Projektet Matkultur och levande traditioner

Ett projekt för att identifiera, dokumentera, synliggöra och tillgängliggöra kulturarv kopplade till mat, dryck och måltider i Sverige.

Projektet Matkultur och levande traditioner är en fortsättning på det tidigare projektet Kunskapsbank för traditionell småskalig matkultur. Syftet med projektet är dels att synliggöra och tillgängliggöra kulturarv kopplade till mat och dryck, dels att identifiera och dokumentera nu levande mattraditioner.

Mer material på Matkult.se

Under projektets gång kommer vi att tillföra Matkult.se nytt material och nya fördjupningar. Det kommer bland annat att handla om nya kategorier och teman, fler recept och blogginlägg samt mer arkivmaterial på matkartan.

Levande mattraditioner

Ett viktigt syfte med projektet är att lyfta fram levande mattraditioner och stärka kopplingen till Isofs arbete med Unescos konvention för tryggande av det immateriella kulturarvet.

Del av regeringsuppdrag

Projektet är en del av regeringsuppdraget Traditionell småskalig matkultur där flera myndigheter tillsammans ska arbeta för ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat och livsmedelsframställning. Myndigheterna ska tillsammans synliggöra, ta till vara och utveckla bland annat traditionell kunskap, mångfald av växtsorter och husdjursraser, kulturmiljöer och landskap. Förutom Isof deltar även Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet och Sametinget.

Uppdraget är en del av regeringens satsning på kulturarv och kulturmiljöer med koppling till mat. Det finansieras av landbygdsprogrammet som består av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden.

Inom regeringsuppdraget genomförde Isof 2015–2018 projektet Kunskapsbank för traditionell matkultur.

logga
logga

Projektfakta

Projektdeltagare

Bidragsgivare
Drivs med externa medel från Landsbygdsprogrammet.

Varaktighet
2020–2021

Resultat/kunskapsförmedling
Utöka kunskapsbanken Matkult.se med mer material, samt lyfta fram mattraditioner i arbetet med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.