Projektet Släktnamn i smältdegeln

Ett forskningsprojekt om invandrade efternamn.

Oavsett hur stor eller liten packning man har när man flyttar, så har man ändå alltid sitt namn med sig. I forskningsprojektet Släktnamn i smältdegeln undersöks efternamn som ingår i dagens svenska namnbestånd, men som ursprungligen kommit hit genom invandring. Projektet är finansierat av Riksbankens jubileumsfond (rj.se).

Hur påverkas namn från andra språk när de används i det svenska samhället? Vad händer med de språkliga ljud eller ljudkombinationer som inte finns i svenskan? Anpassar namnbärarna sitt eget uttal av namnet? I så fall i vilka sammanhang? Och är det anpassade uttalet en självklarhet eller en eftergift?

Vad händer med de bokstäver och specialtecken eller som inte går att registrera i den svenska folkbokföringen? Fortsätter man att använda dessa själv, eller utelämnar man dem? Och hur är det med de tecken som faktiskt kan registreras – används de i praktiken?

Frågor av den här typen undersöks i projektet. Forskningsmaterialet består huvudsakligen av intervjuer med namnbärare, och fokus ligger på dessas praktiska och känslomässiga erfarenheter.

Publikationer

2017: ”Det är ju så vi alltid har uttalat det”. Om ursprungliga och försvenskade uttal av några invandrade efternamn Länk till annan webbplats.. I: Studia anthroponymica Scandinavica 34. S. 123—147.

2017: ”En liten identitetsgrej” eller ”bara en kod”? Tankar om efternamn och identitet bland svenskar med finskspråkiga efternamn. I: Namn och identitet. Handlingar från NORNAs 46:e symposium i Tammerfors den 21—23 oktober 2015. Red.: Unni-Päivä Leino, Mona Forsskåhl, Gunilla Harling-Kranck, Sabina Jordan, Minna Nakari & Ritva Liisa Pitkänen. Uppsala & Tammerfors: NORNA-förlaget. S. 115—132. (NORNA-rapporter 94.)

Projektfakta

Projektansvarig
Märit Frändén, forskningsarkivarie namn, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala

Finansiering
Projektet är finansierat av Riksbankens jubileumsfond, Stiftelsen för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (rj.se).