Projektet Sånt vi bara gör

Sånt vi bara gör fokuserade på vardagliga saker vi bara gör utan att tänka på det så mycket, till exempel hälsar och fikar. Projektet avslutades 2018.

Inom och utanför myndigheten finns en stor mängd kunskap om vardagliga kulturella och språkliga praktiker och rutiner, som sällan kommer allmänheten till del. Syftet med projektet Sånt vi bra gör var att komplettera Isofs samlingar när det gäller några utvalda vardagliga praktiker, samt att sammanställa en bok med vetenskapligt baserad kunskap om sådant ”vi bara gör”, till exempel hur vi hälsar, klär oss, använder språk och åker spårvagn.

Projektet var ett samarbete mellan Isofs forskningsdiscipliner språk och folkminnen. Projektet samlade in nytt material genom webbenkäter och frågelistor, och producerade en populärvetenskaplig bok där en lång rad forskare inom de båda fälten bidrog. Boken består av 91 korta artiklar.

Om boken Sånt vi bara gör

Vi människor är fantastiska. Vi har förmågan att lära oss en otrolig mängd olika saker. När vi talar om vad vi kan och inte kan är det ofta inlärda kunskaper som att tala ett främmande språk, kunna beskära ett äppelträd korrekt eller orientera oss med hjälp av karta och kompass. Men vi människor kan också väldigt mycket som vi sällan tänker på, sådana kunskaper som vi bara har och omsätter utan att reflektera över dem speciellt mycket. Det är sånt vi bara gör.

Om den sortens kulturellt och socialt skapade kunskaper handlar den här boken. En del (kanske särskilt biologiskt betingade) saker vi människor bara gör utan att tänka på det är ganska så universella – oavsett var vi kommer ifrån i världen gör vi på ungefär samma sätt. Till exempel lär sig många av oss att gå på två ben och kommunicera på något sätt. Men mycket är kulturellt betingat och skiljer sig mellan olika platser och grupper av människor. I den här boken behandlas framförallt sånt vi bara gör i Sverige och Norden och då särskilt bland majoritetsbefolkningen i dessa områden, men här finns även exempel på sådant som är kulturspecifikt för andra och mindre grupper av människor.

Inom de humanvetenskapliga disciplinerna bedrivs mycket forskning om sånt vi bara gör, spännande och intressant forskning som inte alltid når utanför vetenskapen. Det ville vi råda bot på och bjöd därför in forskare inom Institutet för språk och folkminnens ämnesområden att i korta texter presentera sina rön och den forskning de bedriver. Boken bjuder på 91 korta texter om sånt vi bara gör. För varje text finns också information om författaren och en faktaruta med lästips för den som vill läsa vidare. En fullständig litteraturförteckning återfinns längst bak i boken.

Boken inleds med avsnittet Sånt vi bara gör i början, där inledandet av kommunikation genom olika kroppsliga och verbala hälsningar och göranden står i fokus. Därefter kommer Sånt vi och andra bara gör, där våra likheter och olikheter lyfts fram, till exempel i hur vi klär av och på oss i omklädningsrum och hur vi tilltalar varandra. I avsnittet Sånt vi bara gör för att orientera oss beskrivs hur vi människor navigerar i vår fysiska omvärld med hjälp av bland annat skyltar och muntliga överenskommelser. I Sånt vi bara gör med kategorier behandlas hur vi sorterar saker och människor omkring oss, både rent konkreta frimärkssamlingar och hur vi sorterar in våra medmänniskor i olika fack.

I avsnittet Sånt vi bara gör på egen hand lyfts mer privata aktiviteter fram, till exempel sjungande i duschen och att prata för sig själv. I Sånt vi bara gör med tekniken sätts vårt handhavande av olika föremål under luppen – både mobiltelefoner och datorer, men också äldre skrifttekniska hjälpmedel som runstenar. Sånt vi bara gör med namn och ord handlar bland annat om hur vi namnger våra husdjur, bildar smeknamn och särskriver. Avsnittet Sånt vi bara gör tillsammans handlar om mänsklig samvaro såsom pratar väder, fikar och lämnar sista kakan. I därpå följande avsnitt, Sånt vi bara gör med varandra, behandlas en del av våra mellanmänskliga våndor; till exempel att bjuda igen och låna vid sidan om att ge och få kritik och komplimanger. I Sånt vi bara säger behandlas bland annat några talspråkliga fenomen som ordföljd och vokaler på glid, liksom några vanliga uttryck medan vi i Sånt vi bara gör med kroppen får lära oss mer om hur och varför vi skrattar, cyklar och väntar. I bokens sista avsnitt, Sånt vi bara gör på slutet, står avslut och avsked i fokus.

Ofta är det lättare att se sånt andra bara gör. När någon gör annorlunda från hur det brukar vara kan den bästa av oss irritera sig på avvikelsen. Men att sätta fingret på våra egna kulturella egenheter i vardagen är svårare. Det som anses som naturligt och normalt på en plats kan uppfattas på helt andra sätt på andra platser och i andra sammanhang. Med andra ord är alla ”vi” temporära och på en gång inneslutande och uteslutande.

Genom den här boken får vi ökad förståelse för varför vi gör på ett visst sätt, och möjligheten att reflektera över om det är viktigt att alla gör likadant. Vi hoppas att den här boken ska ge oss större inblick i vilka vi och våra medmänniskor är och hur det kan ta sig uttryck i våra mer eller mindre omedvetna vardagshandlingar.

Projektfakta

Projektdeltagare

  • Jenny Nilsson (projektledare), forskningsarkivarie dialekter, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg
  • Susanne Nylund Skog, forskare folkminnen, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg
  • Fredrik Skott, avdelningschef, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg

Pågår
Oktober 2016–juni 2018

Samverkan
Bokprojektet var ett samverkansprojekt med forskare vid en lång rad universitet, högskolor och myndigheter i Sverige, Finland och Norge.

Resultat/kunskapsförmedling
En populärvetenskaplig bok, Sånt vi bara gör. Delar av boken har publicerats i bloggen Sånt vi bara gör.