• Huvudmeny

Han samlade in folkets muntliga historia

Karl Gösta Gilstring ville ge en bild av det gamla bondesamhällets kultur.

Karl Gösta Gilstring

Karl Gösta Gilstring tillsammans med meddelaren Judit Johansson i Sandbäckshult, 1971.

Folkminnesforskningen och möten med människor som bär sina minnen är en oerhört stimulerande uppgift.

Karl Gösta Gilstring

Karl Gösta Gilstring beskrivs som en varmhjärtad präst, entusiastisk lärare och en hängiven samlare av folkminnen. Han föddes i Östergötland 1915 och inledde sin karriär som folkslivsforskare i unga år. Han intresserade sig för svensk folkkultur redan under gymnasiet och började då intervjua äldre släktingar och grannar, bland annat om hur det var att leva i 1800-talets gamla bondesamhälle.

Efter gymnasiet utbildade han sig till präst men arbetade senare som gymnasielektor i religion och filososfi. Forskningen skötte han vid sidan av sitt arbete. Gilstring ville ge en bild av bondesamhällets kultur och efterlyste beskrivningar av bland annat arbetsliv och högtidsseder, tecken och tydor, ordspråk och talesätt och övernaturliga föreställningar. Han hade flera tusen olika frågor som han skickade till sina meddelare.

I artikeln ”Väktare mot glömskans rike” (Lindqvist 1993), berättar Gilstrings hustru Märtha Murray-Gilstring att han arbetade med sin samling all ledig tid och att han skrev tio brev om dagen till olika meddelare. Hon berättar också att han skötte sin forskning hemifrån men att han hade en hel del samarbete med den akademiska världen i Uppsala. Bland annat skrev han en avhandling om ”julstocken” vid Religionshistoriska institutionen vid Uppsala universitet. 1975 blev han vid samma institution utsedd till hedersdoktor för en ”oskattbar insats för bevarandet av svensk folkkultur”.

År 1985, ett år före sin död, tilldelades Karl Gösta Gilstring, av Kungliga Gustav Adolf Akademin, ett pris ur Anders Diös fond för svensk hembygdsforskning för sin ”enastående samling av svenska folkminnen hopsamlade under mer än 50 års uppteckningsarbete”. Samma år gav Statens Humanistisk-samhällsvetenskapliga Forskningsråd honom ett stipendium för bearbetning och komplettering av folkminnessamlingar. I motiveringen beskrivs Gilstring som ”vårt lands flitigaste folkminnessamlare”.

Folkets muntliga historia

Klipp ur en intervju med Karl Gösta Gilstring i radioprogrammet Folkets muntliga historia (Sveriges radio, 1984):


Klipp ur Sala allehanda

Sala Allehanda, 1984.

Meddelare över hela Sverige

Karl Gösta Gilstring knöt främst sina kontakter genom upprop i olika tidningar som Kvällsstunden och Svenska Amerikanaren Tribunen. Nätverket av meddelare var spridda över hela Sverige, Svensk-Amerika, Åland och Finland.

Enligt Märtha Murray-Gilstring ägnade han en stor del av sommarloven åt att besöka sina meddelare i olika delar av landet. I samband med det figurerade han ofta i lokalpressen, vilket fungerade som ett sätt att sprida information om hans forskning och samtidigt gav honom en möjlighet att offentligt tacka sina meddelare.

Det finns ett stigande intresse för vad som skulle kunna kallas folkets muntliga historia. Man söker rötter, som det heter, i den egna hembygdens grund.

Karl Gösta Gilstring (Sala Allehanda, 1984)

I en intervju i Sala Allehanda i februari 1984 säger Karl Gösta Gilstring att han upplever ett ökat intresse för det han kallar "folkets muntliga historia". I samma artikel berättar han också om sin mormor som ofta berättade för honom om sin ungdom. "När hon gick bort bestämde jag mig för att teckna upp folkets historia". Artikeln är publicerad i samband med att han överlämnat ett manuskript om Harbo socken till Heby bibliotek. Manuskriptet hade vuxit fram ur en brevväxling med meddelaren Lovisa Öberg i Harbo och bygger på hennes minnen från hennes barndom.

1980 gick Karl-Gösta Gilstring i pension och hade då avsikten att renskriva sina sockensamlingar, något han inte hann avsluta innan han gick bort 1986.

Källor

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU)

Lindqvist, Eva-Lott 1993. ”Väktare mot glömskans rike”: en presentation av Karl-Gösta Gilstrings folkminnesinsamling. Svenska landsmål och svenskt folkliv (116) 63-78.

UNT, Uppsala Nya Tidning, K G Gilstring in memoriam, 6 maj 1986

Vimmerby tidning, Nu har Karl Gösta Gilstrings fantastiska samlingar av folkminnen hamnat i Uppsala, 17 november 1986

Uppdaterad 10 juni 2020