Projektet Vardagsliv under andra världskriget

Vardagsliv under andra världskriget var ett projekt som genomfördes i samarbete med Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet. Projektet pågick under perioden 2007–2014.

Bakgrund

Projektet genomfördes vid Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg i samarbete med Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet. Det initierades av Birgitta Skarin Frykman, professor emerita i etnologi. Våren 2007 inleddes en dokumentation av berättelser om vardagliv under tiden för andra värlskriget. Syftet var att undersöka hur kriget påverkade människor i deras vardagsliv och hur de hanterade några av de många problem som beredskapstiden medförde. Projektet finansierades delvis med anslag från Oscar och Maria Ekmans donationsfond och Harald och Louise Ekmans forskningsstiftelse.

Dokumentation och publikationer

Inför dokumentationsarbetet formulerades en frågelista som bland annat distribuerades till alla västsvenska pensionärsföreningar, till bibliotek, hembygdsföreningar och studieförbund i Västsverige samt till arkivets egna meddelare. Frågelistan presenterades även i ett par dagstidningar. Insamlingen resulterade i ett rikt källmaterial som omfattar över 450 skriftliga berättelser, ett femtontal intervjuer, fotografier, brev, samtida informationsmaterial m.m. Projektets fokus var Västsverige, men i materialet finns även berättelser från andra delar av landet.

Av dem som deltagit i insamlingen är cirka 60 procent kvinnor och 40 procent män. De är huvudsakligen födda under 1910- till 1930-talen. Deras berättelser ger bilder från såväl kust- och landsbygd som tätorter och städer. De många rösterna ger bilder utifrån olika positioner och uppfattningar, som kan bidra till att skapa en djupare förståelse för tiden under andra världskriget.

Under 2012 gav Isof ut boken Vardagsliv under andra världskriget – Minnen från beredskapstiden i Sverige 1939–1945. Här presenteras det insamlade materialet med skribenternas egna ord. Genom ett urval av berättelser, både långa och korta, men också genom citat utifrån olika teman som återkommer i berättelserna, ges här olika bilder av vardagsliv under beredskapsåren. Tryckningen av boken finansierades med bidrag från ovan nämnda anslagsgivare men också från Delegationen för militärhistorisk forskning och Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.

Inom projektet har också delar av det insamlade materialet problematiserats utifrån olika infallsvinklar i artiklar till en populärvetenskaplig antologi utgiven av Etnologiska föreningen i Västsverige och A-Script förlag, Västsvenskt vardagsliv under andra världskriget – en tillbakablickande antologi, 2014. Här medverkar 14 författare, de flesta etnologer eller historiker.

Projektfakta

Samverkan
Samverkansprojekt mellan Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg och Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet.

Varaktighet
2007–2014

Resultat/kunskapsförmedling
Publikationen Vardagsliv under andra världskriget – Minnen från beredskapstiden i Sverige 1939–1945

Finansiering
Projektet finansierades delvis med anslag från Oscar och Maria Ekmans donationsfond och Harald och Louise Ekmans forskningsstiftelse. Till tryckningen av boken kom även bidrag från Delegationen för militärhistorisk forskning och Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.