Dialektbloggen

Pryska, plyska, pruska, pluska

I äldre tid var det vanligt att kvinnor bar en lös ficka som hängde innanför eller utanpå kjolen, oftast fäst i ett band som knöts om midjan. Fickan var i princip en väska och den användes till förvaring av föremål som behövdes under dagen.

Idag kan man se vackert utsmyckade kjolväskor i bygdedräkter från vissa områden. En vanlig benämning på detta tillbehör var pryska. I institutets samlingar är detta belagt i Småland, Östergötland, Västergötland, Värmland, Närke, Södermanland, Uppland, Västmanland och Dalarna. Med samma betydelse har dessutom upptecknats prusk i Västergötland, pruska i Västergötland och Dalarna, plyska i Värmland och Dalarna och pluska i Västmanland och Dalarna.

Betydelsen 'penningpung, portmonnä, plånbok'

I Skåne, Blekinge, Småland, Västergötland, Bohuslän och Värmland kan plyska också beteckna penningpung, portmonnä eller plånbok. Detsamma gäller pluska i Blekinge, Småland, Uppland, Dalarna och Norrbotten. I några uppteckningar anges att pluska i denna betydelse skulle vara slang eller en skämtsam benämning, och ordet ingår också i västgötaknallarnas hemliga språk, månsing. Ordet är idag sannolikt känt på flera håll i landet och då förmodligen uppfattat just som ett slangord.

Samband mellan orden?

Varifrån pryska, plyska och pruska kommer är ovisst, men det kan inte uteslutas att det finns ett samband mellan dem. I ett fåtal andra ord har nämligen kombinationerna pr och kr övergått till pl respektive kl (med s.k. tjockt l) i dialekterna i främst Södermanland, Dalarna, Uppland samt de flesta landskapen i Norrland. Exempel på detta är verbet pränta och substantivet krita, som alltså kan uttalas plänta respektive klita.

Så vare sig pryska, plyska, pruska och pluska utgår från ett, två, tre eller fyra ord så kan det finnas intrikata relationer mellan dem. Exempelvis kan månsingordet pluska ha bildats utifrån de västgötska prusk och pruska, och växlingen pryska - plyska i Dalarna kan vara ett fall av övergången pr till pl. Betydelserna 'kjolväska till förvaring av allehanda prylar' och 'behållare (av olika utformning) till förvaring av pengar' ligger ju heller inte så långt från varandra.

/Kristina Hagren