Projektet Förändringen av tyska invandrares personnamn under medeltiden

Migration och morfologi på medeltiden

Ett projekt som undersöker hur tyska invandrares personnamn såg ut och förändrades i Sverige under medeltiden, i framför allt urbana miljöer.

Syftet med projektet är att undersöka personnamn som genom migration används i en ny språklig och kulturell kontext. Fokus kommer att ligga på förnamnens kasusböjning. Påverkades de tyska namnens böjning av de inhemska, svenska personnamnens böjning? Hur såg utveckling ut över tid? Hur påverkade källans språk (svenska, lågtyska respektive latin) namnets böjning? Fanns skillnader mellan kvinno- och mansnamn?

Detta undersöks genom att analysera tyska namn och deras kasusböjning i medeltida källor från Sverige och se om, hur och i vilken kontext dessa förändrades och eventuellt anpassades till svenska förhållanden. Namnen analyseras utifrån kasusböjning, hur de uppträder i källor på olika språk och om man kan se en förändring över tid. Undersökningen är tänkt att behandla både kvinno- och mansnamn för att utröna om någon skillnad föreligger. Dessutom undersöks om det finns någon skillnad mellan frekventa och mindre frekventa tyska personnamn.

Bakgrund 

I fornsvenskan kasusböjs personnamn och appellativ, liksom i lågtyskan. Med tiden luckras denna böjning av appellativ och personnamn upp i svenskan. Under samma tid bosatte sig alltfler tyskar i Sverige och tyska namn blev mycket vanligare. De hitflyttande tyskarna bidrog till urbaniseringen, eftersom de slog sig ned mest i städer för att bedriva handel och hantverk. Tysk påverkan förekom överallt i det svenska urbana samhället vid denna tid. Därför är det intressant att undersöka hur de tyska personnamnen utvecklades i Sverige och projektet kan bidra till en djupare förståelse för hur namnskick och språk påverkas och förändras när språk möts.

Projektfakta

Projektansvarig
Daniel Solling, forskningsarkivarie namn, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala

Pågår
2021–2022

Samverkan
Samarbete med Michelle Waldispühl, universitetslektor i tyska med inriktning mot språkvetenskap och lärande, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet.

Resultat/kunskapsförmedling
Vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar.