danorum. 1908—12.

GFR = Konung Gustaf den Förstes registratur. 1—29. 1861—1916.

GG = Gotlands gravstenar. 1. Ed. J. W. Hamner. 1933. 2. Ed. J. W. Hamner & H. Widéen. 1940.

Ghj = "Gärder och hjälper". Hjälpskattelängd från 1535 för delar av Sverige och Finland, KA.

GHK = Gammal hälsingekultur. Meddelanden från Hälsinglands fornminnessällskap. 1931 ff.

GHM = Medeltidsbrev i Göteborgs historiska museum. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 23.

GHOrsa = Gamla handlingar rörande Orsa socken. Ed. H. Ståhl. I: Orsa 2. 1953.

GHÅ = Göteborgs högskolas årsskrift. 1—. 1895 ff.

Gillingstam, se ÄOV.

Gillingstam,(Ätten)Siöblad = H. Gillingstam, Ätten Siöblads medeltida släktförbindelser och äldsta historia. 1949.

Gimo = Medeltidsbrev i Gimo bruks arkiv. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 19.

GL = Gotlands-lagen. 1852. (SGL 7.)

GLA = Landsarkivet i Göteborg.

GLA = Medeltidsbrev i GLA. Fotokopia i RA.

GlD = Gammeldanske diplomer. Gruppe A. Den middelalderlige overlevering. 1. Række 1:1—4. (1364—1410). 1959—1961. 2. Række 2:1—4. (1411—1435). 1968—69.

GM = S. Gardell, Gravmonument från Sveriges medeltid. 1. Text. 1945. 2. Avbildningar. 1946.

Gotl. räk., se D Gotl. räk.

GPMora = Gamla papper angående Mora socken. 2. Arvid Siggessons brevväxling. Ed. L. Sjödin. 1937.

Grape = A. Grape, Studier över de i fornsvenskan inlånade personnamnen (företrädesvis intill 1350). 1:1—2. 1911.

GRM = Germanisch-romanische Monatsschrift. Begründet von Heinrich Schröder. Jahrg. 1—31. 1909—43. Neue Folge. 1—10. 1950—60.

Grotefend, Zeitrechnung = Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. Ed. H. Grotefend. 11. verb. Aufl. Ed. T. Ullrich. 1971.

Gry = Medeltidsbrev från Grycksbo bruksarkiv, SKB. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 16.

Grytgöl = Medeltidsbrev från Grytgöls bruksarkiv. Deposition i Tekniska museet, Stockholm. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 21.

Grönblad = Nya källor till Finlands medeltidshistoria. Ed. E. Grönblad. 1857.

GS, se Gutasagan.

GSB = Medeltidsbrev i Göteborgs stadsbibliotek. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 23.

GSFÅ = Genealogiska samfundets i Finland årsskrift. 1—. 1924 ff.

GT = Genealogisk tidskrift. Ed. Föreningen för släktforskning. 1—. 1946 ff.

GullÆóris saga = GullÆóris saga. Ed. K. Kålund. 1899.

Gustavson, Gutamålet = H. Gustavson, Gutamålet. 1. 1940—42. 2. 1948.

Gustav Vasa minnen = Gustav Vasa minnen, utgivna till H.M. Konung Gustaf V:s 80-årsdag. 1938.

Gutasagan = "Historia Gotlandiae". I: SGL 7. 1852.

Gysinge = Medeltidsbrev från Gysinge bruksarkiv, SKB.

Gåsätter = Medeltidsbrev från Gåsätters gårdsarkiv. Deposition i Norrköpings stadsarkiv. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 77.

Hadorph = Hadorphs kopiebok i VHAA:s deposition, RA.

Hadorph Bil. = [Bilagor till] Twå gambla swenske rijm­krönikor. Ed. J. Hadorph. 1676.

Hagnell, Sturekrönikan = K. Hagnell, Sturekrönikan 1452—96. 1941.

Hagström, Strengnäs stifts herdam. = K. A. Hagström, Strengnäs stifts herdaminne. 1—4. 1897—1901.

Hákonar saga = Hákonar saga. Ed. G. Vigfússon. 1887.

Hald, Personn. i Danmark = K. Hald, Personnavne i Danmark. 1. Oldtiden. 1971. 2. Middelalderen. 1974.

Hall, Vreta kl. = F. Hall, Vreta kloster. 1902.

Ham = Medeltidsbrev i Hammersamlingen, RA.

Hamb. Urkbuch = Hamburgisches Urkundenbuch. 1. Ed. J. M. Lappenberg. 1842. 2. Ed. A. Hagedorn. 1939.

Hammarin, Carlstads stifts herdam. = J. Hammarin, Carlstads stifts herdaminne. 1. 1846.

Hammer, se Ham.

Han = Medeltidsbrev i Hanebergsarkivet. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 25 och 74.

Handl.(ang.) ä(ldre) arkivalieomslag = Handlingar angående undersökning av äldre arkivalieomslag i Kammararkivet och Riksarkivet. [Redogörelse för ... verkställd undersökning av I. Collijn.] I: Kungl. Bibliotekets handlingar. 34. 1914.

Hans Brasks släktbok, se Brasks släktbok.

HArk = Historiallinen arkisto. 1—. 1866 ff.

Hartig, Münsterländische Rufnamen = J. Hartig, Die münsterländischen Rufnamen im späten Mittelalter. 1967.

Hauberg, Mynt(forhold) = P. Hauberg, Myntforhold og Udmyntninger i Danmark. 1900.

Hauksbók = Hauksbók. Ed. Det kongelige nordiske Oldskrift-selskab. 1892—96.

HBA = Handlingar ur von Brinkmanska archivet på Trolle-Ljungby. Ed. G. Andersson. 1—2. 1859—65.

HCÅ = Hyltén-Cavallius-föreningen för hembygdskunskap och hembygdsvård. Årsbok. 1—. 1920 ff.

HeiÐreks saga, se Herv. saga.

Heilagra manna sögur = Heilagra manna sögur. Ed. C. R. Unger. 1877.

Heimskringla = Heimskringla. Ed. F. Jónsson. 2. 1893—1901.

Helgeandsholmen = Helgeandsholmen. 1000 år i Stockholms ström. Red. G. Dahlbäck. 1983.

Hellquist, Sv. etym. ordb. = E. Hellquist, Svensk etymologisk ordbok. 3 uppl. 1948.

Hemsjö = Manuale från Hemsjö kyrka, Skaraborgs läns museum.

Herr Ivan = Herr Ivan Lejon-riddaren. Ed. E. Noreen. 1931. (SFSS 5.)

Herv. saga = Hervarar saga ok HeiÐreks. I: Norr¢ne skrifter af sagnhistorisk inhold. Ed. S. Bugge. 1864—73.

HFÅ = Hallands fornminnesförenings årsskrift. 1—3. 1868—72.

HH = Historiska handlingar. Ed. Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia. 1—. 1861 ff.

Hildebrand, Blåpanna = B. Hildebrand, Esbjörn Blåpanna och hans arvingar. I: PHT 35. 1934.

Hist. Bibliotek = Historiskt bibliotek. Ed. C. Silfverstolpe. 1—7. 1875—80.

HLA = Landsarkivet i Härnösand.

HLA = Medeltidsbrev i HLA. Fotokopia i RA.

HLG = Handlingar rörande Helga Lekamens gille i Stockholm. Ed. I. Collijn. 1. Gillesboken 1393—1487 jämte bilagor. 1921. 2—4. Erogata 1509—28. 1923. 5—6:1. Gillets leuata. 1515—28. 1930.

HMGöteborg = S. Pettersson & A. R. Litzén, Göteborgs stifts herdaminne. 1872; C. W. Skarstedt, Göteborgs stifts herdaminne. 1878.

