• Huvudmeny

Romska samlingar

Isof arbetar med att tillföra de historiska samlingarna romska röster och erfarenheter och göra dem mer representativa för Sveriges befolkning.

Romer är en av Sveriges fem erkända nationella minoriteter. Inom varje grupp finns religiösa, språkliga, traditionella och/eller kulturella tillhörigheter och varje grupp har långvariga historiska band med Sverige. Att tillhöra en nationell minoritet bygger på självidentifikation, vilket innebär att en person själv avgör om den tillhör någon av minoritetsgrupperna. Någon exakt statistik över hur många personer som ingår i varje grupp finns inte. Den tidigast kända historiska källan som nämner människor vilka anses vara romer är Stockholms stads tänkeböcker från 1512. Tänkeböckerna är protokoll och minnesanteckningar från stadens rådhusrätt.

I minoriteten romer ingår idag grupper med olika romska identiteter: resande, finska, svenska, utomnordiska och nyanlända romer. De olika grupperna talar olika varieteter av romska, eller romani chib som språket heter, och har kommit till Sverige vid olika tidpunkter. Inom grupperna finns det en kulturell, social, religiös och språklig heterogenitet. Dessa romska grupper omfattas alla av Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och Språklagen vilka annat bland innefattar stöd till bevarande av språk och kultur.

Historiska material

I folkminnessamlingarna vid Isof finns det äldre material från 1900-talets första hälft som i huvudsak speglar majoritetsbefolkningens ofta fördomsfulla syn på olika romska grupper. I detta material används nedsättande, numera övergivna, benämningar såsom »zigenare« och »tattare«. De enskilda romska rösterna och erfarenheterna från den här tiden saknas, med några få undantag. De äldre materialen ger många avseenden uttryck för s.k. antiziganism, men innehåller också kulturhistoriskt intressant information som belyser de villkor som präglat romers vardagsliv i Sverige. Denna komplexitet gör att materialet kan vara svårt att nalkas idag.

Begreppet antiziganism används för att synliggöra den strukturella diskriminering och rasism som är särskilt riktad mot romer och resande idag och som historiskt har varit riktad mot människor som kallats »zigenare« och »tattare«. Begreppet pekar på att det inte handlar om verkliga romer utan om stereotypiska och exkluderande föreställningar som ofta har långa historiska rötter.

Samtida projekt och material

Isof har under senare tid initierat och deltagit i flera projekt med avsikt att tillföra de historiska samlingarna romska röster och erfarenheter och göra dem mer representativa för Sveriges befolkning. Även projekt som adresserar frågor om de historiska samlingarnas tillkomstsammanhang har inletts.

Antiziganismen och samlingarna

Projektet Antiziganismen och samlingarna – kunskapsproduktion och samlande vid kulturhistoriska museer och arkiv under 1900-talet är ett forskningsprojekt som fokuserar historiska arkivsamlingar och undersöker de sammanhang, strukturer och aktörer som skapat dessa samlingar och informationen i dem.

Läs mer

Romsk vardag

Projektet Romsk vardag dokumenterade under 2015 romsk kultur genom fältarbete med intervjuer, fotografering och insamling av berättelser. Syftet med projektet var att fånga uttryck för hur det kan vara att leva som rom i Sverige idag.

Läs mer

I stadens utkant

I stadens utkant – svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet var ett forskningsprojekt som bedrevs i samverkan mellan den romska kulturföreningen É romani glinda och andra romska sakkunniga, Historiska museet, Isof, Mångkulturellt centrum och Stiftelsen Kulturmiljövård 2015-2016 med stöd av Riksantikvariearbetets fou-medel.

Läs mer

Uppdaterad 25 september 2020