Namnbloggen

Lidköping (”vid Vänern”)

Nyligen har återigen aktualiserats Lidköpings kommuns önskemål om att få ändra ortnamnet Lidköping till Lidköping Vänern eller Lidköping vid Vänern. Kommunens motivering till det önskade namnbytet är att Lidköping ofta blandas ihop med Linköping i grannlandskapet Östergötland.

Handritad karta över Lidköping.

Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos.

Lidköpings kommun fick redan första gången avslag på sin begäran när man, i slutet av 1980-talet, ansökte om en namnändring – denna gång till endast Lidköping Vänern. När kommunen återkom med varianten Lidköping vid Vänern ledde även detta till avslag. Skälen var flera men det viktigaste var att båda dessa namnvarianter är ohistoriska och helt avviker från traditionen inom svenskt ortnamnsskick. Namnet Lidköping vid Vänern skulle visserligen ansluta till en namntyp som finns och fungerar i andra länder, till exempel det engelska Stratford-upon-Avon och det tyska Frankfurt am Main, men det skulle vara unikt i den svenska namnfloran och kunna bli prejudicerande på ett sätt som inte vore önskvärt.

Jämförelsen med andra länder haltar dock i det avseendet att det ju i det svenska fallet inte handlar om helt likalydande namn. De har bara efterleden -köping gemensamt. Lidköping skrevs Lideköping 1446 och namnet betyder ’handelsplatsen vid (ån) Lidan’. (Ånamnet är sannolikt bildat till ordet lid ’backe, sluttning’ med syftning på de branta stränderna vid detta vattendrag.) Linköping skrevs Liunga kaupinga cirka 1120 och innehåller genitiv pluralis av ljung.

De är således ortnamn med mycket lång hävd, och detta begrepp är centralt i den lagstiftning som numera finns för ortnamnen. Enligt Kulturmiljölagens (f.d. Kulturminneslagen) paragraf om God ortnamnssed Länk till annan webbplats. får hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl. En förnyad ansökan skulle därför – till skillnad från de tidigare – kunna ges avslag även med hänvisning till gällande lagstiftning.

/Leif Nilsson