HMHärnösand = A. L. Bygdén, Hernösands stifts herdaminne. 1—4. 1923—26.

HMKalmar = B. Olsson, Kalmar stifts herdaminne. 1—4. 1947—1951. 5. Supplement. Ed. O. Bexell. 1980.

HMKarlstad = A. Edestam, Karlstads stifts herdaminne. 1—5. 1965—75. Register. Ed. G. Bergström. 1976.

HML = Helige mäns lefverne. Ed. R. Geete. 1902. (SFSS 34.)

HMLinkpg = J. A. Westerlund, J. A. Setterdahl & E. Meurling, Linköpings stifts herdaminne. 1—5. 1915—38.

HMLund = S. Cawallin, Lunds stifts herdaminne. 1—5. 1854—58.

HMSkara = J. W. Warholm, Skara stifts herdaminne. 1—2. 1867—74.

HMSträngnäs = M. Collmar, Strängnäs stifts herdaminne. 1. 1977.

HMUppsala = J. E. Fant & A. T. Låstbom, Upsala ärkestifts herdaminne. 1—3. 1842—45. Supplement. 1845.

HMVisby = O. W. Lemke, Visby stifts herdaminne. 1868.

HMVästerås = G. Ekström, Västerås stifts herdaminne. 1: 1—2. 1939—49.

HMVäxjö = C. O. Arcadius & al., Växjö stifts herdaminne. 1. 1921; G. Virdestam, Växjö stifts herdaminne. 2—8. 1927—34. Supplement och register. 1921—34.

HMÅbo = C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne. 1—2. 1832—34.

Hof = S. Hof, Dialectus Vestrogothica. 1772.

Hpf = Die Hansischen Pfundzollisten des Jahres 1368. Ed. G. Lechner. 1935.

HR = Die Recesse und andere Akten der Hansetage von 1256—1430. 1—8. 1870—97.

Hrólfs saga Kraku = Hrólfs saga kraku. Ed. F. Jónsson. 1904.

HSA = Medeltidsbrev i Halmstads stadsarkiv. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 24 och 60.

HSH = Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1—40. 1816—60. Register. 1865.

HT = Historisk tidskrift. Ed. Svenska historiska föreningen. 1—. 1881 ff.

HTF = Historisk tidskrift för Finland. Ed. Historiska föreningen. 1—. 1916 ff.

HTS = Historisk tidskrift för Skåneland. Ed. De skånska landskapens historiska förening. 1—. 1901 ff.

HU = Hansisches Urkundenbuch. Ed. Verein für hansische Geschichte. 1—3. 1876—99.

HUB = Universitetsbiblioteket, Helsingfors.

HUB = Medeltidsbrev i HUB.

Hult = Medeltidsbrev från Hults kyrkoarkiv, VLA. Fotokopia i DK.

Hvdl = B. Hesselman, Huvudlinjer i nordisk språkhistoria. 1948—53. (NK 3—4.)

Hübertz, Bornholm = J. R. Hübertz, Urkunden zur Geschichte der Insel Bornholm 1327—1621. 1—2. 1851—52.

Hylinge = Medeltidsbrev i Hylinge gårdsarkiv. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 82.

Hälsingerunor = Hälsingerunor. Meddelanden från västra och södra Hälsinglands krets av Gästrike-hälsinge hembygdsförbund. 1934—37. [Fortsatt som:] Hälsingerunor — en hembygdsbok. 1947 ff.

Härenstam (, Finnveden) = C. Härenstam, Finnveden under medeltiden. 1946.

IA = Islandske annaler indtil 1578. Ed. G. Storm. 1888.

IA räk. = Ivar Axelsson Totts räkenskapsbok för Gotland 1485–1487. Ed. E. Melefors & D.

Wase. 1991.

I. Collijn ..., se Handl. ang. ä. arkivalieomslag.

I. Flemings jb = Ivar Flemings jordebok. Ed. J. Roos. 1958. (BFH 6.)

Incerti script. chron. = Incerti scriptores Sveci chronicon rerum Sveogothicarum. I: SRS 1:1. 1818.

Individ och historia = Individ och historia. Studier tillägnade Hans Gillingstam 22 februari 1990. 1989.

Island = Island. Årsbok. Ed. Samfundet Sverige-Island. 1941.

Isl. Ann., se IA.

Iv, se Herr Ivan.

Källor J – L

Jacobsson = H. Jakobsson, Études danthroponymie lorraine. Les bans de tréfonds de Metz (1267—98). 1955.

Jb Jtl = Jordebog for Jemteland. I: Fornvårdaren 1. 1925.

JbV 1540 = Jordebok för Värmland 1540. Ed. R. Broberg. 1952. (NoH 6.)

JFT = Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift. 1—7. 1889—1921.

JHD = Jämtlands och Härjedalens diplomatarium. 1—. 1943 ff.

Jóhannesson, Isl. etym. Wörterbuch = A. Jóhannesson, Isländisches etymologisches Wörterbuch. 1956.

Jonasson, Medeltidens Örebro = G. Jonasson, Medeltidens Örebro. 1984.

Jordanes Getica = Jordanes, Romana et Getica. Ed. Th. Mommsen. 1. 1882.

JRA = Medeltidsbrev i Jönköpings rådhusarkiv. Fotokopior i RA, ser. 2, häfte 30.

JSA = Medeltidsbrev i Jönköpings stadsarkiv. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 29.

JTb = Jönköpings stads tänkebok 1456—1548. Hs. Jönköping A 1:1, VLA.

JTb = Jönköpings stads tänkebok 1456—1548. Ed. C. M. Kjellberg. 1910—19.

Jägerstad, Hovdag och råd = H. Jägerstad, Hovdag och råd under äldre medeltid. 1948.

Jämten = Jämten. Heimbygdas årsbok. Ed. Jämtlands läns museum. 1—. 1906 ff.

Jönkpgs hist. = R. Björkman & al., Jönköpings historia. 1. 1917.

J¢rgensen, Helgendyrkelse i Danmark = E. J¢rgensen, Helgendyrkelse i Danmark. 1909.

KA = Kammararkivet, RA.

KA = Medeltidsdokument i KA.

Kalmar stads hist. = Kalmar stads historia. Red. I. Hammarström. 1–3. 1979–84.

KAppr = Pappersbrev i KA.

KA Sm. tl. = Småländska tiondelängder, KA.

KalSvec = Kalendarium Svecicum medii ævi. Normalkalendarium för Sveriges medeltid. 1919. I: R. Geete, Fornsvensk bibliografi. Supplement. 1919. (SFSS.)

KalVall = Kalendarium. I: Liber ecclesiæ Vallentunensis. Ed. T. Schmid. 1945.

Kan = Medeltidsbrev i Kantzowska arkivet, RA.

KA Strödda räk. Rasmus Ludvigsson = Strödda äldre räkenskaper i KA (Rött 246). Rasmus Ludvigssons Handlingar ... 2.

Katalog = Katalog der datierten Handschriften in lateinischer Schrift vor 1600 in Schweden. 1—2. Ed. M. Hedlund. 1977—80.

KA UDR = Uppsala domkyrkas jordebok [= räkenskaper] 1504—09, KA.

Kaufmann, Erg(änzungsband) = E. Förstemann, Altdeutsche Personennamen. Ergänzungsband von H. Kaufmann. 1968.

Kav = Medeltidsbrev i Kavlåsarkivet. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 31.

KB = Kungl. biblioteket, Stockholm.

KB = Medeltidsdokument i KB.

Kellerman, Jakob Ulvsson = G. Kellerman, Jakob Ulvsson och den svenska kyrkan. 1. Under äldre Sturetiden 1470—1497. 1935.

Kh 53 = Biskop Brasks kopiebok, LSB. Fotokopia i RA.

Kh 54 = Linköpings domkyrkas pappersregister, LSB. Fotokopia i RA.

