Projektet Svenska från olika håll – ett läromedel om språklig variation

Framtagande av ett webbläromedel i svenska som andraspråk. Projektet avslutades 2019.

Inom myndigheten har det skapats ett kortfattat läromedel i svenska som andraspråk som finns publicerat på vår webbplats. Den huvudsakliga målgruppen är vuxna elever på Sfi (Svenska för invandrare) eller motsvarande, men läromedlet kan användas inom hela svenskämnet.

Svenska från olika håll fokuserar på språklig variation i svenskan. Avsnittet om dialekter är det mest omfattande. Det innehåller en genomgång av svenskans dialektområden som illustreras med ljudexempel i form av nya inspelningar av stadsmål. I dialektavsnittet förklaras också begrepp som dialekt, standardspråk och svenska på mångspråkig grund.

Läromedlet innehåller även avsnitt om språkets olika stilnivåer, de nationella minoritetsspråken, flerspråkighet och parallellspråkighet. Här finns också ett avsnitt om personnamn i Sverige, där bl.a. det viktigaste i namnlagen tas upp, och ett avsnitt om ortnamn.

Materialet kompletteras med instuderingsfrågor.

Projektfakta

Projektdeltagare

  • Lovisa Alvtörn, dialektpedagog, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala
  • Maria Löfdahl, forskningsarkivarie namn, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg
  • Jenny Öqvist, forskare dialekter, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala