Projektet Flersamterm

– Flerspråkig basterminologi som grund för tolkning och översättning

Hur kan svenska myndigheter kommunicera bättre med personer som inte behärskar svenska? Tolkutredningen från 2018 gav förslaget att ett flerspråkigt myndighetsgemensamt terminologiskt stöd för tolkar och översättare skulle tas fram, samordnat av Språkrådet på Isof.

Förslaget ledde till ett nytt uppdrag i form av pilotprojektet Flersamterm. Projektet varade i tio månader då representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen, Skatteverket och Socialstyrelsen i en gemensam arbetsgrupp samlades i gemensamma möten om frågor som rör översättning och tolkning.

Arbetsgruppen arbetade fram en myndighetsgemensam termlista med 27 termposter med svenska termer och definitioner. De svenska termerna har sedan gått till översättning, och termer på arabiska, engelska, finska och romska (kelderash och arli) har då tillförts. Den flerspråkiga termlistan finns publicerad i Rikstermbanken Länk till annan webbplats..

Under projektets gång har även erfarenheter och synpunkter om hur arbetet med tolkning och översättning i dagsläget ser ut inhämtats från andra myndigheter, SKR samt yrkesverksamma tolkar och översättare.

Det främsta resultatet av pilotprojektet är en uppmaning till fortsatt arbete och ett förslag på en samverkansmodell med de bärande principerna kontinuitet, samordning och helhetssyn. Syftet med modellen är att underlätta för myndigheter att samordna arbetet med flerspråkigt myndighetsgemensamt terminologiskt stöd och i förlängningen förbättra kommunikationen med personer som inte behärskar svenska.

Om uppdraget

Isof fick våren 2021 uppdraget att ”inleda utvecklingen av arbetet med en gemensam flerspråkig basterminologi som grund för tolkning och översättning i kommunikationen mellan myndigheter och enskilda”. Uppdraget redovisades i maj 2022 och grundar sig på förslag i Tolkutredningen Länk till annan webbplats. som handlar om att staten ska ta ett tydligare ansvar för språklig infrastruktur.

Redovisning

Isofs redovisning av uppdraget, 31maj 2022: Flerspråkig basterminologi som grund för tolkning och översättning. Pdf, 985.8 kB.

Termsamlingen Pdf, 316.3 kB. som tagits fram inom Flersamterm och som innehåller 24 termposter med samhällstermer på svenska, arabiska, engelska, finska och romska (arli och kelderash).

Läs mer

Projektfakta

Medverkande myndigheter
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Isof, Polisen, Skatteverket och Socialstyrelsen.

Projektdeltagare från Isof

Pågår
Avslutat, pågick 2021–2022

Resultat/kunskapsförmedling
Flerspråkig termlista.

Uppdraget redovisades till regeringen 31 maj 2022 (se Redovisning ovan)