KHFS = Skrifter utgivna av [från 1951: Svenska] Kyrkohistoriska föreningen. 1—4. Skrifter. 1900—03. Ny följd. 1—. 1950 ff.

KHK = K. H. Karlssons biografiska anteckningar för medeltiden, RHA.

KHK(Vatikanen) = K. H. Karlssons avskrifter ur handlingar i Vatikanarkivet, RA.

KHL = Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till reformationstid. 1—22. 1956—78.

KHS = Kirkehistoriske samlinger. Ed. Selskabet for Danmarks kirkehistorie. 1—. 1849 ff.

KHÅ = Kyrkohistorisk årsskrift. Ed. Svenska kyrkohistoriska föreningen. 1—. 1900 ff. (KHFS 1.)

Klockars, I Nådens dal = B. Klockars, I Nådens dal. 1979.

Klockhoff, Danviks hospital = A. Klockhoff, Danviks hospital. 2. Dess rättsliga ställning. 1935.

Kock, Sv(ensk) lj(ud)h(ist.) = A. Kock, Svensk ljudhistoria. 1—5. 1906—29.

Koppe (1) = W. Koppe, Lübeck-Stockholmer Handelsgeschichte im 14. Jahrhundert. 1933.

Koppe, Das mittelalterische Kalmar = W. Koppe, Das mittelalterische Kalmar. I: Hanseatische Geschichtsblätter 1943.

Kousgård Sørensen = J. Kousgård Sørensen, Danske bebyggelsesnavne på -sted. 1958.

Kra = Medeltidsbrev i Krapperuparkivet. Fotokopia i RA.

Krause, Runenschriften im älteren Futhark = W. Krause, Die Runeninschriften im älteren Futhark. 1966.

Kristberg = Medeltidsbrev från Kristbergs kyrkoarkiv, VLA. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 79.

Kristensen, Gamle Navne = M. Kristensen, Gamle Navne. 1938.

KSB Medeltidsbrev i Karlstads stifts- och gymnasiebibliotek. Fotokopia i RA.

KTb = Kalmar stads tänkebok. Ed. I. Modéer & S. Engström. 1945—49. (SFSS 57.)

KUB = K¢benhavns universitetsbibliotek.

Kumla krb = Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421—1590. Ed. J. Samzelius. 1946.

Kumlien, Karl Knutsson = K. Kumlien, Karl Knutssons politiska verksamhet 1434—48. 1933.

Kumlien, Västerås till 1600-talets början = K. Kumlien, Västerås till 1600-talets början. Västerås genom tiderna. 2. 1971.

Königsberg = Medeltidsbrev i Kgl. Geheimes Archiv, Königsberg. Fotokopia i RA, ser. 3, häfte 3.

L = Medeltidsbrev i LSB.

Lag = Medeltidsbrev i Lagerlundasamlingen. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 34.

LagS = J. E. Almquist, Lagsagor och domsagor i Sverige med särskild hänsyn till den judiciella indelningen. 1—2. 1954—55.

Larsson, Värend = L.-O. Larsson, Det medeltida Värend. 1964.

LB = Läke- och örte-böcker från Sveriges medeltid. Ed. G. E. Klemming. 1883—86. (SFSS 26.)

LBH = Linköpings bibliotheks handlingar. 1—2. 1793—95. Ny ser. 1—. 1920 ff.

Lbk = Langebeks avskrift, DRA.

L Bo = Medeltidsbrev från Borkhults fideikommissarkiv, LSB. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 5.

LDL = Lunde domkapitels gaveb¢ger. ("Libri datici Lundenses".) Ed. C. Weeke. 1884—89.

LEC = Liv-, est- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten. Ed. F. G. von Bunge & al. 1:1—12. 1853—1910. 2:1—3. 1900—14.

Leg = Ett forn-svenskt legendarium. Ed. G. Stephens. 1—3. 1847—74. (SFSS 7:1—3.)

Lemke, Visby stifts herdam., se HMVisby.

Lib. dat., se LDL.

Liber eccl. Vall(entun.) = Liber ecclesiæ Vallentunensis. Ed. T. Schmid. 1945.

Libri = Libri de diversis articulis 1333—1374. Ed. P. Johansen. 1935. (Publikationen aus dem Revaler Stadtarchiv 8.)

Liedgren, Mdltdsbreven från Skog = J. Liedgren, Medeltidsbreven från Skog. I: Socknen på Ödmorden. Anteckningar till Skogs sockens historia. Ed. N. C. Humble. 1944.

Lignell(, Dal) = A. Lignell, Beskrifning öfver grefskapet Dal. 1—2. 1851—52.

Lilla rimkrönikan, se LRK.

Lind Bin. = Norsk-isländska personbinamn från medeltiden. Ed. E. H. Lind. 1920—21.

Lind (Dopn.) = Norsk-isländska dopnamn ock fingerade namn från medeltiden. Ed. E. H. Lind. 1905—15. Supplement. 1931.

Lindén (DNO), se DNO.

Lindström(, Anteckningar om Gotlands medeltid), se AGM.

Linkpgs hist. = S. Kraft & F. Lindberg, Linköpings historia. 1. Intill 1567. 1946.

Ljung, Arboga stads hist. = S. Ljung, Arboga stads historia. 1. Tiden intill år 1551. 1949.

Ljung, Enkpgs stads hist. = S. Ljung, Enköpings stads historia. 1. Tiden till och med 1718. 1963.

Ljung, Söderkpgs hist. = S. Ljung, Söderköpings historia. 1. Tiden till 1568. 1949.

Ljung, Uppsala stads hist. = S. Ljung, Uppsala stads historia. 2. Uppsala under yngre medeltid och vasatid. 1954.

LLA = Medeltidsbrev i Landsarkivet, Lund.

LRK Lilla rimkrönikan. I: RK 1.

LSB = Stifts- och landsbiblioteket i Linköping.

LU = Codex diplomaticus Lubecensis. Lübeckisches Urkundenbuch. Abt. 1. Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Ed. Verein für lübeckische Geschichte. 1—11. 1139—1470. 1843—1905. Wort- & Sachregister. Ed. F. Techen. 1932.

LUB = Universitetsbiblioteket, Lund.

LUB = Medeltidsbrev i LUB. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 36 och 37.

Lundahl, Falbygden = I. Lundahl, Falbygdens by- och gårdnamn. 1927.

Lundgren, Om fsv. pn på -ing o. -ung = M. F. Lundgren, Om fornsvenska personnamn på -ing och -ung. 1886.

Lundgren—Brate = M. F. Lundgren, E. Brate & E. H. Lind, Svenska personnamn från medeltiden. 1892—1934. (SvLm 10:6—7.)

Lundholm, Sten Sture (d.ä.) = Kj.-G. Lundholm, Sten Sture den äldre och stormännen. 1956.

LUÅ = Lunds universitets årsskrift. Ny följd. 1913 ff.

Lübeck, Urkundenbuch, se LU.

LÄU = Lunds ärkestifts urkundsbok. Ed. L. Weibull. 3—6. 1900—39.

Löfkvist = J.-E. Löfkvist, Svenskan i latinska originaldiplom 1300—1325. 1976.

Källor M – O

M [+ nr] = A. Hellbom, Medelpads runstenar. 1979.

M 10 = N. R. Brocmans avskriftssamling, KB.

Malin = A. Malin, Der Heiligenkalender Finnlands. 1925.

Matr. Univ. Leipzig, se MULeipzig.

Mattisson, Mdlt. borgnamn = A.-C. Mattisson, Medeltida nordiska borg- och sätesgårdsnamn på -holm. 1986.

MB = Svenska medeltidens bibel-arbeten. Ed. G. E. Klemming. 1—2. 1848—53. (SFSS 9:1—2.)

