Språkrådsbloggen

Hur blev det fossilgas?

För någon vecka sedan publicerade vi en ny termpost i Hållbarhetstermlistan. Huvudtermen för posten är fossilgas, medan naturgas är listad som en synonym. Detta val har fått flera reaktioner, såväl positiva som negativa. Så hur kommer det sig att termen fossilgas fick bli huvudterm i Hållbarhetstermlistan?

Ett terminologiarbete inleds oftast för att det finns ett problem kring en term eller ett begrepp. I det här fallet gällde problemet att det tycktes finnas två olika termer för en och samma företeelse, alltså naturgas och fossilgas.

Hållbarhetstermgruppen är en termgrupp som arbetar för att tillgängliggöra och tydliggöra termer om klimat och miljö för såväl den breda allmänheten som för forskare, politiker och journalister. Det gör vi genom att definiera centrala begrepp och beskriva språkbruket kring dessa begrepp. Gruppens arbete leds av oss från Språkrådet, och består av deltagare som på olika vis är sakkunniga inom området; forskare från olika vetenskapliga discipliner samt representanter från myndigheter, media och intresseorganisationer (fullständig lista här Länk till annan webbplats.).

När Hållbarhetstermgruppen tog sig an frågan om naturgas och fossilgas följde vi den terminologiska arbetsmetod vi brukar använda. Den grundläggande frågan i just detta fall var huruvida det var samma företeelse man avsåg när man använde termerna naturgas och fossilgas, alltså om uttrycken var synonymer. För att kunna reda ut detta undersökte vi hur begreppen beskrivits tidigare i etablerade terminologiska källor, och samlade in språkbruksexempel och förklarande texter från en rad olika aktörer inom ämnesområdet, främst på svenska men även på engelska. Dessutom rådgjorde vi med en expert vid Naturvårdsverket för synpunkter och förtydliganden. Utifrån detta förarbete landade Hållbarhetstermgruppen, efter flera omgångar av diskussioner, i att termerna naturgas och fossilgas används synonymt.

Men fanns det skäl till att en så etablerad term som naturgas skulle behöva stå tillbaka för termen fossilgas, som visserligen använts länge men som hittills stått lite vid sidan av? Ja, skulle det visa sig.

Fossilgas är en bra term. Den är på intet sätt ny utan har i Sverige använts som synonym till naturgas åtminstone sedan 1990, men har i allt större utsträckning börjat användas av aktörer på olika nivåer i samhället. Ett argument som brukar lyftas fram är att det är viktigt att skilja mellan fossila och fossilfria energikällor för att motverka den globala uppvärmningen. Termen fossilgas tydliggör att det rör sig om en fossil energikälla. Termen fossilgas speglar därmed det man avser: ’gas i form av brännbara, icke-vulkaniska kolväten som bildats i berggrunden genom att fossila växter, djur och mikroorganismer under miljontals år brutits ned’. Förledet fossil- är alltså i detta sammanhang tydligare än förledet natur-. Dessutom är risken för sammanblandning mellan termerna fossilgas och biogas väsentligt mindre, särskilt för personer som inte är experter inom området.

En ännu äldre benämning för naturgas är jordgas. Språk är föränderligt och följer med samhällsutvecklingen, och det finns många andra exempel på när etablerade facktermer av en eller annan anledning behöver en ny form.

Viktigt att notera är att Hållbarhetstermgruppen inte förbjuder någon att använda naturgas – den som föredrar den termen kan för all del fortfarande använda den. Men det blev alltså fossilgas som vi listade som huvudterm för den här företeelsen. Bakgrunden är ett långsamt och metodiskt terminologiarbete, där sakkunniga och språkvårdare i flera omgångar bearbetat ett brett kunskapsunderlag. I valet mellan naturgas och fossilgas konstaterade gruppen att termen fossilgas på bästa sätt fyller det behov av mer genomsynliga termer som uppkommit i takt med våra ökade kunskaper om hur fossila bränslen bidrar till den globala uppvärmningen.

Läs gärna hela termposten om fossilgas Länk till annan webbplats. och om Hållbarhetstermgruppen Länk till annan webbplats..

/Linnea Hanell och Karin Webjörn