Projektet Vardagsmagi

Inom projektet Vardagsmagi dokumenterades och undersöktes samtida föreställningar om magi i vardagen. Projektet avslutades 2017.

I Isofs äldre folkminnessamlingar finns tiotusentals berättelser om vardagsmagiska föreställningar och praktiker i det svenska allmogesamhället. Ofta befinner sig ritualerna i gränslandet mellan lek och allvar och rör ämnen som tur och otur, lycka och avund. I dagligt tal kallas föreställningar av detta slag ibland för ”skrock” eller ”vidskepelse”.

Inom dokumentations- och forskningsprojektet Vardagsmagi, som bedrevs vid Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg mellan åren 2015–2017, låg fokus på samtiden. Målsättningen med projektet var att komplettera Isofs äldre samlingar med berättelser om 2000-talets folklore. Härutöver undersöktes ett antal vardagsmagiska föreställningar och praktiker som kreativa uttryck.

Dokumentation och forskning

Inom projektet publicerades sammanlagt sex webbfrågelistor på Isofs webbplats. Tre av frågelistorna publicerades 2015. Med Gå på gatubrunnar efterlystes berättelser om A- och K-brunnar medan Flicka eller pojke? rörde graviditeter, särskilt metoder för att påverka eller förutse om det ska bli en pojke eller flicka. Den tredje webbfrågelistan handlade om traditioner kring att säga samma sak. I februari 2016 publicerades frågelistan Anden i glaset, Charlie Charlie och Svarta Madame och 2017 Spådomar och önskningar samt Tur och otur, lycka och olycka. Sammanlagt inkom mer än 1 000 svar på frågelistorna. Några av frågelistorna publicerades även på engelska. Svaren är införlivade i Isofs folkminnessamlingar.

Härutöver undersöktes ett urval vardagsmagiska föreställningar och praktiker som kreativa uttryck eller redskap för att formulera, kommunicera, jämföra, befästa och ifrågasätta värderingar.

Länkar och lästips

Publikationer

Skott, Fredrik 2014. Vår tids magi. I Perspektiv på historien: Kulturhistoria. Lars Nyström och Örjan Nyström. Malmö: Gleerups.

Skott, Fredrik 2015. A-brunnar och K-brunnar. I Rig: Kulturhistorisk tidskrift nr 3.

Skott, Fredrik 2015. Folklore of Manhole Covers: Fears, Hopes and Everyday Magic in Contemporary Sweden. I Folk Belief and Traditions of the Supernatural. T. Kuusela och G. Maiello (eds.). Köpenhamn: Beewolf Press.

Skott, Fredrik 2016. Smurf, Smurf, Gammelsmurf – du är skyldig mig en läsk: Om vardagsmagi, kollektiva förhoppningar och individuella önskemål. I Tidsskrift for kutlurforskning nr 1.

Pettersson, Josefin & Fredrik Skott 2017. ”Tro, vetenskap eller bluff? Vet ej”: Anden i glaset och Charlie Charlie som ritualiserad kommunikation. I Rig: Kulturhistorisk tidskrift nr 2.

Projektfakta

Projektansvarig
Fredrik Skott, avdelningschef, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg

Pågår
2015–2017

Resultat/kunskapsförmedling
Projektet redovisas löpande i artikelform.