Namnbloggen

Vomb

Vomb är namn på en socken och dess kyrkby strax sydväst om Vombsjön (vars namn är bildat till bebyggelsenamnet) i mellersta södra Skåne, i de östra delarna av Lunds kommun.

Häljasjöns strand

Namnet Vomb innehåller troligen ett ord som betyder ’vrå’, kanske med syftning på mindre bukter, vikar och andra ”vrår” i Vombsjön eller någon av de mindre sjöarna Bysjön och Häljasjön. Här en ”vrå” vid Häljasjöns strand. Foto: By Jorchr (CC BY-SA).

Känt sedan 1330

Namnet dyker upp i källorna första gången 1330, i ett gåvobrev där Peder Eskilsen, präst vid S:t Nikolai kyrka i Lund, skänker en gård i Vomb till Peder Torkilsen, kanik (domherre, kanonikus) i Lund. Det skrivs då Wam. Det gamla lokala dialektuttalet är Våmm.

Vomb har tolkats som innehållande ett terrängbetecknande ord motsvarande fornvästnordiskans hvammr ’liten dal eller fördjupning’ eller möjligen ordet våmm ’mage’ (i fornsvenskan vamb), som i ortnamn förekommer i betydelsen ’dalsänkning’. Båda dessa tolkningsförslag kan motiveras sakligt; byn ligger i en terrängsvacka. De är dock svåra att förena med hur Vomb stavas i medeltidskällorna. Om namnet innehöll ett ord motsvarande hvammr skulle det börja på Hw-, och om det innehöll ordet våmm skulle det sluta på -mb. Nu skrivs namnet genomgående utan initialt h och nästan uteslutande utan b på slutet medeltiden igenom. Ett sekundärt b etablerar sig först under 1600-talet.

En vrå i strandkanten

Detta talar för en helt annan tolkning, nämligen att namnet innehåller ett ord motsvarande fornvästnordiskans ’vrå, krok’. Det kan då vara fråga om en gammal dativ plural-form med ändelsen -m. Namnet har i så fall en morfologisk och semantisk parallell i by- och sockennamnet Vram, som förekommer på tre olika ställen i Skåne; detta innehåller dativ plural av ordet vrå, vad gäller Norra Vram med syftning på vrår i Vege ås lopp eller Söderåsens förkastningsbrant, i fråga om Västra och Östra Vram på vrår i Vramsåns lopp. Vad Vomb beträffar är det möjligt att de vrår eller krokar som åsyftas varit vrår i strandkanten antingen i Vombsjön eller i någon av de två mindre närliggande sjöarna Bysjön och Häljasjön.

Om denna tolkning är riktig har det långa a:et i Wam under medeltiden regelbundet övergått till å, som sedan förkortats före m. (I Vram har förkortningen före m skett innan a hann utvecklas till å.)

En delvis annan möjlighet är att namnet Vomb är tvåledat och i efterleden innehåller ortnamnselementet -hem ’boplats, gård’. Detta ortnamnselement reduceras ofta till ett -m, varvid ett tidigare tvåstavigt ortnamn blir enstavigt. Detta är det troligaste vad gäller by- och sockennamnet Våmb i Kåkinds härad utanför Skövde i Västergötland (som möjligen är etymologiskt identiskt med Vomb), då detta ligger i -hem-namnens kärnområde. Det kan däremot inte sägas om Vomb; Skåne har bara en handfull -hem-namn från medeltid eller tidigare (vartill sentida namn på gårdar och hus förstås inte räknas). Eftersom namnet inte är belagt förrän på 1300-talet och efterleden -hem kan ha reducerats till -m innan dess går det inte att avgöra om Vomb innehåller dativ plural av ett ord motsvarande fornvästnordiskans eller är tvåledat och innehåller detta ord och -hem.

/Mathias Strandberg

Litteratur

Ejder, Bertil, 2003: Skånes ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn. Del 12. Luggude härad med Höganäs stad. Helsingborgs stad. Lund.

Falkman, Axel, 1877: Ortnamnen i Skåne. Etymologiskt försök. Lund.

Hald, Kristian, 1942: De danske Stednavne paa -um. (Universitets-Jubilæets danske Samfund 333.) København.

Hellquist, Elof, 1903–06: Studier öfver de svenska sjönamnen. Deras härledning ock historia. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 20:1). Stockholm.

Linde, Gunnar, 1947: Sockennamnet Våmb. I: Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning 35, s. 161–165.

Pamp, Bengt, 1978: Härads- och sockennamn i Lundabygden. [Sine loco.]

Rietz, Johan Ernst, 1862–67: Svenskt dialektlexikon. Ordbok öfver svenska allmogespråket. Lund. [Fotolitografisk reproduktion 1962.]

Sandnes, Berit, 2010: Skånes ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn. Del 6. Gärds härad. Lund.

Svenskt ortnamnslexikon. 2. uppl. Red. Mats Wahlberg. Uppsala 2016.

Sørensen, John Kousgård, 1968–1996: Danske sø- og ånavne. 1–8. København.