Namnbloggen

Flerspråkiga moskénamn

Hur positionerar sig moskéer i det språkliga landskapet genom till exempel val av namn och språk? Det undersöks nu i en delstudie till projektet Språkliga landskap i Göteborg.

Till följd av den ökade arbetskraftsinvandringen under 1960- och 70-talen som under 1980-talet följdes av flyktinginvandring har antalet moskéer i Sverige ökat. En del av dem har arkitektoniska särdrag som ofta förknippas med islam och är väl synliga i stadsrummet, medan andra moskéer bedriver sin verksamhet i lokaler som ursprungligen byggts för andra ändamål. I dessa fall blir skyltning och inte minst namnen centrala för den som vill identifiera moskén. Trots att moskéer blir ett allt vanligare inslag i svenska städer är moskénamn i nordisk kontext inte speciellt undersökta. I en delstudie inom projektet Språkets roll i segregations- och gentrifieringsprocesser: Språkliga landskap i Göteborg Länk till annan webbplats. som är ett samverkansprojekt mellan Isof och Göteborgs universitet, undersöks hur moskéer positionerar sig i det språkliga landskapet i en diasporisk kontext, bland annat genom namn- och språkval.

Moskén som flerspråkig plats

Moskéer i diasporan är i princip alltid flerspråkiga platser. Här talas oftast arabiska, som fungerar som religiöst språk inom islam, majoritetsspråket, här svenska, och dessutom ett eller flera invandrade språk, oftast moskébesökarnas förstaspråk. För att förstå varför språkval i till exempel en verksamhets skyltning och namnval är viktiga måste man komma ihåg att alla samhällen och sociala grupperingar präglas av olika typer av sociala konstruktioner där bland annat språk (och de individer som talar dessa språk) tillskrivs olika status, värden och egenskaper. Det är inte bara olika språk som talas i moskéerna utan det är också ganska vanligt att moskéerna har flera, ofta två, namn bildade på olika språk. Genom val av språk i namnen kan moskéerna positionera sig på olika sätt, både gentemot majoritetssamhället och sinsemellan, och namnen fungerar som symboliskt kapital för att uppnå status eller nå en viss målgrupp.

Tre olika moskéer i Göteborg

I studien undersöks namnen på tre moskéer i Göteborg. Dessa namn illustrerar hur aktörer genom namnval och val av språk i namnen placerar sig i det språkliga och religionspolitiska landskapet i Göteborg. De tre moskéerna är Islamiska Sunni Centret i Gamlestaden, Göteborgs Moské på Hisingen samt Angereds moské som ligger i stadsdelen Angered i nordöstra Göteborg.

De tre moskéerna positionerar sig på olika sätt, både i det urbana och religiösa rummet. Moskén med det svenska namnet Islamiska Sunni Centret ligger i en gammal lagerlokal som saknar arkitektoniska drag kopplade till islam. Moskén bär även ett arabiskt namn med helt annat betydelseinnehåll än det svenska. Översatt till svenska är det arabiska namnet Islamisk Center för dem som följer profetens levnadssätt och gemenskap, och namnet signalerar till arabisktalande muslimer att moskén positionerar sig innanför ramarna för en stark sunnitisk rättrogenhet som har profeten Muhammeds liv och sedvänjor som ideal. Även det svenska namnet signalerar genom namnelementen islamiska och sunni att man vänder sig till en viss inriktning inom islam. Moskéns logga placerar centret i en muslimsk kontext eftersom bruket av färg och symboler på skylten tydligt signalerar muslimsk tillhörighet. Detsamma gäller den gröna färgen på texten och bakgrundsmönstret.

Bilden visar skylten till Islamiska Sunnicentret. Texten är grön och på skylten finns symboler kopplade till islam. Det svenska namnet står överst och det arabiska på raden under.

Islamiska Sunni Centrets flerspråkiga skylt.

Göteborgs Moské har endast ett svenskt namn. Namnet är neutralt och pekar inte ut någon religiös inriktning. Moskén har enligt hemsidan, som till stor del är på svenska, en inkluderande hållning och välkomnar alla riktningar inom islam. Genom namnet positionerar sig moskén som hela Göteborgs moské.

Bilden visar Göteborgs moské som har sin verksamhet i en för ändamålet byggd lokal med kupoler och en minaret.

Göteborgs moské.

Angereds moské drivs av Angereds Islamiska Församling. Den ligger i en industrifastighet i nära anslutning till ett antal kommersiella verksamheter som ägs av samma personer som driver moskén. Moskén har också ett arabiskt namn som ungefärligt kan översättas som ’Islamskt center i Angered och Sverige’, men det svenska namnet tycks vara det som används, även i arabiskt tal. Både det svenska, arabiska och även församlingsnamnet kan sägas vara bildade enligt ett svenskt namnbildningsmönster. Detta, i kombination med att en stor del av moskéns information på Facebook är på svenska, kan sägas tyda på en vilja att smälta in i majoritetssamhället. Centralt är att Angereds moské, både administrativt och när det gäller lokalen, hänger samman med de angränsande verksamheterna.

Bilden visar dörren till Angereds moské där skylten utgörs av en uppklistrad pappersaffisch med det svenska namnet skrivet överst och det arabiska längre ner i mindre stil.

Ingången till Angereds moské.

Moskéernas positioneringsstrategier

Vad kan vi då läsa ut av namnen? För det första kan de inte analyseras ensamt utan måste ses i sin geopolitiska kontext. Även språkval måste ingå i analysen. Islamiska Sunni Centret positionerar sig som en salafistisk moské, vilket framförallt visas i det arabiska namnet. Genom språkval och religiösa referenser vänder man sig till den så kallade ingruppen, personer som är förtrogna med islam och det arabiska språket och namnet signalerar att moskén vänder sig till en viss gren inom islam. Göteborgs moské positionerar sig genom att enbart ha ett svenskt namn som vänder sig till personer inom olika riktningar inom islam som den officiella fasaden för svensk islam. Även Angereds moské uppvisar genom sitt svenska namn en vilja att smälta in i majoritetssamhället, och verksamheten är en del i ett kommersiellt kluster där det endast utgör en del i en större företagsidé.

/Maria Löfdahl

Lästips

Maria Löfdahl (2021): Flerspråkiga moskéer i Göteborg – vad kan de säga oss? Länk till annan webbplats. I: Bloggen New trends in Nordic Socio-onomastics.

Maria Löfdahl & Lena Wenner (2017): Från Ebbes hörna till Alsalam moské. En studie av det språkliga landskapet i en del av Göteborg. I: Namn och identitet. Handlingar från NORNAs 46:e symposium i Tammerfors den 21–23 oktober 2015 Länk till annan webbplats..