Clarins kunskapscentrum för språken i Sverige

CLARIN Knowledge Centre for the Languages of Sweden (SWELANG)

På Isof finns ett kunskapscentrum för det europeiska forskningsnätverket Clarin. Vi arbetar för att med språkteknologiska verktyg göra stora språkliga material tillgängliga för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

logotyp

Isof ingår i Swe-Clarin som är den svenska delen av projektet EU-projektet Clarin. Clarin erbjuder expertstöd till humanistiska och samhällsvetenskapliga forskare vad gäller metod, etik, teknik och licenser. Samarbetsparterna inom Clarin arbetar med kunskapsspridning genom vägledningar, workshops, samarbetsprojekt och individuellt stöd. Syftet är att sänka trösklarna mot digital humaniora och främja ny forskning med digitala verktyg.

Swe-Clarin

Nätverket Swe-Clarin Länk till annan webbplats., som är den svenska delen i projektet, vänder sig till forskare och andra som är intresserade av digitala metoder och material inom humaniora och samhällsvetenskap.

Swe-Clarin bygger upp infrastruktur i Sverige i form av flera centrum i etablerade forskningsmiljöer som ska göra digitala språkresurser och språkverktyg tillgängliga för andra forskare i Sverige och Europa. Centrumen ger råd och stöd till forskare som vill använda infrastrukturen och ett av dem finns på Isof.

Ger tillgång till forskningsmaterial

Utöver att bevara material, kan Clarin även tillgängliggöra resurser så att flera forskare ges möjlighet att använda dem i sin forskning. Clarin är en kanal till material från många källor och gör det lättare för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap att dela med sig av forskningsresultat och rådata.

Bidrar med analysverktyg

Med hjälp av Clarins högspecialiserade digitala verktyg är det lättare att identifiera namn och platser, känna igen talmönster eller berika källor med annotering. Verktygen kan med expertstöd anpassas till specifika forskningsfrågor inom olika projekt, och sedan tillgängliggöras för återanvändning av andra forskare inom infrastrukturen. Det öppnar nya möjligheter för forskningsmetod och presentation av forskningsresultat inom humaniora och samhällsvetenskap.

Erbjuder förvaring för forskningsdata

Clarin tillhandahåller datalager för forskningsdata i form av till exempel källtexter, ljud- och videoinspelningar. För forskare inom humaniora och samhällsvetenskap är det värdefullt att kunna förvara sina data på ett framtidssäkert sätt.

Våra samlingar

Isofs kunskapscentrum utgår från det stora inspelade materialet i Isofs samlingar. Isof har stora samlingar inom dialekter, folkminnen och namn. I dessa samlingar finns tiotusentals timmar inspelat tal, till exempel ord-, namn- och termsamlingar, dialektinspelningar och folkminnesbeskrivningar.

Projektet Tilltal

”Tilltal - Tillgängligt kulturarv för forskning i tal” är ett samarbetsprojekt mellan Isof, Kungliga Tekniska högskolan och Digisam. Projektet finansieras med anslag från Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond och pågår 2017–2020.

Syftet med projektet är att hitta metoder och verktyg för att kunna hantera och bearbeta stora mängder historiska talinspelningar och grunden är det stora talmaterial som finns i Isofs arkiv. Läs mer på projektsidan.

Clarins kunskapscentrum

Sverige: Kungliga Tekniska Högskolan (CLARIN Knowledge Centre for Speech Analysis Länk till annan webbplats.)

Sverige: Isof (CLARIN Knowledge Centre for the Languages of Sweden)

Danmark: Dansk Sprognævn och Københavns Universitet (CLARIN K-Centre DANSK - DANish helpdeSK Länk till annan webbplats.)

Norge: Universitetet i Bergen (CLARIN Knowledge Centre for Treebanking Länk till annan webbplats.)

Spanien: Universitat Pompeu Fabra, Universidad Nacional de Educación a Distancia, University of the Basque Country (Spanish CLARIN K-Centre Länk till annan webbplats.)

USA: Mellon University (The CLARIN Knowledge Centre for Language Learning Analysis Länk till annan webbplats.)

Österrike: Österreichische Akademie der Wissenschaften (Phonogrammarchiv CLARIN K-Centre)

Deltagande institutioner i Clarin

Länkar och lästips

Projektfakta

Isof kunskapscentrum är en del av EU-projektet Clarin där man med hjälp av språkteknologiska verktyg göra stora språkliga material tillgängliga för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

Certificate of Recognition
Language Council of Sweden Länk till annan webbplats.

Projektansvarig
Rickard Domeij