MD = Svenska medeltids dikter och rim. Ed. G. E. Klemming. 1881—82. (SFSS 25.)

Melefors, Byngen = E. Melefors, Byngen, Smissen och Listar. Inbyggarbeteckningar och husbondenamn på Gotland. 1. 1983.

MGH = Monumenta Germaniae historica. 1—30. Ed. G. H. Pertz & al. 1826—99.

MHUU = M. Andersson-Schmitt, H. Hallberg & M. Hedlund, Mittelalterliche Handschriften der

Universitätsbibliothek Uppsala. Katalog über die C-Sammlung. 1–8. 1988–95.

MirErici = Miracula S. Erici regis et martyris. I: SRS 2:1. 1828.

MNSF = Meddelanden från Norra Smålands fornminnesförening. 1907 ff.

Modéer, Personn. i Kalmar tb. = I. Modéer, Personnamn i Kalmar tänkebok. 1955. (AS 1.)

Modéer, Sv. personnamn = I. Modéer, Svenska personnamn. 1964. (AS 5.)

Molbech—Petersen = Udvalg af hidtil utrykte danske Diplomer og Breve fra det XIVde, XVde og XVIde Aarhundrede. Ed. C. Molbech & N. M. Petersen. 1858.

Morlet = M.-Th. Morlet, Les noms de personne sur le territoire de lancienne Gaule du VIe au XIIe siècle. 1—2. 1968—72.

Moxboda = Medeltidsbrev i privatägd samling. Fotokopia i DK.

MRA = Meddelanden från Svenska riksarkivet. 1—. 1875 ff.

MSU = Malmö stads urkundsbok. Ed. L. Weibull. 1:1—2. 1901—17.

MU = Meklenburgisches Urkundenbuch. Ed. Verein für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde. 1—25. 1863—1977.

MUBasel = Die Matrikel der Universität Basel. Ed. H. G. Wackernagel. 1. 1460—1529. 1951.

MUBologna = Deutsche Studenten in Bologna 1289—1562. Ed. G. C. Knod. 1899.

MUErfurt = Acten der Erfurter Universität. Ed. Historische Commission der Provinz Sachsen. 1—3. 1392—1636. 1881—99.

MUGreifswald = Ältere Universitäts-Matrikeln. 2. Universität Greifswald. Ed. E. Friedländer. 1. 1456—1645. 1893.

MUKöln = Die Matrikel der Universität Köln. Ed. H. Keussen. 1. 1389—1475. 1928. 2. 1476—1559. 1919. 3. Register. 1931.

MULeipzig = Die Matrikel der Universität Leipzig. Ed. G. Erler. 1. 1409—1559. 1895.

MULouvain = Matricule de luniversité de Louvain. 1. 1426—1453. Ed. E. Reusens. 1903. 2. 1453—1485. Ed. J. Wils & A. Schillings. 1946—54. 3. 1485—1527. Ed. A. Schillings. 1958.

Munch,( Det no. folks) Hist. = P. A. Munch, Det norske Folks Historie. 1—4. 1852—59.

Munch (Vatikanen) = P. A. Munchs avskrifter ur handlingar i Vatikanarkivet, RA.

MUParis = Auctarium chartularii Universitatis Parisiensis. 1—2. Liber procuratorum nationis Anglicanae (Alemanniae) 1303—1466. Ed. H. Denifle & Æ. Chatelain. 1894—97. 3. Liber procuratorum nationis Alemanniae 1466—1492. Ed. C. Samaran & Æ. van Moé. 1935. 6. Liber receptorum nationis Anglicanae (Alemanniae). 1. Liber receptorum nationis Alemanniae 1425—1494. Ed. A. L. Gabriel & G. C. Boyce. 1964.

MUPrag = Liber decanorum facultatis philosophicae Universitatis Pragensis. 1—2. 1367—1585. 1830—32.

Mur = Medeltidsbrev i Kulturhistoriska museet på Murberget i Härnösand. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 28.

MURostock = Die Matrikel der Universität Rostock. Ed. A. Hofmeister 1. 1419—1499. 1889. 2. 1499—1611. 1891. 6—7. Register. Ed. E. Schäfer. 1919—22.

MUWien = Die Matrikel der Universität Wien. 1. 1377—1450. 1956. 2. 1451—1518. 1967. 3. 1518—1579. 1971.

Myrdal, Medeltidens åkerbruk = J. Myrdal, Medeltidens åkerbruk. Agrarteknik i Sverige ca 1000 till 1520. 1986.

MÄU = Medelpads äldre urkunder. Ed. Medelpads fornminnesförening genom A. Hellbom. 1972.

MÖF = Meddelanden från Östergötlands fornminnes- och museiförening. 1903—. 1903—47. Östergötlands och Linköpings stads museum. Meddelanden. 1948—. 1948—57. Meddelanden från Östergötlands och Linköpings stads museum. 1958—. 1959 ff.

v. Möller, Halland 1 = P. von Möller, Bidrag till Hallands historia. 1. 1874.

NBL = Norsk biografisk leksikon. 1—18. 1923—78.

NecrEsk = Necrologium Eskilstunense. Ett nekrologium från Johanniterklostret i Eskilstuna. Hs. E 9069 i Sk; se utgåva 1929 i NTBB 16.

NecrLund = Necrologium Lundense. Lunds domkyrkas nekrologium. Ed. L. Weibull. 1923.

Nerman 1914 = B. Nerman, Svärges älsta konungalängder som källa för svensk historia. 1914.

NFM = "Necrologium fratrum minorum" (i Visby). Hs. B 99, KB.

NfSS = Skrifter utgivna av Nämnden för svensk språkvård (Svenska språknämnden). 1—. 1965 ff.

NG = O. Rygh, Norske Gaardnavne. 1—19. Ed. O. Rygh & al. 1897—1936.

NGL = Norges gamle love. Række 1:1—5. 1846—95. Række 2:1—2. 1912—34.

NHT = Historisk tidsskrift. Ed. Den norske historiske forening. 1—. 1871 ff.

Niederdeutsch in Skand. = Niederdeutsch in Skandinavien. 1–. 1987–. (Beiheft zur Zeitschrift für

deutsche Philologie. 4–.)

Nielsen, Det norske Rigsraad = Y. Nielsen, Det norske Rigsraad. 1880.

NIÆR = Norges Indskrifter med de ældre Runer. Ed. S. Bugge & M. Olsen. 1—3. 1891—1924.

NK = Nordisk kultur. Samlingsverk ... 1—30. 1931—56.

NKB = Nydala klosters brevbok. Hs. A 124 a, KB. Faksimiledition Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn. 1910.

NKS = Ny kongelig Samling, DKB.

NM = Medeltidsbrev i Nordiska museet, Stockholm. Fotokopia i RA.

NMH = Nordiska museets handlingar. 1—. 1932 ff.

NMU = Närkes medeltida urkunder. Ed. K. G. Grandinson. 1. Riseberga kloster. 1935.

NoB = Namn och bygd. 1—. 1913 ff.

Norborg, Storföretaget Vadstena kloster = L.-A. Norborg, Storföretaget Vadstena kloster. Studier i

senmedeltida godspolitik och ekonomiförvaltning. 1958.

NoH = Nationen och hembygden. Värmlands nations i Uppsala skriftserie. 1—. 1930 ff.

Nordmark = Medeltidsbrev tillhörande Nordmarksstugan i Töcksfors sn, Värmland. Fotokopia i RA.

Nord. Familjebok, 2:a uppl. = Nordisk familjebok. 2 uppl. 1—38. 1904—26.

Nordin = Nordinska (avskrifts)samlingen, UUB.

Nordman, Albrecht = V. A. Nordman, Albrecht, Herzog von Mecklenburg, König von Schweden. 1938.

Noreen, Altisl. Gr. = A. Noreen, Altisländische und altnorwegische grammatik unter berücksichtigung des urnordischen. 4. vollst. umgearb. aufl. 1923.

Noreen, Altschw. Gr., se ASG.

Noreen, Spridda studier = A. Noreen, Spridda studier. 1—2. 1895—1903.

Noreen, Vårt språk = A. Noreen, Vårt språk. Nysvensk grammatik i utförlig framställning. 1—3, 4:1—5, 5, 7, 9:1. 1903—23.

NORNA—rapp. = NORNA—rapporter. Nordiska samarbetskommittén för namnforskning. 1—. 1973 ff.

Norrkpg = Medeltidsbrev i Norrköpings stadsarkiv. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 41.

Norsk slektshist. tidsskrift = Norsk slektshistorisk tidsskrift. Ed. Norsk slektshistorisk forening. 1—. 1928 ff.

NPE = E. Björkman, Nordische Personennamen in England in alt- und frühmittelenglischer Zeit. 1910.

NRA = Riksarkivet, Oslo.

NRJ = Norske Regnskaber og Jordeb¢ger fra det 16de Aarhundrede. 1—5. 1885—1983.

NSFm = Medeltidsbrev tillhörigt Norra Smålands fornminnesförening. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 40.

Nstb = Das Lübecker Niederstadtbuch = Urkundenbuch der Stadt Lübeck. 7. Se LU.

NTBB = Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen. 1—. 1914 ff.

Nygren, Reg. eccl. Linc = E. Nygren, Registra ecclesie Lincopensis. 1941—44. (LBH Ny ser. 3—4:1.)

Nykpg = Medeltidsbrev från Nyköpings stadsarkiv, ULA. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 42.

Nynäs = Medeltidsbrev i Nynäs gårdsarkiv. Fotokopia i RA.

OAU = Ortnamnsarkivet i Uppsala.

OAU = Medeltidsbrev i OAU.

OGB = Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 1—. 1923 ff.

Òláfs saga helga, se Heimskringla.

Olsen, Ættegård og helligdom = M. Olsen, Ættegård og helligdom. 1926.

Olsson, Kalmar stifts herdam., se HMKalmar.

Olsson Nordberg = S. Olsson Nordberg, Fornsvenskan i våra latinska originaldiplom före 1300. 1—2. 1926—32.

OP = Olaus Petri, En svensk cröneka. Ed. J. Sahlgren. 1917.

Orsa = Orsa. En sockenbeskrivning utgiven av Orsa jordägande socknemän under redaktion av J. Boëthius & O. Veirulf. 2. 1953.

Ortnamn och samhälle = Ortnamn och samhälle. 1—. 1977 ff.

Ortved = E. Ortved, Cistercieordenen og dens Klostre i Norden. 2. Sveriges Klostre. 1933.

Ottelin, Cod. Bur. = O. Ottelin, Studier öfver Codex Bureanus. 2. 1904. (UUÅ.)

OUÅ = Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 1936 ff.

Källor P – S

Palme, Sten Sture = S. U. Palme, Sten Sture den äldre. 1950.

Palteb = Jordeböcker över Lunds ärkesätes gods vid medeltidens slut. Palteboken och 1522 års uppbördsjordebok. Ed. G. Johannesson. 1953.

Paulsson, Ann. Suec. = G. Paulsson, Annales Suecici medii ævi. 1974.

Per = J. F. Peringskiölds diplomatarium, RA. Deposition från VHAA.

Personnamnsterminologi = Personnamnsterminologi. Red. G. Hallberg, S. Isaksson & B. Pamp. 1983. (NORNA-rapp. 23.)

Personn.stud. 1964 = Personnamnsstudier 1964, tillägnade minnet av Ivar Modéer (1904—1960). 1965. (AS 6.)

Peterson, Kvinnonamnen = L. Peterson, Kvinnonamnens böjning i fornsvenskan. 1981. (AS 8.)

Pettersson—Litzén, Gbgs stifts herdam., se HMGöteborg.

PHT = Personhistorisk tidskrift. Ed. Personhistoriska samfundet. 1—. 1898 ff.

PK = Sveriges krönika (vanligen kallad den prosaiska). I: Småst 1. 1868—81.

Priv = Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer. 1. 1251—1523. Ed. N. Herlitz. 1927. 2. 1523—60. Ed. E. Nygren. 1932.

ProcBirg = Acta et processus canonizacionis beate Birgitte. Ed. I. Collijn. 1924—31. (SFSS ser. 2:1.)

ProcEr = Vita et miracula sancti Erici regis Sueciae. Latine et Suecice ... Ed. A. Nelson. 1944. (CCS 3.)

ProcKat = Processus seu negocium canonizacionis B. Katerine de Vadstenis. Ed. I. Collijn. 1942—46. (SFSS ser. 2:3.)

Prosadikter = Prosadikter från Sveriges medeltid. Ed. G. E. Klemming. 1887—89. (SFSS 28.)

PTR = Prostarnes tionderäkenskaper, KA.

RA = Riksarkivet, Stockholm.

RAfot = Riksarkivets medeltidssektions samlingar av lösa fotokopior. Ser. 2. (Förekommer även avseende fotokopia av brev ur inom parentes angiven samling.)

RAkart = Kartotek över medeltida präster. Utarbetat av S. Ljung, RA.

Ramsay = J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden. 1909—16.

RAp = Pergamentsbrev i RA.

RAppr = Pappersbrev i RA.

RB = Biskop Eysteins Jordebog ("Den röde Bog"). Ed. H. J. Huitfeldt. 1879.

RDD = Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis. Række 1:1—4. 1894—1912. Række 2:1—9. 1928—39.

REA = Registrum ecclesiæ Aboensis. Ed. J. Jaakola. 1952. (Codices medii ævi Finlandiæ. 1.) Hs. A 10 i RA.

Redin(, Uncomp. Pers. Names) = M. Redin, Studies on uncompounded personal names in Old English. 1919. (UUÅ.)

RegLinc, se Nygren, Reg. eccl. Linc.

RegMalm = Registrum ville Malm¢yghe. Malmö stads medeltida minnesbok. Faksimiledition I. Andersson & L. Ljungberg. 1937.

Reg. vill. Malm., se RegMalm.

Reichert = H. Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen. 1. Text. 1987. 2. Register. 1990.

Reimpell, Lübecker PN = A. Reimpell, Die Lübecker Personennamen unter besonderer Berücksichtigung der Familien­namenbildung bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts. 1928.

REL = Registrum ecclesie Lincopensis membranaceum. Hs. A 9, RA.

REU = Registrum ecclesie Upsalensis. Hs. A 8, RA.

Reval = Medeltidsbrev i Tallinns (f.d. Revals) stadsarkiv. Fotokopia i RA.

RHA = Riddarhusarkivet, Stockholm.

Risinge = Medeltidsbrev från Risinge kyrkoarkiv, VLA. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 43.

RK = Svenska medeltidens rim-krönikor. Ed. G. E. Klemming. 1—3. 1865—68. (SFSS 17:1—3.)

Romdahl, Linkpgs dka = A. L. Romdahl, Studier i Linköpings domkyrkas byggnadshistoria 1232—1498. 1910.

Rosén, (Striden mellan) Birger Magnusson (och hans bröder) = J. Rosén, Striden mellan Birger Magnusson och hans bröder. 1939.

Rosman, Bjärka-Säby = H. Rosman, Bjärka-Säby och dess ägare. 1—2. 1923—24.

Rosman, Rasmus Ludvigsson = H. Rosman, Rasmus Ludvigsson som genealog. 1897.

Rudera Gotl. = H. Spegel, Rudera Gothlandica. Ed. O. V. Wennersten. 1901.

RvB = Raven van Barnekows räkenskaper för Nyköpings fögderi 1365–1367. Ed. B. Fritz & E. Odelman. 1994.

Rygh,(Gamle)personnavne, se Rygh, Personnavne i stedsnavne.

Rygh, Personnavne i stedsnavne = O. Rygh, Gamle Personnavne i norske Stedsnavne. 1901.

Rz = J. E. Rietz, Svenskt dialektlexikon. Ordbok öfver svenska allmogespråket. 1862—67.

Rääf(, Ydre) = L. F. Rääf, Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre härad i Östergöthland. 1—5. 1856—75.

Rääf Dipl = L. F. Rääfs diplomatarium. Hs. i ATA.

Sahlgren, Eddica et scaldica = J. Sahlgren, Eddica et scaldica. 1—2. 1927—28.

Samlaren = Samlaren. Tidskrift för svensk littera­turhistorisk forskning. Ny följd. 1—. 1920 ff.

Sandemar = Medeltidsbrev i Sandemars arkiv. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 45.

SAOB = Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien. 1—. 1898 ff.

SAS = Studia anthroponymica Scandinavica. Tidskrift för nordisk personnamnsforskning. 1—. 1983 ff.

SAT = Svenska autografsällskapets tidskrift. 1—2. 1879—97.

Sawyer, Alingsås = B. & P. Sawyer, Innan Alingsås blev stad. 1985.

Saxo(, Gesta Danorum) = Saxonis Gesta Danorum. Ed. F. Blatt. 1957.

SAÄ = G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1—9. 1925—36.

SB = Svenska böner från medeltiden. Ed. R. Geete. 1907—09. (SFSS 38.)

SBL = Svenskt biografiskt lexikon. 1—. 1917 ff.

Sc = Scandia. Tidskrift för historisk forskning. 1—. 1928 ff.

Schiller—Lübben, Mittelniederdeutsches Wörterbuch = K. Schiller & A. Lübben, Mittelniederdeutsches Wörterbuch. 1—6. 1875—81.

Schlaug(, Studien) = W. Schlaug, Studien zu den altsächsischen Personennamen des 11. und 12. Jahrhunderts. 1955.

Schlegel—Klingspor = B. Schlegel & C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej å Riddarhuset intro ducerade svenska adelns ättar-taflor. 1875.

Schramm = G. Schramm, Namenschatz und Dichtersprache. Studien zu den zweigliedriegen Personennamen der Germanen. 1957.

Schröder = E. Schröder, Deutsche Namenkunde. Gesammelte Aufsätze zur Kunde deutscher Personen- und Ortsnamen. 1944.

Schwerin, se Skl Vsm.

Schück, Eccl(esia) Lincop(ensis) = H. Schück, Ecclesia Lincopensis. Studier om Linköpingskyrkan under medeltiden och Gustav Vasa. 1959.

Schück, Engelbrektskrönikan = Herman Schück, Engelbrektskrönikan. Tillkomsten och författaren. 1994.

Schück, Sthlm vid 1400-talets slut = Henrik Schück, Stockholm vid 1400-talets slut. 1940.

SCM = Sanctæ Claræ minne. Ed. J. Nordberg. 1727.

SD = Svenskt diplomatarium från och med 1401. Ed. Richs-archivet. 1—. 1875 ff.

SdmL = Södermanna-lagen. 1838. (SGL 4.)

Sdw = K. F. Söderwall, Ordbok öfver svenska medeltids-språket. 1—2. 1884—1918. Supplement. 1925—73. (SFSS 27 och 54.)

Searle, Onomasticon = W. G. Searle, Onomasticon Anglo-Saxonicum. 1897.

Seip, Norsk språkhistorie = D. A. Seip, Norsk språkhistorie til omkring 1370. 2. utg. 1955.

SEÅ = Samfundet S:t Eriks årsbok. 1—. 1903 ff.

SFSS = Samlingar utgivna av Svenska fornskrift-sällskapet. Ser. 1. 1844 ff. Ser. 2. 1936 ff.

SFSS 15, se Bonav.

SFSS 25, se MD.

SFSS 36, se Skr Uppb.

SFSS 122, se UpL Ängsö.

SFT = Svenska fornminnesföreningens tidskrift. 1—12. 1872—1905.

SGF = Skrifter utgivna av Genealogiska föreningen. 1—. 1938 ff.

SGL = Samling af Sweriges gamla lagar. Ed. H. S. Collin & C. J. Schlyter. 1—13. 1827—77.

SHM = Statens historiska museum, Stockholm.

Silfverstolpe, Klosterfolket = C. Silfverstolpe, Klosterfolket i Vadstena. 1898—99.

Silfving, Eksjö 1 = J. Silfving, Eksjö socken och stad under medeltiden och vasatiden. 1. 1946.

SJb = Stockholms stads jordebok. 1. 1420—74. 1876. 2. 1474—98. 1914. (Stockholms stadsböcker från äldre tid. Ser. 1. Jordeböcker.) Hs. i SSA.

Sjö = Medeltidsbrev i Sjöholmssamlingen, RA.

Sjödén, Sthlms borgerskap = C. C. Sjödén, Stockholms borgerskap under Sturetiden med särskild hänsyn till dess politiska ställning. 1950.

Sjögren,(Ätten) Posse = P. Sjögren, Ätten Posses historia intill år 1500. 1. 1950.

Sjögren, Trolle = P. Sjögren, Släkten Trolles historia intill år 1505. 1944.

Sk = Medeltidsbrev i Skoklostersamlingen. Deposition i RA.

Ska = Medeltidsbrev i Stifts- och landsbiblioteket i Skara. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 11.

Skarabgs läns museum = Medeltidsdokument i Skaraborgs läns museum, Skara.

Skarstedt, Gbgs stifts herdam., se HMGöteborg.

SKB = Stora Kopparbergs bergslags [numera: Storas] arkiv, Falun.

SKB = Medeltidsbrev i SKB. Fotokopia i RA.

Skillöt = Medeltidsbrev i privatägd samling. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 11.

Skinnarebygd = Skinnarebygd. Malungs hembygdsförenings årsbok. 1948 ff.

SKJ = Skara stifts kyrkliga jordebok af år 1540. Ed. Vestergötlands fornminnesförening genom F. Ödberg. 1899.

Skl Vsm = Skattelängd från östra Västmanland 1371. Hs. i Landeshauptarchiv, Schwerin. Fotokopia i RA, ser. 3, häfte 13.

Sko, se Sk.

Sko kl:s jb = Sko klosters medeltida jordeböcker. Med kommentarer. (1302—1503.) Ed. A. Peetre. 1953. (VSLS 42.)

Skog = Medeltidsbrev i Skogs kyrkoarkiv, RA.

Skoglund, Eckles. bost. 5 = H. Skoglund, Redogörelse för de ecklesiastika boställena. 5. Värmlands län. 1922. (SOU 1922:27.)

Skr Uppb = Skrifter till uppbyggelse. Ed. R. Geete. 1904—05. (SFSS 36.)

SkråO = Skråordningar. Ed. G. E. Klemming. 1856. (SFSS 13.)

Skänninge stads hist. = A. Schück & al., Skänninge stads historia. 1929.

SM = H. Hildebrand, Sveriges medeltid. 1—3. 1879—1903. 4. Register. Ed. S. Tunberg. 1953.

Sm [+ nr] = Smålands runinskrifter. 1935—61. (SR 4.)

SMK = Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok. 1—8. 1942—55.

SMPs = Samlingarna i Arkivet för ordbok över Sveriges medeltida personnamn, Uppsala.

SMB = H. Fleetwood, Svenska medeltida biskopssigill. 1951.

SMR = Svenska medeltidsregester 1434—1441. Ed. S. Tunberg. 1937.

SMV = J. Raneke, Svenska medeltidsvapen. 1—2. 1982. 3. 1985.

