Projektet Sveriges medeltida personnamn (SMP)

Projektet Sveriges medeltida personnamn (SMP) har två huvudsyften: att skapa en kunskapsbank för forskningen och att tillgängliggöra det kulturarv som de medeltida personnamnen utgör.

Om Sveriges medeltida personnamn

Gammalt pergamentdokument med hängande sigill.

En av SMP:s källor – ett pergamentsbrev från Östergötland år 1376.

Anna, Birgitta, Ragnhild – Andres, Gregers, Laurens, Botvi, Hælgha, Johanna – Amund, Halle, Thormund...

Sveriges medeltida personnamn (SMP) innehåller i princip alla personnamn som har bevarats i skriftliga källor från det medeltida Sverige. Grunden är samlingarna i Uppsala, som innehåller närmare en miljon kort med belägg på namn från medeltiden och 1500-talet. Den tryckta ordboken över medeltida förnamn har nått fram till namnet Jösse. Alla uppslagsformer över förnamnen i samlingarna är nu tillgängliga i ett register.

Projektets syfte

Projektet Sveriges medeltida personnamn (SMP) har två huvudsyften: att skapa en kunskapsbank för forskningen och att tillgängliggöra det kulturarv som de medeltida personnamnen utgör.

En tryckt ordbok över Sveriges medeltida förnamn håller på att utgivas och har nått fram till namnet Jösse. På vår webbplats finns det dessutom ett register över alla uppslagsformer och hänvisningsformer i förnamnssamlingen. Utgivna artiklar över namnen läggs efter hand ut som pdf-filer i detta register. Tillnamnen (binamn och släktnamn) är ordnade i en egen samling, som än så länge saknar register.

Omfattar samtliga medeltida personnamn

Ordboken SMP skall uppta samtliga personnamn, både förnamn och tillnamn, som under medeltiden har brukats i Sverige inom dess nuvarande gränser och i Finland, med undantag av rent finskspråkiga namn. År 1520 gäller som ungefärlig gräns framåt i tiden för de medeltida beläggen. Även namn från de gamla danska och norska landskapen tas med: Skåne, Blekinge och Halland samt Bohuslän, Jämtland och Härjedalen. (De delarna av landet är tidigare behandlade i Danmarks gamle Personnavne (DGP) och i E. H. Linds ordböcker, Norsk-isländska dopnamn och Norsk-isländska personbinamn från medeltiden.)

Omkring en miljon namnbelägg

Projektet bygger på omfattande samlingar av medeltida personnamn. Ända sedan 1943 har flera generationer studenter och medarbetare i projektet samlat in emot en miljon namnbelägg ur praktiskt taget alla kända medeltidsdokument, med övervikt för pergamentsbrev om jordtransaktioner, arv etc. och jordeböcker samt kyrkliga längder av alla slag intill ca 1520. Från senmedeltiden finns städernas så kallade tänkeböcker med ett myller av namn, när borgare och småfolk trängs inför rådhusrätten i skiftande rättssaker eller betalar sin skatt. Huvudvikten har lagts vid namnformer ur samtida handskrifter.

Vid sidan av den i princip fullständiga medeltidssamlingen finns ett representativt urval av namn från 1500-talets äldre jordeböcker, tiondelängder och vissa tryckta källor.

Påbörjades 1943

SMP påbörjades 1943, kom 1947 under Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien och blev statlig myndighet 1984. År 1998 slogs SMP och Ortnamnsarkivet i Uppsala ihop till en avdelning. Sedan 2020 är den en del av Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala.

Projektfakta

Redaktionen

  • Huvudredaktör: Lennart Ryman, forskningsarkivarie namn, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala
  • Redaktör: Daniel Solling, forskningsarkivarie namn, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala
  • Vetenskapligt ansvarig: Annette Torensjö, avdelningschef, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala

Pågår
1943–

Resultat/kunskapsförmedling