Projektet Vardag i Göteborg – liv, minnen och berättelser

Projektet Vardag i Göteborg – liv minnen och berättelser hade som övergripande mål att utifrån äldre arkivmaterial och genom nyinsamling av minnesberättelser belysa vardagsliv i Göteborg genom nedslag i tiden mellan stadens jubileer. Projektet pågick huvudsakligen 2013–2014.

Bakgrund

Vardag i Göteborg – liv, minnen och berättelser var ett projekt med sikte på stadens 400-årsjubileum 2021. Det övergripande målet var att utifrån äldre arkivmaterial och genom nyinsamling av minnesberättelser belysa vardagsliv i Göteborg genom nedslag i tiden mellan stadens jubileer. Projektet genomfördes vid Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg. En vetenskaplig referensgrupp tillsattes med syfte att utveckla projektet teoretiskt och metodiskt. Projektet finansierades delvis med anslag från Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga med flera ändamål.

Dokumentation, inventering, digitalisering och tillgängliggörande

Stiftelsen anslog medel för att genomföra forskningsförberedande insatser när det gäller det äldre materialet och för att påbörja insamling av nytt material. Äldre material från särskilda insamlingsinsatser i Göteborgsområdet under 1940-talet respektive 1970-talet inventerades och digitaliserades i sin helhet. Ett urval av berättelser tillgängliggjordes på institutets webbplats.

Inför nyinsamlingen av berättelser utarbetades en frågelista, Mitt liv i Göteborg. Målet var att fånga berättelser om människors liv kopplat till staden och stadens förändringar. Arkivet hade tidigare haft en insamling rörande tiden för andra världskriget och beredskapsåren i Sverige. Frågelistan Mitt liv i Göteborg gällde därför efterkrigstid till nutid. Vid ett möte med referensgruppen betonades vikten av att formulera breda frågor för att människor som är eller har varit bosatta i Göteborg, eller dess närhet, så fritt som möjligt skulle kunna välja vad de ville berätta om. Frågelistan skickades inledningsvis ut till arkivets meddelare men också till de informanter som deltagit i insamlingen av berättelser från krigsåren. En extra version, Mitt liv i Västsverige, gjordes för att inkludera fler. Insamlingen genererade ett drygt trettiotal berättelser i detta första skede. Berättelserna omfattar allt från en sida till ett sjuttiotal sidor. Här finns beskrivningar av möten mellan människor, reflektioner över hur tidsandan har förändrats, berättelser om yrkesliv och bostäder, beskrivningar av platser och av hur staden förändrats genom rivningar och nybyggen. Förutom frågelistan publicerades även en kortare webbenkät, Matställen i Göteborg, 2015.

På grund av omprioriteringar avslutades projektet efter digitalisering, tillgängliggörande och genomförda dokumentationsinsatser.

Isof tillhandahåller materialet för såväl forskare som en intresserad allmänhet. Ett urval av de inskickade berättelserna visas i den utställning som publicerades på institutets webbplats i samband med det officiella firandet av Göteborg 400 år (Webbutställning: Göteborgsröster i arkivet. Göteborg 400 år – en jubileumsutställning).

Projektet och exempel från det insamlade materialet har redovisats i en projektrapport och en artikel till Anna Ahrenbergs fond under rubriken ”Göteborgaren i vardagen Pdf, 237.5 kB, öppnas i nytt fönster.” (20200130).

Projektinformation

Varaktighet
2013–2014

Finansiering
Projektet finansierades delvis med anslag från Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga med flera ändamål.