Småst = Småstycken på forn svenska. 1. Ed. G. E. Klemming 1868—1881. 2. Ed. R. Geete. 1900—1916. (SFSS.)

SN = Studia neophilologica. A journal of Germanic and Romanic philology. 1—. 1929 ff.

SNF = Studier i nordisk filologi. 1—. 1910 ff.

SOA = Medeltidsbrev i (Svenska) Ortnamnsarkivet i Uppsala.

SOH = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Hallands län. 1—. 1948 ff.

SoH = Släkt och hävd. Tidskrift utgiven av Genealogiska föreningen. 1—. 1950 ff.

Sollerön = Medeltidsbrev i Sollerö kyrkoarkiv, Sollerön. Fotokopia i RA.

SOSk = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Skaraborgs län. 1—18. 1950—81.

SOU = Statens offentliga utredningar.

SOV = Sver(i)ges ortnamn. Ortnamnen i Värmlands län. 1—. 1922 ff.

SOÅ = Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift. 1925 ff.

SOÄ = Sverges ortnamn. Ortnamnen i Älvsborgs län. 1—20. 1906—48.

Spa = Medeltidsbrev i Sparfvenfeldtska samlingen, RA.

SR = Sveriges runinskrifter. Ed. VHAA. 1—. 1900 ff.

SRA = Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia. 1—3. 1887—1910.

SRD = Scriptores rerum Danicarum medii ævi. Ed. J. Langebek & al. 1—9. 1772—1878.

SRG = Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex monumentis Germaniae historicis recursi. 1—. 1871 ff.

SRP = Svenska riksarchivets pergamentsbref från och med år 1351. 1—3. 1866—72.

SRPapp = Svenska riksarchivets pappershandlingar 1351—1400. 1887.

SRR = Stockholms rådhus och råd. Festskrift. 1—2. 1915—18.

SRS = Scriptores rerum Svecicarum medii ævi. Ed. E. M. Fant & al. 1—3. 1818—76.

SS = Svenska sigiller från medeltiden. Ed. B. E. Hildebrand. 1862—67.

SSA = Stadsarkivet i Stockholm.

SSA = Medeltidsdokument i SSA. Fotokopia i RA.

SSb = Stockholms stads skottebok. 1. 1460—68. 1926. 2. 1501—10. 1915. 3. 1516—25. 1935. (Stockholms stadsböcker från äldre tid. Ser. 3. Räkenskaper.)

SSF = Språkvetenskapliga sällskapets i Uppsala förhandlingar. 1882—1961. (UUÅ.)

SSFÅ = Sveriges släktforskarförbunds årsbok. 1988 ff.

SSLS = Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. 1—. 1886 ff.

ST = Sverges traktater med främmande magter ... Ed. O. S. Rydberg. 1—4. 1877—95.

St = Medeltidsbrev i Roggebiblioteket [tidigare: Stifts- och läroverksbiblioteket], Strängnäs. Fotokopia i RA.

St. Sundby, se Sundby.

Sta = Medeltidsbrev i Stafsundsarkivet, RA.

Stark = F. Stark, Die Kosenamen der Germanen. 1868.

STb = Stockholms stads tänkeböcker. 1. 1474—83. 1917. 2. 1483—92. 1944. 3. 1492—1500. 1930. 4. 1504—14. 1931. 5. 1514—24. 1933. (Stockholms stadsböcker från äldre tid. Ser. 2. Tänkeböcker.)

Stenbock, Herrborum = L. Stenbock, Herrborum. 1912.

Stensson, Sunnanväder = R. Stensson, Peder Jacobsson Sunnanväder och maktkampen i Sverige 1504—27. 1947.

Str förb. = Två förbönslängder från det medeltida Strängnäs. (A och B.) Ed. P.-A. Wiktorsson. 1982.

Strelow, Cronica Guthilandorum = H. Nielssön Strelow, Cronica Guthilandorum ... 1633.

Strandberg, Åbo stifts herdam., se HMÅbo.

Strömsberg = Medeltidsbrev från Strömsbergs bruksarkiv, SKB.

Stu(p) = Pappers- och pergamentsbrev i Sturearkivet, RA.

Stud. ups. = Studium Upsalense. Specimens of the oldest lecture notes taken in the mediaeval University of Uppsala. Ed. A. Piltz. 1977.

Sturefors = Medeltidsbrev i gårdsarkivet på Sturefors. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 83.

Styffe(, Skand.) = C. G. Styffe, Skandinavien under unionstiden. 3 uppl. 1911.

Ståhl, Kopparb. = H. Ståhl, Ortnamnen i Kopparbergslagen. 1960.

Su = H. Susos Gudeliga snilles väckare. Ed. R. Bergström. 1868—70. (SFSS 18.)

Suhms Saml. = P. H. Suhm, Samlinger til den danske Historie. 1—2. 1779—84.

Sundby = Medeltidsbrev från Stora Sundby, RA.

Sundqvist = B. Sundqvist, Deutsche und niederländische Personenbeinamen in Schweden bis 1420. 1957. (AS 3.)

SvB, se SB.

Svb = Åbo domkyrkas svartbok. Ed. R. Hausen. 1890.

Svea Hovrätt = Medeltidsbrev i Svea hovrätts arkiv, RA.

Svinnegarn = "Nomina benefactorum defunctorum". Hs. i Svinnegarns kyrkoarkiv, ULA.

Svinstad = Medeltidsbrev i Svinstads kyrkoarkiv, VLA. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 78.

SvK = Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt inventarium med stöd av VHAA. 1—. 1912 ff.

SvLm = Svenska landsmål och svenskt folkliv. 1879 ff.

= Medeltidsbrev i Säfstaholmssamlingen. Deposition i RA.

SÄb = Stockholms stads ämbetsbok. 1419—1544. 1. 1927. (Stockholms stadsböcker från äldre tid. Ser. 4. Matriklar m. m.)

Sällström, Bologna = Å. Sällström, Bologna och Norden intill Avignonpåvedömets tid. 1957.

[+ nr] = Södermanlands runinskrifter. 1924—36. (SR 3.)

Söderfors = Medeltidsbrev från Söderfors bruksarkiv, SKB.

S¢ndergaard 1972 = B. S¢ndergaard, Indledende studier over den nordiske stednavnetype lev (löv). 1972.

Källor T – Ö

Test = Testamenter fra Danmarks Middelalder indtil 1450. Ed. K. Erslev. 1901.

Thors, Finl. personn.stud. = C.-E. Thors, Finländska personnamnsstudier. 1959. (AS 4.)

Tofteryd = Tofteryds sockens medeltidsurkunder. Ed. C. Härenstam. 1954.

Tolskepp = Medeltidsbrev i byhandlingar från Tolskepp i Vånga socken, Östergötland, LSB.

TomU = C. Wallin, Tommarps urkundsbok. 1. 1085—1300. 1955—62. 2. 1300—1450. 1975—76.

Torp, Nyno. etym. ordb. = A. Torp, Nynorsk etymologisk ordbok. 1919.

Trolle-Löwen = Medeltidsbrev i Trolle-Löwens på Sjösa-Häringe brevsamling. Deposition i RA.

U = Medeltidsdokument i UUB. Fotokopia i RA.

U [+ nr] = Upplands runinskrifter. 1940—58. (SR 6—9.)

U 269 a = Jöran Åkessons (Tott) brev i regest 1572, UUB.

Uddevalla museum = Medeltidsbrev i Uddevalla museum. Fotokopia i RA.

UDJ, se KA UDR.

UDR = Uppsala domkyrkas räkenskaper. 1. 1417—o. 1480. 2. 1497—1499. 3. 1503—1507. 4. 1509, RA.

UFT = Upplands fornminnesförenings tidskrift. 1—. 1871 ff.

