Projektet Nya svenskars namn

Det mångkulturella Sveriges onomastikon

Projektet handlar om namn och flerspråkighet – om namnens roll hos flerspråkiga individer. Projektet är avslutat.

Här behandlas namnens roll som identitetsmarkörer hos nya svenskar som har rötter i en kultur med ett annat namnskick. I projektet behandlas även relationen mellan namn och övriga ord.

I projektet undersöks olika typer av flerspråkiga individers namnskick, namnbruk, namnbildningar, namninlärning och även relationen mellan ord och namn i språket. Med projektet vill vi närmare undersöka namn i flerspråkiga miljöer och använda flerspråkigt material för att diskutera och problematisera relationen mellan onomastikonet och lexikonet.

Övergripande frågor vi ställer är hur namninlärning går till hos andraspråkstalare, om man överför namn från olika språk genom språkkontakt i flerspråkiga samhällen och hos flerspråkiga individer och vilka namngivningsstrategier som tillämpas när förstaspråkstalare och andraspråkstalare namnger platser eller bildar smeknamn.

För att besvara dessa frågor undersöker vi olika grupper av flerspråkiga individer: vuxna inlärare, flerspråkiga barn och språkliga minoriteter som varit flerspråkiga under lång tid. Projektet är tvärvetenskapligt där.

Flera delstudier

Projektet är uppdelat i flera delstudier. En delstudie fokuserar på hur flerspråkiga barn bildar egna namn på platser i sin omgivning. En annan delstudie behandlar vilka strategier inlärare av svenska tillämpar för att avkoda och tillägna sig ortnamn. I dessa studier kombineras namnforskning och andraspråksforskning.

I ytterligare en delstudie belyses vilken roll namnskicket (både person- och ortnamnsskicket) har inom den resanderomska gruppen.

Nya svenskars namn

Den senaste, nu pågående, delstudien behandlar nya svenskars namn och vi exemplifierar genom att specialstudera den somaliska gruppens personnamnsskick.

Det somaliska namnsystemet skiljer sig från det svenska. I Somalia tillämpas inte systemet med för- och efternamn. Istället läggs far, farfars, farfarsfars osv. namn till tilltalsnamnet. Vad händer med denna namntradition i en svensk kontext?

Somaliska skrivs också med latinska bokstäver. En del av dem uttalas dock på annat sätt. Vad händer med uttalet av dessa namn? Hur känns det när ens namn uttalas på ett sådant sätt att man inte kan identifiera det? Detta är frågor som blir belysta i detta projekt.

Vi behöver folks berättelser och tankar om sina personnamn när man kommer till ett nytt land, därför har vi skapat en webbfrågelista, som finns på svenska och arabiska, där vi samlar in dessa berättelser och tankar.

Publikationer och länkar

Publicerat

Gröna gården och Häxeskogen. Onomastikon och namnbildning ur ett andraspråksperspektiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (i Skrifter 7 och NORNA rapporter 90.)

Det mångkulturella Sveriges onomastikon – en kortfattad projektbeskrivning (i Studio Anthroponymica Scandinavica 32, 2014)

Lexikon, onomastikon och flerspråkighet Pdf, 58.7 kB, öppnas i nytt fönster. (artikel i projektet Nya svenskars namn)

Länkar

Så färdas namn över språkgränserna Länk till annan webbplats. (Språktidningen 2017/2)

Projektfakta

Projektansvariga

  • Maria Löfdahl, forskningsarkivarie namn, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg
  • Lena Wenner, forskningsarkivarie dialekter, Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg