Dialektbloggen

Tjänligt åt dig!

I min barndom och ungdom i Norrbotten använde vi uttrycket tjänligt åt dig! när någon råkade ut för något negativt som man tyckte var välförtjänt för henne eller honom. Betydelsen är densamma som i 'det är rätt åt dig!' eller 'det är lagom åt dig!'.

För att denna typ av uttryck ska fungera i kommunikationen krävs gemensamma referensramar och tjänligt åt dig! sägs väl ofta med glimten i ögat. Det finns också ett sedelärande drag i uttrycket, nämligen att en negativ händelse kan tjäna som en lämplig lärdom. Denna betydelse är tydlig i följande belägg från Norrbotten: hä va n tjinli läks åt n (det var en lämplig läxa åt honom).

Utbredning

Uttrycket tjänligt åt dig! förekommer främst i norra Sverige. Ett par belägg från Västerbotten visar hur uttrycket används: du je just tjenle ga bärhän da du ha slarve bårt vanta (det är just lagom åt dig att gå med bara händer, då du slarvat bort dina vantar); ä var tjinlit at om (det var just lagom åt honom). Sara Lidman dialektfärgar sin roman Nabots sten (1981) genom att använda uttrycket tillsammans med den nordnorrländska dialektmarkören int för inte: Tjänligt åt dig som int betrodde mig kredit!

Ursprung och uttal

Tjänlig är sprunget ur det fornsvenska thiänliker som är en avledning av verbet tjäna. Ordets användning i uttryckettjänligt åt dig är relativt ny med skriftspråkligt belägg i Svenska Akademiens ordbok från sekelskiftet 1900. Olika varianter av uttalet i de nordnorrländska dialekterna är tjinlit, tjinlet, tjynlit, tjenlit.

Uttrycket i dag

Uttrycket tjänligt åt dig! verkar i dag inte vara lika vanligt som förr. Att äldre språkbrukare inte använder det kan måhända ha att göra med att man som vuxen inte gärna strör kommentarer omkring sig som kan uppfattas som oförskämdheter. En rundfrågning bland unga lulebor och umebor antyder dock att uttrycket inte längre är levande hos den yngre generationen.

/Kristina Persson