1600-talets kvinnonamn i Sverige

Projektet syftar till att vinna en djupare kunskap om vilka namn som gavs till kvinnor under tidigmodern tid i Sverige, en period vars namnskick vi fortfarande bara känner till vissa delar.

Genom excerpering av främst tidiga kyrkböcker från olika delar av landet kan vi få en bättre grund för att dra slutsatser kring både förnamnsbruk och det begynnande bruket av tillnamn av modernare slag (de som blir våra vanliga så kallade borgerliga efternamn).

Några frågor är: Vilka gamla nordiska kvinnonamn överlevde medeltiden? Hur sprids nya namn och vilka är de nya namnen? Ser vi regionala olikheter? De medeltida binamnen, hur länge lever de kvar? Kan sociala skillnader iakttas i bruket av tillnamn och i vilka förnamn som ges? Vilka kvinnor tar/använder moderna tillnamn?

Projektet, som drivs av Katharina Leibring, var som mest aktivt under åren 2010–2015 men pågår fortfarande, om än med lägre intensitet. Leibring har hållit ett antal föredrag, i såväl vetenskapliga som populära sammanhang, och publicerat fyra vetenskapliga uppsatser.

Publikationer

2015: Variantformer eller olika namn? Vid lemmatiseringens vägskäl. I: Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den XV:e nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.–9. juni 2012. Bind 1. Uppsala: NORNA-förlaget. S. 83–103.

2014: Naming as a mirror of social structures – the usage of women’s names in Early Modern Swedish official records Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I: Els noms en la vida quotidiana. “Names in daily life”. Proceedings of the 24th ICOS Congress in Barcelona, 5–11 September 2011 Länk till annan webbplats..

2013: (med Kristina Neumüller): Personnamn i 1600-talets stadsmiljöer. En jämförande studie. I: Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Red. av Leila Mattfolk, Maria Vidberg & Pamela Gustavsson. Helsingfors. (NORNA-rapporter 90.) S. 115–132.

2012: Karin, Kirstin och Per Månssons svära – det tidiga 1600-talets kvinnonamn och namnfraser i Sverige. I: Studia anthroponymica Scandinavica 29 Länk till annan webbplats.. S. 37–62.

Projektfakta

Projektansvarig
Katharina Leibring, förste forskningsarkivarie namn, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala

Pågår
2010–