Projektet Naturen för mig

I projektet Naturen för mig samarbetade Isof med kulturarvsinstitutioner och forskare vid flera av landets universitet. Med kulturvetenskapliga perspektiv och metoder undersökte vi naturens roll i samtida vardagskultur. Projektet pågick 2010–2014.

Bakgrund

Naturen för mig anknöt till Isofs arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Däri ingår kunskaper och sedvänjor som är sprungna ur människors förhållande till naturen. I arkivens äldre samlingar är detta också ett återkommande tema; uppteckningar berättar om människors kunskaper, erfarenheter, trosföreställningar och tankar om naturen i förgången tid. Genom nedslag i samtiden ville vi tillsammans med Folklivsarkivet i Lund och Nordiska museet dokumentera och undersöka naturens betydelser för människor i dag. Till projektet knöts också forskare vid flera av landets universitet, bland annat från Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet.

Dokumentation och publikationer

Arbetet påbörjades 2010 med dokumentation av människors egna berättelser under rubriken 'Naturen för mig'. En frågelista formulerades gemensamt av Folklivsarkivet i Lund, Nordiska museet och Isof. Den skickades ut under 2010 och 2011. Cirka 300 svar kom in till arkiven. För att nå en yngre generation inleddes 2011 ett samarbete med sex skolor i Västsverige, där elever i årskurs 4-6 lämnade in teckningar och berättelser. Flera andra kvalitativa metoder har använts – fältarbeten, specialfrågelistor, intervjuer, ljudinspelningar och deltagarobservationer.

Projektet har resulterat i ett omfattande och mångsidigt arkivmaterial, där samtida röster ger perspektiv på olika sidor av människors relationer till naturen. Forskare, företrädelsevis inom ämnet etnologi, har problematiserat materialet i ett trettiotal artiklar.

Det insamlade materialet och de artiklar som är ett resultat av projektet uppvisar en mångfacetterad bild av människors förhållande till naturen idag. Sammantaget ger detta en rad perspektiv på olika sätt att uppleva, erfara, minnas och berätta om naturen. Resultaten har bland annat publicerats i boken Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv (2014).

Information om genomförande, resultat och projektgrupp finns i den vetenskapliga slutrapport som lämnades 2014.

Projektfakta

Varaktighet
2010–2014

Samverkan
Samarbetsprojekt mellan Folklivsarkivet i Lund, Isof och Nordiska museet.

Resultat/kunskapsförmedling
Boken Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv (2014)

Finansiering
Projektet genomfördes med bidrag från Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utvecklingsinsatser inom kulturmiljöområdet.