Projektet Barn och ungas tillgång till teckenspråk i Norden

Projektet ska ta fram en kunskapsöversikt om barns och ungas möjligheter att lära sig, utveckla och använda teckenspråk i de nordiska länderna.

Projektet är ett samarbete mellan Nordiska teckenspråksnätverket (NTN), norska Språkrådet och Oslomet universitet och syftar till att ge en tydligare bild av hur samhället stöttar barn och unga i Norden, som är flerspråkiga och där det nationella teckenspråket är ett av dessa språk. Projektet kan ses som en del av Nordiska ministerrådets tvärsektoriella strategi för barn och unga i Norden 2016–2022.

Projektets syfte och metod

Projektet ska sammanställa en rapport om vad forskningslitteraturen i Norden de senaste 20 åren säger om barns och ungas tillgång till teckenspråk. Med barn och unga avses individer för vilka de nationella teckenspråken har en viktig roll för den personliga utvecklingen. Det kan vara barn som har teckenspråkiga föräldrar eller barn som kommer i kontakt med teckenspråk under uppväxtåren.

Inom språkforskningen finns det en del studier som rör barns språkutveckling i tecknade språk. Däremot är kunskapen om i vilka sammanhang som barn och unga kan få stöd i att utveckla teckenspråksfärdigheter, till exempel i förskola och skola, begränsade. Detta vill detta projekt skapa klarhet i.

Studien kommer att genomföras utifrån metoden ”qualitative systematic review studies”.

Artikel och seminarium

Projektet ska skriva en vetenskaplig artikel på engelska och ta fram en rapport på norska.

Nordiska teckenspråksnätverket, NTN, som är beställare av rapporten kommer att arrangera ett seminarium våren 2021 där innehållet i rapporten ska presenteras.

Parallellt med detta projekt ska NTN i ett annat projekt ta fram en översikt av det juridiska läget i de nordiska länderna som kan påverka barn och ungas tillgång till teckenspråk. Denna rapport kommer också att presenteras på seminariet.

Projektfakta

Projektledare
Patrick Kermit, professor vid NTNU och OsloMet.

Projektdeltagare

  • Hilde Haualand, försteamanuens Oslomet universitet.
  • Johan Hjulstad, försteamanuens Oslomet universitet.
  • Ingjerd Legreid Ødemark, universitetsbibliotekarie Oslomet universitet.

Kontaktpersoner i NTN

  • Tommy Lyxell, språkvårdare i svenskt teckenspråk (kontaktperson mellan NTN och projektgruppen)
  • Sonja Myhre Holten, språkvårdare i norskt teckenspråk (kontaktperson för Språkrådet i Norge)

Bidragsgivare
Medel kommer från NTN, Språkrådet i Norge och OsloMet.

Pågår
Hösten 2019 – våren 2021. Seminarium hölls den 1 december 2021.

Resultat/kunskapsförmedling
Barn og unges tilgang til tegnspråk i Norden. En litteraturstudie Pdf, 1.2 MB. (Haualand, Hjulstad, Kermit, & Ødemark 2021)