Projektet Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon, upplaga 2

Ett projekt för att ta fram en ny upplaga av namnlexikonet Förnamn i Sverige som utkom första gången år 2004.

Namnlexikonet Förnamn i Sverige, skrivet av Isofs dåvarande forskningschef Eva Brylla, utkom 2004. Det omfattar alla förnamn med fler än 400 bärare år 1995, alla namn i almanackans namnlängd samt vissa namn populära bland småbarn. Lexikonet innehåller också en framställning av förnamnsskickets utveckling i Sverige och en litteraturförteckning. Eva Brylla avled 2015 och hade då påbörjat arbetet med en ny upplaga. Katharina Leibring har övertagit ansvaret för detta arbete.

Syftet med den nya upplagan, liksom med den förra, är att på vetenskaplig grund för studenter och allmänhet förteckna och ge etymologiska (och i vissa fall kulturhistoriska) förklaringar till förnamn använda i dagens Sverige.

Namnlandskapet i Sverige har förändrats och kraftigt utökats sedan den förra upplagan gavs ut. I den nya upplagan kommer åtminstone 500 nya namn från många olika språk att redovisas och förklaras. Alla namn som används som tilltalsnamn av minst 400 personer omfattas. Som tidigare ingår också samtliga namn i såväl den svenska som i den finlandssvenska namnlängden samt ett antal namn som har ökat i användning till småbarn de senaste åren.

Förnamn i Sverige 2 kommer, som den förra, också att innehålla såväl en namnhistorisk inledning som en kortfattad historik över almanackans namnlängd och en beskrivning av nu gällande namnlag. I de olika namnartiklarna redovisas även enskilda namns popularitet i Sverige sedan år 1900 och i förekommande fall hur länge namnet använts i landet. Lexikonet beräknas utkomma 2023.

Projektfakta

Projektansvarig
Katharina Leibring, förste forskningsarkivarie namn, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala

Pågår
2015–2023