Ugglas, Lödöse/af Ugglas = C. R. af Ugglas, Lödöse (Gamla Lödöse). Historia och arkeologi. 1931. (Skrifter utgivna till Göteborgs stads trehundraårsjubileum. 4.)

UL, se UpL.

ULA = Landsarkivet i Uppsala.

ULA = Medeltidsdokument i ULA.

ULD = Upplands lagmansdombok 1490—1494. Ed. K. H. Karlsson. 1907. (SFSS 39.)

Ulsig, Danske adelsgodser = E. Ulsig, Danske adelsgodser i middelalderen. 1968.

UM (Leipzig, Rostock etc.) = Matrikel der Universität (Leipzig, Rostock etc.), se MUBasel etc.

UpL = Uplands-lagen. 1834. (SGL 3.)

UpL Ängsö = Upplandslagen efter Ängsöhandskriften. Ed. O. v. Friesen. 1902. (SFSS 35.)

Uppland = Uppland. Årsbok för Upplands fornminnesförening. 1940 ff.

Uppr = Pappersbrev i UUB.

Uppsala stads hist. 2, se Ljung, Uppsala stads hist.

Uppsalastudier = Uppsalastudier tillegnade Sophus Bugge på hans 60-åra födelsedag den 5 januari 1893. 1893.

Uppsalastud. i namnforskning = Uppsalastudier i namnforskning. 1979. (Ortnamn och samhälle. 5.)

USL, se LU.

UUB = Universitetsbiblioteket i Uppsala.

UUÅ = Uppsala universitets årsskrift. 1861 ff.

W = Medeltidsbrev i Wiksamlingen, RA.

Vadstena kl. jb = Vadstena klosters jordebok 1480 i KA. (Kyrkors, skolors och hospitals akter. 10.)

Warholm, Skara stifts herdam., se HMSkara.

VCJ = Vadstena klosters jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Ed. C. Silfverstolpe. 1897. (HH 16:1.)

VDA = Medeltidsbrev i Visby domkyrkas arkiv. Deposition i RA.

Wessén, Nord. namnstudier = E. Wessén, Nordiska namnstudier. 1927. (UUÅ.)

Westerlund—Setterdahl, Linkpgs stifts herdam., se HMLinkpg.

Westman, Reformationen = K. B. Westman, Reformationens genombrottsår i Sverige. 1918.

VFm = Medeltidsbrev tillhörigt Västmanlands fornminnesförening. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 62.

VFN = Värmland förr och nu. Meddelanden från Värmlands fornminnes- och museiförening. 1—. 1905 ff.

VFT = Västergötlands fornminnesförenings tidskrift. 1—. 1869 ff.

VFÅ = Västmanlands fornminnesförenings årsskrift. 1—. 1874 ff.

Vg [+ nr] = Västergötlands runinskrifter. 1940—70. (SR 5.)

VgL = Westgöta-lagen. 1827. (SGL 1.)

VHAA = Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm.

VHAA = Medeltidsbrev i VHAA.

VHAAH = Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar. 1—. 1789 ff.

Vida = Medeltidsbrev i privatägd samling. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 10.

Wik, se W.

ViLA = Medeltidsbrev i Landsarkivet i Visby. Fotokopia i RA.

Vimmerby = Medeltidsbrev i Vimmerby kyrkoarkiv, VLA. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 80.

Winkler, Friesche naamlijst = J. Winkler, Friesche naamlijst. 1898. (Friesch woordenbook 4.)

Virdestam, Växjö stifts herdam., se HMVäxjö.

Visby, se VDA.

Visnums krb = Visnums kyrkas räkenskapsbok 1509—1637, GLA.

Vita(S.)Anscharii = Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. I: SRS 2:1. 1828.

Vita Ansk = Rimbertus, Vita Anskarii. Ed. G. Waitz. 1884.

Vita Bryn/Vita S. Brynolphi = Vita S. Brynolphi episc. Scarensis. I: SRS 3:2. 1876.

Vita Katerinæ = Vita Katerinæ filiæ Birgittæ. I: SRS 3:2. 1876.

VJb = Kong Valdemars Jordebog. Ed. S. Aakjær. 1—3. 1926—45.

VKJ = Vadstena klosters två äldsta jordeböcker. Ed. A. Larsson. 1971. (SFSS 72.)

VLA = Landsarkivet i Vadstena.

VLA = Medeltidsbrev i VLA.

VLA Kleresiboken = Kleresiboken. Avskriftssamling från 1600-talet i VLA.

Vre = Medeltidsbrev i Vreta gårdsarkiv, RA.

Vrå = Medeltidsbrev i Vrångfalls gårdsarkiv. Fotokopia i RA.

Vs [+ nr] = Västmanlands runinskrifter. 1964. (SR 13.)

VSA = Medeltidsbrev i Visby stadsarkiv. Fotokopia i RA.

VSB = Medeltidsbrev i Stifts- och landsbiblioteket i Västerås . Fotokopia i RA.

VSLS = Skrifter utgivna av Vetenskaps-societeten i Lund. 1—. 1921 ff.

VSLÅ = Vetenskaps-societetens i Lund årsbok. 1920 ff.

Värmdö skgs fornm.fören. årsbok = Värmdö skeppslags fornminnesförenings årsbok. 19++–.

Västervik = Medeltidsbrev i Västerviks läroverksbibliotek. Fotokopia i RA.

Västerås stads hist. 2, se Kumlien, Västerås till 1600-talets början.

Ynglingatal = Ynglingatal. Ed. A. Grape & B. Nerman. 1914. (UUÅ.)

Yngvars saga = Yngvars saga víÐfçrla. Ed. E. Olson. 1912.

Yrwing, Visby = H. Yrwing, Visby. Hansestad. 1986.

Xen(ia) Lid(eniana) = Xenia Lideniana. Festskrift tillägnad professor Evald Lidén på hans femtioårsdag den 3 oktober 1912. 1912.

Zielfelt, Kullerstad(s sn) = L. Zielfelt, Kullerstads sockens minne. Tiden före år 1700. 1966.

ÅAJ = Herr Åke Axelssons (Tott) jordebok, DRA.

Åmark, Kyrkkl. = M. Åmark, Sveriges medeltida kyrkklockor. 1960.

ÅUS = Ålands urkundssamling. Ed. Ålands kulturstiftelse. 1—. 1954 ff.

Ä(ppr) = Medeltidsbrev i Ängsöarkivet. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 63—64 och 71.

ÆDA = De ældste danske Archivregistraturer. 1—5. 1854—1910.

ÄLös = Älvsborgs Lösen 1571, KA.

ÄOV = H. Gillingstam, Ätterna Oxenstierna och Vasa under medeltiden. 1952.

ÄSF = Äldre svenska frälsesläkter. Ättartavlor utgivna av Riddarhusdirektionen. 1—. 1957 ff.

Ätten Siöblad, se Gillingstam, Siöblad.

ÄVgL, se VgL.

Ö = Medeltidsbrev i Örebro läroverksbibliotek/länsmuseum. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 65—66.

Ödeen(, Sm:s bebygg.hist.) = N. Ödeen, Studier i Smålands bebyggelsehistoria. 1927—30. (NoB Bil. C.)

ÖFT = Östergötlands fornminnesförenings tidskrift. 1. 1875.

Ög [+ nr] = Östergötlands runinskrifter. 1911. (SR 2.)

Öl [+ nr] = Ölands runinskrifter. 1900—06. (SR 1.)

ÖLA = Medeltidsbrev i Länsarkivet i Östersund. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 68.

ÖLM = Medeltidsbrev i Östergötlands och Linköpings museum. Fotokopia i RA, ser. 2, häfte 85.

Östra Aros = Från Östra Aros till Uppsala. En samling uppsatser kring det medeltida Uppsala. 1986. (Uppsala stads historia. 7.)