Namnbloggen

Från Vannamylle till Jädraås – och två kvarnar med parallella namn?

I mitten av 1800-talet ersattes namnet Vannamylle med Jädraås. Men det gamla skogsfinska namnet lever kvar i bygden trots vårfloder och språkets försvinnande.

Industribyggnad i tegel vid vattendrag.

Jädraås masugn. Foto: Riggwelter @ wts wikivoyage.

Namn efter Jädran

Jädraås är en ort i Ockelbo socken i Gästrikland. Namnet Jädraås är förmodligen skapat 1856–57 när järnbruket uppfördes på platsen. 1881 blev järnvägen färdig till Jädraås och intern godstrafik påbörjades samma år. Jädraås kom att bli namnet på järnvägs­stationen och poststationen på platsen, vilka var färdiga i början av 1880-talet. Genom Jädraås flyter ån Jädraån, vilken rinner från sjöarna Över-Järden, Mellan-Järden, Neder-Järden och Jäderdammen i Ockelbo socken ut i Sandviksfjärden i Sandviken.

Mellan-Järden och Neder-Järden skils åt av Jäderudden. Åns gamla namn Jädran är belagt redan 1293 och används fortfarande i traktens folkspråk. Namnet Jädran har haft den fornsvenska formen Iædra, vilket är bildat till det fornsvenska substantivet iædhur som betytt ´kant, rand´, och finns bevarat i svenska dialekter i bland annat formen Jäder, med betydelsen ´kant (på väv)´. Namnet på ån syftar på de raviner med tvära kanter och branta strandbrinkar som ån bildat. Ånamnet ingår förutom i de ovan nämnda namnen även som förled i tätorten Jäderfors i Ovansjö socken i Gästrikland och tätorten Järbo i Järbo socken i Gästrikland, vilka ån flyter igenom. Efterleden ås i namnet Jädraås kommer av att det på platsen finns rullstensåsar.

Platsens finska namnarv

Ett äldre namn på platsen är Vannamylle (äldsta belägget är från 1850-talet rörande Jädraås masugn), vilket är en svensk åter­givning av ett skogsfinskt namn, vars betydelse är ´gammelkvarn´ och vars finska skriftspråksform är Vanhamylly. Det är mindre troligt att förleden vanna skulle ha att göra med ett fornsvenskt *vatn ´vatten´, eftersom efterleden mylly är finsk, och man i regel antingen lånar in hela ortnamn eller förleden i ortnamn och inte efterleden, det vill säga ett *Vannakvarn, med svensk efterled, skulle kunna vara möjligt, men inte ett Vannamylle, med svensk förled.

Denna kvarn anlades vid ett vattenfall vars totala fallhöjd var 16 meter. Detta vattenfall var även anledningen till att man beslöt att i Vannamylle anlägga ett bruk med masugn. De som anlade och brukade kvarnen var invånarna i de skogsfinska byarna Gammel­boning och Ulvtorp i närheten. Dessa invånare är anledningen till att kvarnen och platsen för det nutida Jädraås har namn som går tillbaka på äldre skogsfinska namn. Ulvtorp är en av de äldsta finnbyarna i Gästrikland, och är troligen anlagd redan 1595 (äldsta belägget är från 1605 i Jordabalken: Vlffuatorp, där Påfvel bodde). Gammelboning fanns som bosättning i början av 1600-talet (äldsta belägget är från 1628 års boskapslängd: Gambleboning ~ Gamble boningarne, där Långe Matz och Lille Peer bodde). Kvarnen bör således tidigast vara anlagd 1595. Dessa finntorp, sedermera finnbyar, gavs från början oftast svenska namn i de officiella handlingarna.

Enligt en informant från Jädraås har Gammelboning tidigare även haft ett annat namn. Informanten kunde dock inte komma ihåg namnet och om namnet var svenskt eller finskt. Eftersom kunskaperna i svenska bland skogsfinnarna till en början sannolikt var begränsade har de förmodligen använt sig av finska namn i stället för de officiella svenska.

Namnet berättar om bygden

Intressant är att kvarnens namn har betydelsen ´gammelkvarn´, dvs. det bör ha funnits en nyare kvarn i närheten. Mycket riktigt kan man på Ekonomiska kartan från 1954 se att det två kilometer nedströms längs Jädraån vid Gammelboning finns en kvarn. Denna kvarn hette Gammelboningskvarnen och anlades tidigast 1916, efter att kvarnen i Vannamylle 1916 togs av vårfloden.

Det finns rester av kvarnen i Vannamylle, men kvarnen i Vannamylle och Gammelboningskvarnen var inte samtida. Gammelboningskvarnen brändes ned på 1980-talet. Förleden vanna ´gammal´ i kvarnens namn Vannamylle fanns redan innan den nya kvarnen Gammel­boningskvarnen, vilket innebär att ´gammal´ inte kan ha syftat på att denna kvarn är äldre än Gammelboningskvarnen. Kvarnen Vannamylle är den äldsta i området och betydelsen ´gammal´ skulle åtminstone teoretiskt sett kunna ha att göra med att det allmänt sett är frågan om en gammal kvarn.

Betydelsen ´gammal´ i kvarnens namn skulle också kunna peka på den skogsfinska byn Gammelboning, som skulle kunna ha haft det finska namnet *Vanhala ´gammelbo´, där -la är ett lokalitetssuffix, dvs. som utrycker boplats, eller dylikt namn och att namnet på kvarnen då skulle ha varit utsatt för en mellanledsellips från ett *Vanhalan­mylly ´gammelbos kvarn´.

Det är intressant att Ulvtorp är den äldre av de två byarna och även äldst i området, och att förleden gammel i Gammelboning i så fall inte har något att göra med att byn skulle vara äldre än någon annan bebyggelse. Eventuellt skulle förleden i ett *Vanhala och *Vanhalanmylly kunna ha att göra med det östfinska efternamnet Vanhanen som är belagt sedan 1500-talet i östra Finland. Om Vanhanen har funnits som efternamn bland skogsfinnarna i Sverige är dock oklart.

Historien lever vidare i moderna tider

Efter att kvarnen Vannamylle förstördes i vårfloden 1916 lever namnet Vannamylle kvar på en slåtteräng ovanför platsen för kvarnen och vid slåtterängen fanns det en gård med namnet Vannamyllytorpet fortfarande 1954 på den Ekonomiska kartan. Vannamylletorpet revs någon gång under 60- eller 70-talet. Intressant är att en informant 1935 kom ihåg att det äldre namnet på Jädraås är Vannamylle.

Namnet Gammelboningskvarnen skulle kunna ses som ett svenskt parallellt namn till Vannamylle, även om kvarnarna aldrig fanns samtidigt, om deras etymologi är densamma, fast på olika språk. Bakgrunden till varför både Vannamylle och Gammelboning (och Gammelboningskvarnen) har betydelsen ´gammal´ kan vi med säkerhet nog aldrig veta, men det är troligt att namnen är kopplade till varandra. Gammelboningskvarnen anlades tidigast 1916 och namnet togs förmodligen i bruk då och eftersom skogsfinskan redan var utdöd då i Gästrikland fick den nya kvarnen aldrig namnet Vannamylle. På grund av att skogsfinskan är utdöd kan det heller inte bli någon parallell ortnamnsredovisning på kartor på svenska och skogsfinska för orten Jädraås.

/Björn Lundqvist